T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : E-85593407-165.99-00069715275
Konu : Petrokimyasal Eşya Kıymetleri Hk

06.12.2021/69715275
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Bakanlığımız kayıtlarına 11/10/2021 tarih 68063567 sayı ile intikal eden 11/10/2021 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle; Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 20/9/2021 tarihli 67408103 sayılı yazısı ile; petrokimyasal ürünlerin ithalatında, kıymet beyanlarının, Bakanlığımız internetinde yayımlanan ‘Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatlarında’ yer alan bilgilerdeki kıymetten düşük olması durumda, yurtdışı giderlerin artırılarak kıymet farkının kapatılması uygulamasına son verilmesi, firmaların bu konuya ilişkin taleplerinin reddedilmesi, bundan sonraki işlemlerde aradaki fark kıymet için Gümrük Kanunu 202 nci maddesi kapsamında teminat alınması, beyan edilen kıymetin gerçeklik ve doğruluğunun tespiti amacıyla satış bedeli yöntemi terkedilmeden 2012/29 sayılı Genelge kapsamında kıymet araştırmasına gidilmesi şeklinde bir uygulama başlattığından bahisle, uygulamanın yükümlüleri ek külfetlere sokacağından, yaşanan sorunların giderilmesine
yönelik olarak, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu uygulamasının bir kez de Bakanlığınızca değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 21/10/2021 tarihli 68410485 sayılı yazımız ile yapılan işlemlere ilişkin bilgi istenilmiş olup, karşılık olarak alınan 21/10/2021 tarihli ve 68410485 sayılı yazıda özetle,

Bölge Müdürlüğünce yapılan incelemeler neticesinde; yükümlülerce “Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatlarının” altında kalan kıymetlerde, fark kıymetin yurtdışı gideri olarak beyan edildiği, bilahare 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211 inci maddesi kapsamında geri verme başvurusunda bulunulduğu, geri verme taleplerinin reddedilmesinden ve bu karara karşı yapılan itirazların da olumsuz sonuçlanmasının ardından, konuya ilişkin dava açıldığı ve mahkeme kararlarının Bakanlığımız aleyhine sonuçlandığının tespit edildiği, bunun üzerine ilgi yazınızda belirtilen uygulamanın başlatıldığı,

Söz konusu uygulamanın yalnızca, konuya ilişkin geri verme ve kaldırma başvurusunda bulunan veya dava açan firmalara yönelik olduğu; geri verme/kaldırma başvurusunda bulunmayan veya dava açmayan firmaların söz konusu talimat kapsamı dışında bırakıldığı ve bu firmaların işlemlerinin söz konusu yazıdan önceki haliyle devam ettirilerek mağduriyetine sebebiyet verilmemesi yönünde gerekli tedbirlerin alındığı, mezkur yazıdaki amacın petrokimyasal ürün ithalatında iyi niyetli yaklaşımların korunması ve hazine kaybına sebebiyet verilmemesi olduğu belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, 28/7/2021 tarihli 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7333 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafına, “kasten yaptığı bir tahrifat” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması” ibaresi eklenmiştir.

Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 65/1-a maddesi uyarınca, gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere; beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri kontrol edebilmekte ve beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacı ile beyan sahibinden diğer belgeleri de vermesini isteyebilmektedir.

Bu çerçevede, ithal eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik ve doğruluğunun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kontrol edilmesi, bu kapsamda, aynı eşya/benzer eşya kıymetleri ve uluslararası piyasa verilerinden de istifade edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, etkin kıymet kontrolünün sağlanarak Hazine kaybının önlenmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

Kadir SARIKAYA
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.