image_pdfimage_print
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : E-18723479-153.16
Konu : TRT Bandrol Ücreti- GK 235/3
31.12.2021 / 70577457
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nün 22/10/2021 tarihli ve 68445708 sayılı yazısı.
     İlgide kayıtlı yazıda özetle, yolcu beraberi getirilen 8517.12.00.00.09 GTİP’inde sınıflandırılan Akıllı Telefon cinsi eşyanın serbest dolaşıma girişinde, “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar-2015/7757” kapsamında %10 nispetinde TRT Bandrolü ücreti alındığı, yolcu beraberi yakalanan cep telefonu cinsi eşya hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235/3 üncü maddesinde belirtilen idari para cezasının hesabı yapılırken, gümrük vergileri kısmında ayrıca TRT Bandrol ücretinin dahil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt oluştuğu ifade edilerek konuya ilişkin değerlendirmelerimizin bildirilmesi istenilmektedir.
     Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3/8-a maddesinde, “Gümrük vergileri” deyiminin, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade ettiği, 3/9-a maddesi ise, “İthalat vergileri” deyiminin, eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.
     Bu itibarla, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen TRT bandrol ücretinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi çerçevesinde ithalat vergileri kapsamında bulunduğu, ithalat vergilerinin de gümrük vergileri kapsamında bulunduğu değerlendirilmekte olup, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235/3 üncü maddesi kapsamında cezanın hesaplanmasında TRT bandrol ücretinin de dahil
edilmesi gerekmektedir.
     Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print