T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

06/10/2021

Sayı  : E-52707093-010.06.02-00067437285
Konu : 2017/17 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE
(2021/26)

İlgi: 06.10.2017 tarih ve 2017/17 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. “I- Kullanılacak Kodlar” bölümünün sonuna “(Kod-8) Ayar raporu” ibaresi eklenmiştir.

2. “II- İthalat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler” bölümünün 5 inci maddesinde yer alan “ekspertiz raporu (Kod-5)” ifadesi “ayar raporu (Kod-8)” olarak değiştirilmiştir.

3. “III-İhracat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler” bölümünün ilk paragrafından sonra aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Bununla birlikte, bir dahilde işleme izni kapsamında geçici olarak ithal edilecek eşyanın
ithali esnasında uygulanacak ayniyet tedbirleri saklı kalmak üzere, ilgili izin kapsamında yapılacak ihracatlar da, üretim sürecinin (işlemlerin) aynı olması ve eşyanın değişmemesi kaydıyla tek bir ihracat partisinden numune alınarak ekspertiz raporunun düzenlenmesi ve düzenlenen bu ekspertiz raporunun yapılacak sonraki ihracatlar için, beyannamenin tescil edildiği tarihte ihracat beyannamesine eklenmesi mümkündür. “

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.