T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-80571967-157.01-
Konu : Teminat Mektupları-Zaman Aşımı

05.11.2021 / 68713624
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı bankalar tarafından süresiz teminat mektuplarının 6098 sayılı Borçlar Kanununun 146 ncı maddesi uyarınca 10 yıllık genel zamanaşımı süresine tabi olduğu belirtilerek düzenlendiği tarih itibarıyla 10 yılı geçen teminat mektuplarının zamanaşımına uğradığının ileri sürüldüğü ve bu kapsamdaki süresiz teminat mektupları ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda gümrük idarelerinde tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan 27.10.2021 tarihli ve 68585695 sayılı yazıda özetle; süresiz teminat mektubundan doğan sorumluluğun alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren başlayacağı, riskin gerçekleşmesinden sonra bankadan ödeme talebinde bulunulmasıyla borcun muaccel hale geleceği, dolayısıyla düzenlendiği tarih itibarıyla 10 yılı geçen süresiz teminat mektuplarının düzenlendiği
tarihten itibaren değil, riskin gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde zamanaşımına uğrayacağının mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Bilgi:
Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığına
Kredi Kayıt Bürosuna

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.