Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. ve 16/4. Maddesi Hk.

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-20117910-163.99-00069007821
Konu :  Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. 
             ve 16/4. Maddesinin Uygulanması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 14.07.2020 tarihli ve 55808367 sayılı yazımız.
b) 22.10.2020 tarih ve 58397598 sayılı yazımız.
c) 22.03.2021 tarih ve 62420403 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 05 Kasım 2021 tarih ve 31650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “30/6/2021” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(4) 21/6/2018 ila 23/5/2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden menşe ispat belgesi bulunmadığı halde 11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar kapsamında ek mali yükümlülüğün ödenmediği, eksik ödendiği
veya teminata bağlanmadığı tespit edilen eşyanın beyanname eki belgelerinde menşe ülkesinin yazılı olması veya 31/5/2022 tarihine kadar eşyanın ihracatçısı tarafından düzenlenmiş “Aşağıda imzası bulunan ben, ….. tarihli ….. sayılı faturada belirtilen ….. tanımlı eşyanın ….. menşeli olduğunu ve üreticisinin ….. ülkede yerleşik ….. firması olduğunu beyan ederim. İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim. / I, the undersigned, declare that the goods named as ….. listed in this invoice ….. (date and number) originate in ….. and produced by ….. (name of the firm) in ….. (name of country). I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.” ifadesini içeren belgenin ibraz edilmesi hallerinde ayrıca bir menşe tevsiki aranmaz.”

Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi “Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi
beyanının31/12/2021tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.” Hükmüne amir
olduğundan dolayı 05.11.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan eşyalar için
işlemlerin ilgi (c) de kayıtlı yazımız çerçevesinde 31.12.2021 tarihine kadar tamamlanması
gerekmektedir.

Diğer taraftan 21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında tescil edilmiş olan beyannameler için Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere mezkur maddede bahsi geçen bilgi ve belgeler ile birlikte gümrük
idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde;

1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,

2. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;

a) henüz tebliğ edilmemişse,

b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa,

d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,

e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,

kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacak olup yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top