HİZMETE ÖZEL

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-80571967-155.01-00068003365
Konu : Tahakkuk Zamanaşımı Hk

08.10.2021/68003365
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi  : 24.09.2021 tarihli ve 3572 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizde özetle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 197 nci madde hükmü ile belirlenen üç yıllık zamanaşımı süresine bakılmadan zamanaşımı süresini durduran herhangi bir dava olmamasına rağmen gümrük idareleri tarafından ceza tahakkuku düzenlenerek ihtilaf yaratıldığı belirtilerek, geçmişe dönük denetlemede hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen alacaklar kapsamında, 26.08.2021 tarihli ve 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Kararın birinci maddesi ile başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin bir ay uzatılmış olması, bu sürenin 30.09.2021 tarihinde dolacak olması nedeniyle söz konusu süre ve üç yıllık tahakkuk zamanaşımı süresinin gümrük idarelerince dikkate alınması hususunun değerlendirilmesi talep edilmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ilgili gümrük müdürlükleri tarafından düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk ve tebliğ işlemleri, anılan Kanunun 197 ve 231 inci maddesi, Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2) “Tahakkuk  zamanaşımı” başlıklı 9 uncu maddesi, Genel Müdürlüğümüzün “İdari Yaptırımlar” konulu 2013/38 sayılı Genelgesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri ile belirlenen tahakkuk zamanaşımı sürelerinin gümrük idarelerince re’sen dikkate alınması gerekmekte olup aksine işlem yapıldığının  düşünülmesi halinde ilgili belge/işlem özelinde zamanaşımı definin ileri sürülmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, konu ile ilgili olarak somut olay bazında bilgi ve belge sunulması halinde inceleme yapılabilecektir.

Bilgi alınmasını rica ederim.

Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikGenelge 2021/26 – 2017/17 Sayılı Genelgede Değişiklik
Sonraki İçerikİthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2021/8