T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı  : E-85593407-172.01.01-
Konu : Gözetim Uygulamaları 2006/7 Sayılı Tebliğ

06.04.2021/62992996
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 16.03.2021 tarihli, 62329866 sayılı yazısı.

2020 yılından önce Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 3924.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan çöp kovası cinsi eşya (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası:- Diğerleri:- -Diğerleri ) belirtilen tarihten itibaren 3924.90.00.00.13 GTİP’inde (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası:-Diğerleri:– Çöp kovaları) sınıflandırılmaya başlanıldığından dolayı, korelasyon değişikliği nedeniyle söz konusu eşyanın 2006/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ kapsamında gözetim uygulamasına tabi olup/olmadığı hususunda tereddüt hasıl olmuş,

Konuya ilişkin İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan ekli 23.03.2021 tarihli, 62513533 sayılı yazıda; 2006/7 sayılı Tebliğ kapsamında bulunan ve 2020 yılından önce 3924.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan eşyanın tamamının CIF birim kıymeti 2.500 ABD Doları/ton’un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulandığı, daha önce anılan GTİP kapsamında olan ve artık 3924.90.00.00.13 GTİP’inde sınıflandırılan çöp kovalarının CIF birim kıymeti 2.500 ABD Doları/ton’un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

EK   :1 adet yazı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı   :E-17752354-165.99-00062513533
Konu :Gözetim Uygulamaları 2006/7 Sayılı Tebliğ

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 18.03.2021 tarihli ve E-85593407-165.99-00062432246 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazıda, 2020 yılından önce Gümrük Tarife Cetvelinde 3924.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan ve İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/7) çerçevesinde gözetime tabi olan çöp kovalarının 2020 yılından itibaren 3924.90.00.00.13 GTİP’inde “Çöp kovaları” tanımı ile sınıflandırılmaya başlanıldığı belirtilerek oluşturulan GTİP kapsamındaki çöp kovalarının ithalatının anılan gözetim uygulamasına tabi olup olmayacağına ilişkin açıklama talep edilmiştir.

Bu çerçevede, bahse konu gözetim uygulaması Tebliği kapsamında bulunan ve 2020 yılından önce 3924.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan eşyanın tamamının CIF birim kıymeti 2.500 ABD Doları/ton’un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulanmaktadır. Dolayısıyla, daha önce anılan GTİP kapsamında olan ve artık 3924.90.00.00.13 GTİP’inde sınıflandırılan çöp kovalarının CIF birim kıymeti 2.500 ABD Doları/ton’un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Genel Müdür V

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.