T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-80571967-010.05-00067345567
Konu : 7326 Sayılı Kanun – Usulsüzlük Cezaları

17.09.2021 / 67345567
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 maddesi kapsamındaki usulsüzlük fiillerinin, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırmadan yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususunda tereddütle yaşandığı ve gümrük idarelerinde farklı uygulamalar yapıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 7326 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; ‘’(1) Bu Kanun hükümleri;

d) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

hakkında uygulanır’’,

16/8/2013 tarihli ve 2013/38 sayılı Genelgede değişiklik yapan 21/11/2014 tarihli ve 2014/28 sayılı Genelgede; ‘’… İdari para cezasının tutarı belirlenirken, para cezasına dayanak bir vergi alacağı söz konusu ise, bu para cezası gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezasıdır. Vergi tutarının sadece idari para cezasının hesaplanmasında dikkate alındığı, ortada bir vergi alacağının söz konusu olmadığı para cezaları ile gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenen para cezaları, gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan idari para cezalarıdır. …’’ hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uyarınca düzenlenen idari para cezası gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan idari para cezası olup 7326 sayılı Kanun’da öngörülen şartları taşıması halinde yapılandırmadan yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

09.06.2021 Tarihli 31506 Sayılı Resmi Gazete (7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun)

21.06.2021 Tarihli 31518 Sayılı Resmi Gazete (7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ)