T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesi
Sayı   : E-20117910-143.01.02-
Konu : Üretim Girdisi Olarak 7108.13.10.00.00
GTİP’İnden İthal Edilen Altın
27.10.2021 / 68582792
DAĞITIM YERLERİNE
Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünden alınan 08.10.2021 tarihli ve 630531 sayılı yazıda, özetle, protez diş imalatında kullanılan 7108.13.10.00.00 GTİP`inde yer alan eşyanın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar`ın 7 nci maddesi uyarınca “Borsa Üyelik Yazısı” ibraz edilmeden ithal edilmesine ilişkin talebin değerlendirildiği; 7108.13.10.00.00 GTİP`inde yer alan eşyanın Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları dışındaki, imalat ile ilişkisini (girdi olarak kullanıldığını) tevsik edebilen firmalar tarafından ithal edilmesinin Bakanlıklarınca uygun görüldüğü ifade edilerek üretim girdisi amacıyla ithal edilen bahse konu ürünün sadece üretim girdisi olarak kullanılması ve iç piyasaya verilmesinin engellenmesine
yönelik gümrük ve ithalat mevzuatı kapsamında Bakanlığımızca gerekli tedbirlerin alınmasının uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.
Bilgi edinilmesi ve anılan Bakanlığın görüşü çerçevesinde, 7108.13.10.00.00 GTİP`inde sınıflandırılan altının serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu`nun 2` nci maddesine istinaden ithalatçı firma adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesinin ve altının hammadde veya girdi olarak kullanıldığını gösterir kapasite raporunun beyannameye eklenmesi ve beyana ilişkin mevzuatın öngördüğü diğer
hususlarda bir aykırılık görülmemesi halinde, BİLGE Sistemi üzerinden TPS-Bİ-0895-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı altın ve gümüş) sunulmadan ithalatına izin verilmesine ilişkin bağlantınız gümrük müdürlüklerinin talimatlandırılması hususunda gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.