T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-24545304-553.02-
Konu : CE İşareti Elleçleme

29.09.2021/67677758
DAĞITIM YERLERİNE

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştirilen başvurular için son dönemde bazı ithalatçı firmalar tarafından, yurtdışında kendileri adına üretilen ürünlere yönelik “Marka Tescil Belgesi“ne sahip oldukları belirtilerek, üzerinde CE işareti bulunmayan ya da niteliksiz CE işareti bulunan ürünler için CE işareti elleçleme talepleri Bakanlığımıza iletilmektedir.

Bilindiği üzere, 27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin (ç) fıkrasında imalatçı; ürünü, imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmakta ve aynı Yönetmeliğin “İmalatçının Yükümlülükleri” başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında;

“İmalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirtilen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;

a) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmekle,

b) Uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmakla,

c) AB uygunluk beyanını veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenlemekle,

ç) “CE” işaretini ürüne koymakla,

d) Teknik dosya ile AB uygunluk beyanını, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sunmakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda tarafınızca gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde firmalar tarafından “Marka Tescil Belgesi” ibraz edilerek CE işareti elleçleme veya niteliksiz CE işaretinin düzeltilmesine yönelik taleplerin iletildiği durumlarda, öncelikle ibraz belgenin incelenmesi ve doğruluğuna ilişkin herhangi bir tereddüttün olmaması halinde ise; firmanın yukarıda maddeler halinde belirtilen koşulları sağlaması ve ürünlerde bariz uygunsuzluk tespit edilmemesi kaydıyla söz konusu taleplerin uygun görülmesi gerekmekte olup mezkur başvuruların TAREKS üstünde “Koşullu Kabul; Denetim Sonucu” ile sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.