İçindekiler

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-85593407-010.06.01-00072164086
Konu : Distribütörler Haricindeki İthalatçılar
Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında
Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri

 

28.02.2022 / 72164086
GENELGE
(2022/3)

 

İlgi’de kayıtlı Genelgenin 3 ve 4 üncü maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiş, 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“3. İthale konu aracın çıkış/ihracat ülkesi ile ticaret yapılan ülke aynı olacaktır. Bununla birlikte, araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın satışında üretici firma tarafından yetki belgesi almış yurt dışı bayii tarafından düzenlenen satış faturasının onaylı örneği beyannameye eklenecektir.

Aracın satışında üretici firma tarafından yetki belgesi almış yurt dışı bayii tarafından düzenlenen satış faturasının onaylı örneğinin ibraz edilmesi halinde, makul şüphe durumları hariç olmak üzere distribütör üzerinden ayrıca kıymet konusunda bilgi istenilmeyecektir.”

“4. Mezkur yurt dışı bayii satış faturasının ibraz edilememesi halinde ilgili markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası esas alınarak, taşıdığı donanım ve aksesuarlar ile kıymeti konusunda bilgi istenilecektir.

İthale konu aracın gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden temin edilen kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak dikkate alınacaktır.”
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
15.11.2021 tarihli ve 2021/31 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesinin yukarıdaki Genelge ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır:
  • 3. İthale konu aracın distribütörünün bulunması halinde, gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden temin edilen kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak dikkate alınacaktır.
15.11.2021 tarihli ve 2021/31 sayılı Genelgenin 4 üncü maddesinin yukarıdaki Genelge ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır:
  • 4. İthale konu araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneği beyannameye eklenecek ve gümrük idarelerince bu husus kontrol edilecek, söz konusu belgelerin eklenmediği beyannamelerin muayene ve/veya kontrol işlemleri tamamlanmayacaktır.
15.11.2021 tarihli ve 2021/31 sayılı Genelgenin 8 inci maddesinin yukarıdaki Genelge ile yürürlükten kaldırılmadan önceki şekli aşağıdadır:
  • 8. Beyan edilen gümrük kıymeti ve/veya araçta bulunan donanım ve aksesuarların tespiti için her hâlükârda, ilgili markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası esas alınarak, taşıdığı donanım ve aksesuarlar ile kıymeti konusunda bilgi istenilecek; distribütörün bulunmaması halinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden aracın aksesuar ve donanımları ile ilgili teknik rapor istenilecektir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü