T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   :E-80571967-713.01-00067546594
Konu :KATBİS Sisteminden Konulan Blokenin TCGB
Sisteminde Gösterimi Hk

24.09.2021 / 67546594
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :27.08.2021 tarihli ve 66777950 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle; “Gümrük Alacağının Takibi” konulu 12.05.2016 tarihli ve 2016/42 sayılı Genelge hükümleri uyarınca, gümrük idareleri tarafından takip edilen kesinleşmiş alacaklar için, borçlu adına sistem üzerinde tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin bulunup bulunmadığının “Bilge Sistemi TCGB Sorgulamalar Kesinleşmiş Alacak Takip” başlığı sorgulanarak bulunması halinde alacağın tutarı göz önünde bulundurularak, ilgili beyanname/beyannamelere bloke konulması, alacağın tahsil edilmesini müteakip blokenin kaldırılması yönünde işlem yapılması hususunun düzenlenmiş olduğu;

Konu ile ilgili olarak Kesinleşmiş Gümrük Alacaklarının Takibi Bilgi Sistemi (KATBİS) programı üzerinde blokeyi uygulayan personel dışında başka bir personel tarafından bloke kaldırılması aşamasında “yetki uyarısı sistem hatasının” alındığı tespit edildiği;

Bu çerçevede, bloke kaldırma yetkisinin yalnızca blokeyi uygulayan personelde olmasının uygulamada yaratacağı sorunları önlemek amacıyla KATBİS programı üzerinde bloke kaldırma işleminin idarece yetkilendirilecek görevli diğer memurlar tarafından da gerçekleştirilebilmesi yönünde teknik düzenleme yapıldığı belirtilmişti.

Bu defa; kesinleşmiş gümrük borcu bulunması nedeniyle borçlu adına tescil edilmiş gümrük beyannamesine yukarıda belirtilen Genelge uyarınca konulan blokenin hangi gümrük müdürlüğünce konulduğunun beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünce beyanname üzerinde görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız