T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-80571967-157.01
Konu : Eski Teminat Mektupları Hk

11.11.2021 / 68964675
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yılı geçen ancak, hangi işlem için alındığı veya yükümlülüğünün sona erip ermediği hususunda bir bilgi ve belge bulunamayan ve halen nakde çevrilmemiş olan teminat mektuplarının muhasebe birimlerinin kayıtlarından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 09.11.2021 tarihli ve 648995 sayılı yazıda özetle; 09.08.2016 tarihli, 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 75 inci maddesinin; `(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen 500 Türk lirası ve altındaki teminat mektuplarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uyuşmazlığa konu edilmeyenler muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle bulunan tutarın hesabında 1 Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(3) Teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılmasına ve iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.` hükmünü amir olduğu ve konu ile ilgili 03.03.2021 tarihli, 31412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) Tebliğinin 12. maddesinde tutarın yeniden belirlenerek Tablo V`de gösterildiği belirtilerek yeni tutarın 980,00 TL olarak belirlendiği;

Bu itibarla; ilgili muhasebe biriminde bulunan, ancak hangi işlem için alındığı veya yükümlülüğünün sona erip ermediği hususunda bir bilgi ve belge bulunamayan ve halen nakde çevrilmemiş 980,00 TL ve altındaki teminat mektuplarından düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yıl geçenlerin, anılan Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uyuşmazlığa konu edilmemiş olması kaydıyla ilgili muhasebe birimince kayıtlardan çıkarılmasında bir sakınca olmadığı, belirtilmiştir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

T.C. Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.