T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-88364507-451.01-000
Konu : Kosova STA-TEV Uygulaması

10.11.2021 / 68983193
DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze vaki müracaatlarda, Ülkemiz ile Kosova Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında anılan ülkeye dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen Türk menşeli eşya bünyesindeki üçüncü ülke menşeli girdiye ilişkin telafi edici vergi (TEV) yükümlülüğünün doğup doğmayacağı sorulmaktadır.

Anılan STA`ya ilişkin olarak;

STA’nın ana metni ve eki “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Numaralı Protokolü”nde geri ödeme yasağına yer verilmemesi nedeniyle, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen üçüncü ülke menşeli girdilerin işlenmesi suretiyle elde edilen Türk menşeli nihai ürünün bir menşe ispat belgesi eşliğinde Kosova’ya ihracı esnasında TEV yükümlülüğü doğmayacağı,

-Anılan menşe protokolünün “Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon”a atıf yapılmak suretiyle değiştirilmesinin her iki taraf açısından yükümlülük arz ettiği,

-Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için taraflarca imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek II.1’ini Değiştiren 2/2020 Sayılı Kararın” onay sürecinin Ülkemizde tamamlandığı, Kosova tarafında ise devam ettiği,

-Anılan Protokolde gerekli değişikliğin yapılmasına ilişkin “2020/2 sayılı Ortak Komite Kararı”nın yürürlüğe girmesinin ardından Bölgesel Konvansiyon hükümlerine uygun olarak, STA kapsamında EUR.1 Dolaşım Belgesi eşliğinde Kosova’ya gerçekleştirilecek ihracat esnasında geri ödeme yasağının geçerli olacağı ve TEV doğacağı,

-Bu hususlar muvacehesinde, STA`nın yürürlüğe girdiği tarihte ve mevcut durumda STA ana metni ve eki menşe protokolünde geri ödeme yasağına yer verilmemesi nedeniyle, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen üçüncü ülke menşeli girdilerin işlenmesi suretiyle elde edilen Türk menşeli nihai ürünün bir menşe ispat belgesi eşliğinde STA`nın yürürlüğe girdiği 01/09/2019 tarihinden “2020/2 sayılı Ortak Komite Kararı”nın yürürlüğe gireceği tarihe kadar Kosova’ya ihracı sırasında TEV yükümlülüğü doğmayacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ö. Volkan AĞAR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız