T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
İhracat ve Dahilde İşleme Dairesi

Sayı : E-52707093-132.04.04-
Konu :
DİR Ayniyet Tespiti

14.12.2021/69974456
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:
a) 30.01.2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Genelge
b) 05.01.2015 tarih ve 4995937 sayılı dağıtımlı yazımız.
c) 31.05.2017 tarih ve 25340068 sayılı dağıtımlı yazımız.
d) 06.10.2017 tarihli 2017/17 sayılı Genelge
e) 27.07.2018 tarih ve 36140531 sayılı dağıtımlı yazımız.
f) 2017/17 sayılı Genelgede değişiklik yapan 2021/26 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı yazılarımız ve Genelgeler ile, gerek Dahilde İşleme İzin Belgesi gerekse Dahilde İşleme İzni kapsamında ayniyet tespitine ilişkin uygulamada yaşanan sorunlar ve eksiklikler de göz önünde bulundurularak gümrük idarelerince yapılması gereken işlemler talimata bağlanmıştır.

Ancak, son zamanlarda gerek İhracat Genel Müdürlüğü, gerek ilgili Sanayi Odaları ve gerekse de firmalarca DİİB/Dİİ’ler kapsamında yapılan ayniyet tespitlerinde eksiklikler ve uygunsuzluklar bulunması ya da iş yoğunluğu veya sehven yapılmadığı gerekçeleriyle hiç düzenlenmemesi neticesinde ihracat taahhüt hesaplarının müeyyideli kapatılması sonucunu doğuracak olması nedeniyle konu müteaddit defalar Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir.

Ayrıca, konuyla ilgili son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazı ile bazı gümrük idarelerince ayniyet tespiti tutanaklarının fiili olarak düzenlenmediği veya sadece laboratuvar tahlil yazılarının gönderilmesiyle yetinildiği, ayniyet tespit formlarında ihraç eşyasının bilgilerinin yanı sıra ithal eşyasının beyanname bilgilerinin de yer alması talebinin ilgili gümrük müdürlüğünce bu tespitin yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle reddedildiği gibi hususlar belirtilerek yaşanan sıkıntılar bir kez daha Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir.

Bu kapsamda; ayniyet tespitinin yapılmasının gerekli olduğu hallerde ilgili gümrük müdürlüklerince ilgide kayıtlı yazılarımız ve Genelgelerimiz ile talimata bağlanan hususlara dikkatle riayet edilmesi gerekmekle birlikte aşağıda yer alan hususların bir kez daha hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Gümrük idarelerince;

-Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili ayniyet tespitlerinin yaptırılması her ne kadar doğrudan DİİB sahibinin sorumluluğunda olsa da, DİİB özel şartlarında yer alan ibarelerin kontrolünün yapılması ve ayniyet tespitine ilişkin bir husus bulunması halinde muayene ve hat kriterine bakılmaksızın gerekli tespitlerin yaptırılması,

-DİİB/Dİİ `de eşya için ayniyet şartı öngörülmüş ise 31,41,51 ve 52 ile başlayan rejim kodları kapsamında tescil edilen IM ve EX beyannamelerle ilgili olarak, ilgili muayene memurunca tespit yerine getirildikten sonra “ayniyet tespitine tabidir” butonu işaretlenerek açıklama bölümüne yapılan işlem hakkında açıklama (fotoğraf eklendi, ekspertiz raporu eklendi, laboratuvar analizine gönderildi..vb) girilmesi, ayniyet öngörülmemiş ise “ayniyet tespitine tabi değildir” butonu işaretlenerek açıklama bölümüne ayniyete tabi olmama nedenine ilişkin açıklama (belge özel şartında bulunmamaktadır, kod-7 ayniyetten muaftır vb) girilmesi,

-Asıl işlem görmüş ürün bünyesinde yer alan ürünün tespit edilebildiği durumlarda; işlem görmüş ürün içerisindeki ithal eşyasının GTİP tespiti(cinsi, nevi ve tespit edilebiliyorsa oran belirlenerek) yapılmak suretiyle “…/… tarihli ………. / sayılı ihracat beyannamesi muhteviyatı eşyaya ilişkin kimyagerlik tahlilinde/laboratuvar analizinde bahse konu ihraç eşyasının bünyesinde …….GTİP’li eşyanın kullanıldığının tespit edildiği” şeklinde bir tespit tutanağının düzenlenmesi,

-İhraç eşyasının bünyesinde hangi tarihli/sayılı ithalat beyannamesi muhteviyatı eşyanın kullanıldığına ilişkin tespitin yapılmasının MÜMKÜN OLMASI halinde; …./…. tarihli/sayılı ihraç eşyasının bünyesinde …../…… tarihli/sayılı ithalat beyannamesi muhteviyatı eşyanın kullanıldığının tespit edildiği, ibaresinin eklenmesi,

Ancak, bu tespitin yapılmasının özellikle Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında birden fazla ithalat ve ihracat beyannamesi ile işlem yapılması nedeniyle MÜMKÜN OLMAMASI halinde sadece, ……/….. tarihli/sayılı ihraç eşyasının bünyesinde …… GTİP’li eşya kullanılmıştır.” şeklinde bir ibare ile yetinilmesi,

Yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede ayniyet tespiti işlemlerinde yukarıda yer verilen dağıtımlı yazılarımız ve Genelgelerimizde yer alan hükümlere azami dikkatin gösterilmesi ile ilgili olarak gümrük müdürlüklerinin bir kez daha bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin tıklayınız.