T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı :E-87375112-305.20
Konu :Altın Beyan Formu

23.09.2021 / 67524939
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, 7256 sayılı Kanun yurt dışındaki varlıkların ülkemize getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının) milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan bir düzenleme olup, 4196 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlük tarihi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bahse konu Kanunun uygulanmasına ilişkin 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 no’lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ’in (Seri No: 1) “Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi” başlıklı 4’üncü maddesinin yedinci fıkrası; “…tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir” hükmüne amirdir.

Bu çerçevede, 7256 sayılı Kanun hükümleri uyarınca varlık barışı kapsamında ülkemize getirilen altın cinsi eşyanın beyanının Nakit Kontrolleri Programına ilave edilecek “Altın Beyan Modülü” üzerinden gerçekleştirilmesi uygun değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, hem yaşanan belirsizliklerin giderilmesi hem de varlık barışından istifade etmek isteyen yolcuların olası mağduriyetlerin önlenmesini teminen nakit kontrolleri programında gerekli revize çalışmaları tamamlanana kadar yalnızca varlık barışı kapsamında gerçekleştirilecek altın cinsi eşyaya ilişkin beyanların bir örneği ilişikte yer alan “Altın Beyan Formu” kullanılarak manuel gerçekleştirilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Murat YAMAN
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Altın Beyan Formu (2 sayfa)

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

ALTIN BEYAN FORMU
GOLD DECLARATION FORM
7256 Sayılı Kanun (Varlık Barışı) Kapsamı Beyanlar İçin Kullanılır

 

Beyan Numarası:
Tarih:
Formun Düzenlendiği Gümrük Müdürlüğü:

 

1. Beyan Eden Kişinin
Cinsiyeti : [ ] Erkek
[ ] Kadın
Baba Adı:
Uyruğu:
Adı: Adresi:
Soyadı:
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri:
Kimlik Belgesi Türü: [ ]Pasaport
[ ]Diğer
Şehir:
Kimlik Belgesi Seri No : Ülke :
Mesleği: Telefon No :

 

2. Adına Altın Beyan Edilen Gerçek Kişinin
Cinsiyeti : [ ] Erkek
[ ] Kadın
Baba Adı:
Uyruğu:
Adı: Adresi:
Soyadı:
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri:
Kimlik Belgesi Türü: [ ]Pasaport
[ ]Diğer
Şehir:
Kimlik Belgesi Seri No : Ülke :
Mesleği: Telefon No :

 

3. Altına İlişkin Bilgiler
Niteliği /Cinsi Rafineri  Ayar Ağırlık Tutar (TL)
İşlenmiş Altın (kolye, küpe, takı vb.) :
Standart İşlenmemiş Altın (külçe) :
Standart Dışı İşlenmemiş Altın (diğer) :

 

……………………………………………………………………..……………………………….

Beyan Eden Kişinin İmzası İlgili Memurun İmzası

 İş bu form 2 sayfa 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir

 

 

 

 

  ALTIN BEYAN FORMU
GOLD DECLARATION FORM
7256 Sayılı Kanun (Varlık Barışı) Kapsamı Beyanlar İçin Kullanılır

Kullanım Amacı:
Altının Geldiği Ülke:
Altının Geliş Sebebi:

 

4. Ulaşım Bilgileri
Yolculuk Şekli:
Havayolu Denizyolu Karayolu Demiryolu
Ulaştırma Şirketi : Referans Numarası (sefer, plaka ve IMO) :
Çıkış Yapılan Ülke :

 

5. Beyan Sahibinin İmzası
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Gerçeğe aykırı, yanlış veya eksik bir beyanda bulunmam halinde; altının gümrük idaresince muhafaza altına alınabileceğini, idari para cezası uygulanabileceğini ve hakkımda soruşturma açılabileceğini biliyorum.
İmza: Tarih:

 

Sadece Resmi Kullanım İçin
Tanzim Eden Memurun Formun Durumu:
[ ]Aktif    [ ]İptal
Adı-Soyadı :
Unvanı: Yapılan idari işlem:
Sicili:
İmzası:

 

 

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız