T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-72093537-134.13-00067339119
Konu : ATA Karnelerinde Kefil Kuruluşun Sorumluluğu

17.09.2021 / 67339119
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat)(Seri No:4) ‘nin Danıştay 7. Dairenin 2010/2710 sayılı Kararı ile iptal edilen 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 08.03.2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu Tebliğ uyarınca Geçici İthalat Sözleşmesi ile uyumlu hale getirilmiş ve kefil kuruluşun ödemekle sorumlu olduğu tutarın gümrük vergileri toplamının %10 fazlasını aşamayacağı hükme bağlanmıştır.
02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu Tebliğ ile de anılan fıkranın (e) bendindeki ‘’%10 fazlasını’’ ibaresi ‘’%10 fazlasına kadar tutarı ‘’ olarak değiştirilmiştir.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu, kimi gümrük idarelerince doğrudan gümrük vergileri ve %10 fazlasının kefil kuruluştan ödenmesinin istendiği, kimi gümrük idarelerince ise kefil kuruluşun 4458 sayılı Gümrük Kanununun 207 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre gecikme zammından da sorumlu tutulduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen Tebliğ hükümleri çerçevesinde kefil kuruluşun sadece gümrük vergilerinden sorumlu tutulması; anılan Kanunun 207 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca alınması gereken gecikme zammı ile 238 nci maddesi uyarınca alınması gereken para cezasından ise karne hamilinin sorumlu tutulması gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Sektörel Bakış: ATA Karnesi-Geçici İthalat Rejimi ve Sözleşmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin

AB Akademi: ATA Karnesi Nedir-ATA Sözleşmesi ve Detaylı Bilgi İçin