T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-75705452-010.99-00063565331
Konu :Gümrük Yönetmeliğinin 121/2 Maddesi
Uygulamaları Hk

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Kemeraltı Caddesi, Kalaycıoğlu İşhanı No:35, Kat: 1-2-3
Tophane / İSTANBUL

İlgi: 10.11.2020 tarihli ve E-4040 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere; Gümrük Kanununun 63 üncü maddesi, “Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine, gümrük idarelerince izin verilir.

Ancak;

a) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden,

b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,

c) 73 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilmesinden,

sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez.” hükmünü amirdir.

Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

(1) Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen başka bir eşya ifadesinden, tarife alt pozisyonu
değişen, değişmemesi durumunda ise her türlü vergi ile ek mali yükümlülüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde miktarına ve/veya ticaret politikası önlemine ilişkin faydalanılacak hak ve menfaatlerde farklılık gösteren eşya anlaşılır.

(2) Eşyanın teslimine kadar;

a) Eşyanın muayenesi için bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat olarak belirlenmesinden,

b) Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, önce beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.”

hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, Gümrük Kanununun 63 üncü maddesi kapsamımda Gümrük Yönetmeliğinin 121’inci fıkrasının birinci ve ikinci fıkraları uyarınca eşyanın teslimine kadar, başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla beyanın kontrol türü sarı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce yükümlüsünce beyannamede düzeltme talebinde bulunulması halinde düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında eşyaya ilişkin olarak yapılan muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda tespit edilen vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar belirtilmiş, mezkur maddenin üçüncü fıkrasında ise birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda ise söz konusu 
cezaların yüzde on nispetinde uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yakup SEFER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.