Gümrükler Genel Müdürlüğü (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi – 2021/16)

Gümrükler Genel Müdürlüğü (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi – 2021/16)

  T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-010.06.02-00064060314
Konu : Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi

GENELGE
(2021/16)

İlgi : 2019/12 sayılı Genelge

Bilindiği üzere Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin olarak Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) 15.04.2021 tarihinde yayımlanmış olup 15.05.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla söz konusu Tebliğ değişikliği ile birlikte Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

A. Başvuru İşlemleri

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS) sahipleri Tebliğ hükümlerinden doğrudan yararlanır. Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden faydalanmak isteyen YYS harici yükümlüler ise Bakanlık internet sayfasında da yer alan Ek-1’deki başvuru formu ve eki belgelerle birlikte ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvurur.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce, başvuru formu ve eki belgeler incelenerek söz konusu Tebliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Başvuruda eksik bilgi ve belge bulunduğunun tespit edilmesi halinde eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibine 30 günlük süre verilir. Söz konusu ek sürede de istenilen bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde, başvuru yapılmamış sayılır ve başvurunun yeniden yapılması gerekir.

Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen başvurular Ek-2’de yer alan değerlendirme formuyla birlikte Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilir. Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvurulara ilişkin BİLGE Sisteminde gerekli tanımlamalar yapılır ve izin sahibi ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bilgi verilir.

B. Beyanname İşlemleri

Varış Öncesi Gümrükleme izni kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesine konu denizyoluyla gelen eşyanın bulunduğu konteyner içerisinde sadece aynı alıcıya ait Tebliğ kapsamındaki eşya olmalı ve başka alıcılara ait eşya olmamalıdır.

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre herhangi bir kontrole tabi olan eşyaya ilişkin ilgili mevzuatına göre alınmış bilgi veya belgenin beyannameye kaydedilmesi halinde eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce beyannamenin tescil edilmesine izin verilir.

İzin kapsamındaki eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus geçici ithalat rejimine konu eşya için de Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce beyannamenin tescil edilmesine izin verilir; bu eşya sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmez.

C. Havayolu taşımacılığında geçici depolama yerine alınan eşyaya ilişkin İşlemler

Varış öncesi gümrük işlemleri kapsamında beyan edilen ancak havayolu taşımacılığının gereği olarak fiziken geçici depolama yerine alınan eşyanın yükümlüsüne teslimi için; geçici depolama işleticisi, çıkış işlemleri elektronik ortama aktarılıncaya kadar eşyanın bilgilerini ekteki tutanağa (Ek-3) kaydeder.

Geçici depolama yerinde görevli memur, beyannamenin kapanmış/kapatılabilir statüde olduğunu ve beyannamedeki kap bilgilerinin doğru olduğunu teyit ettikten sonra eşyanın teslimine onay verir ve eşya yükümlüsüne teslim edilebilir.

Havayolu taşımacılığında varış öncesi gümrük işlemleri kapsamında beyan edilen eşyaya ilişkin olarak, varış bildiriminin onaylanmasından itibaren 24 saat içerisinde vergilerin ödenmemesi veya teminata bağlanmaması durumunda beyannamede redrese yapılarak BS-18 kodu silinir ve eşyanın BİLGE sistemi üzerinden de geçici depolama yeri giriş işlemleri yapılır.

D. İznin geri alınması

Tebliğ hükümlerinden yararlanan yükümlünün Tebliğin 4’üncü maddesinde belirtilen şartları kaybetmesi halinde Varış Öncesi Gümrükleme İzni geri alınır.

İzni geri alınan yükümlünün Tebliğ hükümlerinden tekrar faydalanabilmesi için şartların sağlanması ve ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yeniden izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. (2019/12 sayılı Genelge)

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Ek:
1- Varış Öncesi Gümrükleme İzni Başvuru Formu ve ekleri
2- Varış Öncesi Gümrükleme İzni Değerlendirme Formu
3- Havayolu Varış Öncesi Gümrükleme Kapsamındaki Eşyanın Çıkış Tutanağı

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız