Search
Close this search box.

Hizmet İhracatının Tanım Sınıf ve Destek Hakkında Karar 5448

Kaydet
Kapat

İçindekiler

20.04.2022 Tarihli 31815 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5448

Ekli “Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar”m yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

19 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

HİZMET İHRACATININ TANIMLANMASI, SINIFLANDIRILMASI VE
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ KISIM

Ortak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlara erişime, pazarda tutundurmaya ve pazar payım arttırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFÎF)’ndan karşılanmasını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının tanımım; hizmet ihracatının sınıflandırmasını ve yöntemlerini; eğitim, fuarcılık, gayrimenkul, kültürel ve yaratıcı endüstriler, lojistik ve taşımacılık, sağlık turizmi, spor turizmi, yönetim danışmanlığı sektörleri ve yeşil hizmetler ile diğer hizmet sektörlerine sağlanan destekleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Birim: Yurt dışında açılan ofisi veya merkezi,

ç) Birlik: İhracatçı birliklerini,

ç) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler: Birleşmiş Milletler Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflaması çerçevesinde oluşturulan ve ana başlıklar halinde Ek-l’de yer alan sektörler ile bu sektörlerdeki faaliyetleri,

d Hizmet ihracatçısı: Hizmet ihracatı gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişileri veya kuruluşları,

e) Hizmet ihracatı: Yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yönelik olarak yurt içinde ya da yurt dışında gerçekleştirilen, yurt içinde ya da yurt dışında faydalanılan ve Ek-1 ’de yer alan döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sunumlarım,

f) Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi: İşbirliği kuruluşlarının, hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak yürüttükleri; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş; ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, tanıtım, sektörel ticaret heyeti ve sektörel ahm heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi,

g) İş alındı ve iş uzatma belgeleri: Şirketlerin yurt dışında akdettikleri hizmet sözleşmeleri kapsamında Ek-l’de tanımlanan hizmet işleri için düzenlenen belgeleri,

ğ) İşbirliği kuruluşları: Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları ile sektörel çatı kuruluşlarım ve hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşları,

h) Sanal fuar: Sanal ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarı,

ı) Sektörel alım heyeti: Ülkemiz hizmet ihracatının artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi ve/veya yeni pazarlar bulunması amacıyla yurt dışında faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş temsilcileri, basın mensuplan ya da akademisyenlerin yararlanıcılar ve/veya işbirliği kuruluşları ile fiziki ve/veya sanal ortamda; ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlannı veya ilgili tesisleri ziyaret etmelerini, iş organizasyonlarına katılmalarını, serbest bölgelerde inceleme yapmalannı ya da ülkemizde düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinlikleri ziyaret etmelerini sağlayan ve işbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen her türlü organizasyonu,

i) Sektörel ticaret heyeti: Ülkemiz hizmet ihracatının artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi ve/veya yeni pazarlar bulunması amacıyla işbirliği kuruluşlarının, yararlanıcıların ve basın mensuplarının yurt dışında yerleşik şirket, kurum ya da kuruluşlarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlannı veya ilgili tesisleri ziyaret etmelerini, iş organizasyonlanna katılmalarım veya sektörel tanıtım/sunum gezisi gerçekleştirmelerini sağlayan ve işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen her türlü organizasyonu,

j) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,

ifade eder.

(2) Birinci fıkrada yer verilen tanımlar, bu Karar kapsamında desteklenen hizmet sektörleri için ilgili destekler bakımından ortak olup sektörel nitelikli tanımlar bu Karann ilgili kısımlarında düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet İhracatı Yöntemleri

Sınır ötesi hizmet ihracatı

MADDE 4- (1) Yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yönelik olarak yurt içinde sağlanan ve yurt dışında faydalanılan hizmet sunumudur.

Yurt içi hizmet ihracatı

MADDE 5- (1) Yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yurt içinde sağlanan ve yurt içinde faydalanılan hizmet sunumudur.

Yurt dışında ticari varlık oluşturulması yoluyla hizmet ihracatı

MADDE 6-(1) Hizmet ihracatçıları tarafından yurt dışında ticari varlık kurulması suretiyle sağlanan hizmet sunumudur.

Gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmet ihracatı

MADDE 7- (1) Yurt içinde yerleşik kişi veya kuruluşlar adına ya da bağımsız olarak gerçek kişiler tarafından yurt dışında sağlanan hizmet sunumudur.

Hizmet ihracatı iş ve işlemleri

MADDE 8-(1) Hizmet ihracatına ilişkin iş ve işlemlerde, bu Kararda belirtilen tanımlama ve sınıflandırmalar esas olup istatistik ve vergi mevzuatı hükümleri saklıdır.

(2)Hizmet ihracatının tevsikine ilişkin usul ve esaslar genelge ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Başvuru ve Ödeme Esasları ile Diğer Hükümler

Başvuru esasları

MADDE 9- (1) Destek başvurulan kapsamında ibraz edilecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, ticaret müşavirliği veya ataşeliği onayına ya da incelemesine tabi belge ve faaliyetler, ön onay verilecek destek unsurları ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile düzenlenir.

Ödeme esasları

MADDE 10- (1) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen yararlanıcı ve işbirliği kuruluşu ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alman bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

(2) Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerini yetkilendirebilir.

(3) Ödemeye ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınmak suretiyle Türk Lirası olarak ödenir. Söz konusu listede yer almayan ülke para birimleri için “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. Burada da yer almayan ülke para birimleri ise Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynaklarına göre çevrilir.

(4) Bu Karar kapsamında yer alan destek limitleri her takvim yılı başında (ortalama TÜFE+ortalama YÎ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Yararlanıcılann performansının/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 11-(1) Bu Karar kapsamında destek başvurusunda bulunan veya destek unsurlarından faydalanan yararlanıcılar gerçekleştirdikleri hizmet ihracatına ilişkin bilgi ve belgeleri, işbirliği kuruluşları ise faaliyet gerçekleşme raporlarım belirlenen dönemler itibarıyla veya talep üzerine Bakanlığa sunar.

(2) Bakanlık, yararlanıcılarm/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini ve performanslarını birinci fıkra uyarınca sunulan bilgi ve belgeler ile diğer kaynaklardan edinilen bilgi ve belgeler çerçevesinde izleyebilir ve değerlendirebilir. Faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ya da onaylandığı şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi, performansın yetersiz bulunması veya birinci fıkrada belirtilen bilgilerin sunulmaması halinde mevcut destek başvurusunu reddedebilir, destek oranında indirime gidebilir veya yararlanıcı/işbirliği kuruluşunu destek kapsamından çıkarabilir.

Müeyyide

MADDE 12- (1) Bu Karar kapsamında yararlanıcılar veya işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı belge ibraz edildiğinin veya beyanda ya da taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde yararlanıcı veya işbirliği kuruluşu hakkında yasal işlem başlatılır ve ilgili başvuru dosyası ile varsa henüz sonuçlandırılmamış başvuru dosyası/dosyaları yasal işlemin kesinleşmesine kadar bekletilir. Kesinleşen yasal işlem sonucunda yanıltıcı belge ibraz edildiğinin veya beyanda ya da taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu dosya/dosyalar reddedilir ve yararlanıcılar veya işbirliği kuruluşları destek kapsamından çıkarılabilir.

(2) Bakanlık suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki eylemleri gerçekleştirenler hakkında da birinci fıkra hükümlerini uygulamaya yetkilidir.

(3) Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(4) İhracata yönelik devlet yardımları kararları veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan destek programlan kapsamında sağlanan destek unsurlarından faydalanan yararlanıcı veya işbirliği kuruluşu, bu Karar kapsamında sağlanan aynı destek unsurlanndan yararlanamaz. Yararlanılması durumunda üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Yetki

MADDE 13- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları, Ek-l’de yer alan hizmet sektörlerine ilişkin mevcut uluslararası NACE kodları karşılığını ve iş alındı veya iş uzatma belgelerinin düzenlenmesi ile yararlamcılann performansının/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerinin izlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları genelge ile belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep hallerini belirlemeye ve ihtilafları, söz konusu sebepleri ve haklı durumları gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir sebep hallerinde 2 yılı aşmamak üzere ilave destek süresi vermeye, yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının sahip olması gereken nitelikleri, doğrudan veya ilgili bulundukları şirket veya kuruluşlar tarafindan gerçekleştirilen harcamalardan destek kapsamında yer alan harcamalarını ve faydalanacaktan destek unsurlarının içeriğini tespit etmeye, DFÎF bütçesinin etkin, adil ve bu Kararın amaçları doğrultusunda yönetilebilmesi amacıyla veya izleme/performans değerlendirmesi ile hedef ülke stratejileri doğrultusunda yararlanıcılara/işbirliği kuruluşlarına sağlanacak desteği oran, tutar, sektör veya süre itibarıyla sınırlamaya, bu Kararda belirtilen sınırlan aşmamak kaydıyla kademelendirmeye veya farklılaştırmaya, yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarım destek süresi dolmadan kapsam dışına çıkarmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.

İlave destek puanı

MADDE 14- (1) Bu Kararın 18 inci, 24 üncü, 25 inci, 26 ncı, 31 inci, 36 ncı, 38 inci, 39 uncu, 40 inci, 43 üncü, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 53 üncü, 54 üncü, 60 inci, 63 üncü, 67 nci, 76 ncı, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci, 87 nci, 94 üncü, 95 inci, 96 ncı, 97 nci, 101 inci, 107nci, 110uncu, 111 inci, 112nci, 119uncu, 122nci, 124üncü, 125inci, 131 inci, 133 üncü, 134 üncü ve 13 5 inci maddelerinde düzenlenen destekler kapsamında belirlenen destek oranlan, faaliyetlerin Bakanlık tarafından belirlenen hedef ülkelerde veya hedef ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilmesi halinde 10 baz puana kadar artırılarak uygulanabilir.

(2) Bu Kararın 17 nci, 37 nci, 50 nci, 61 inci, 77 nci, 88 inci, 108 inci ve 132 nci maddelerinde yer verilen pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranlan; iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik pazara giriş belgeleri bakımından 10 baz puana kadar artırılarak uygulanabilir.

İKİNCİ KISIM

Sektörel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Eğitim Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurlun

Tanımlar

MADDE 15- (1) Bu bölümde geçen;

a) Bireysel katılım: Yurt dışı veya yurt içi etkinliklere münferit katılımları,

b) Milli katılım: Milli katılım organizatörü veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda gerçekleştirilen yurt dışı etkinliklere toplu katılımları,

c) Milli katılım organizatörü: Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları,

ç) Prestijli etkinlik: Sektörel paydaşları uluslararası bir organizasyon kapsamında bir araya getiren, katılımcı ve ziyaretçi sayısı yüksek, bölgesel ve küresel etki alanına sahip yurt dışı etkinlikleri,

d) Tanıtım heyeti: Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerini,

e) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren Bakanlık tarafindan uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşları,

f) Yurt dışı etkinlik: Sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen; fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

g) Yurt içi etkinlik: Yurt içinde fiziki olarak düzenlenen; fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

ifade eder.

Tescil ve koruma desteği

MADDE 16-(1) Yararlanıcıların yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

MADDE 17- (1) Yararlananların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Acente komisyon desteği

MADDE 18- (1) Yararlanıcıların ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesine ilişkin acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Tanıtım heyeti desteği

MADDE 19- (1) Yararlanıcıların tanıtım heyetlerine ilişkin giderleri %60 oranında ve heyet başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

Uluslararası öğrenci ofisleri kapasite geliştirme desteği

MADDE 20- (1) Yararlanıcıların uluslararası öğrenci ofislerinde istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 personelin brüt maaşları %60 oranında ve personel başına aylık en fazla 15.000 TL tutarında desteklenir.

Akademisyen istihdam desteği

MADDE 21- (1) Yararlanıcıların istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu akademisyenin brüt maaşları %60 oranında ve akademisyen başına aylık en fazla 70.000 TL tutarında desteklenir.

Uluslararası sıralama desteği

MADDE 22-(1) Yararlanıcıların uluslararası sıralama kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda yer almalarına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Uluslararası kuruluşlara üyelik desteği

MADDE 23-(1) Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara ilişkin üyelik giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

MADDE 24- (i) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri; yararlanıcılar için en fazla 5 yıl boyunca, %60 oranında ve yıllık en fazla 4.800.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

MADDE 25- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 900.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı etkinlik katılım desteği

MADDE 26- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım tanıtım desteği

MADDE 27-(1) İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.400.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt içi etkinlik katılım desteği

MADDE 28-(1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

MADDE 29- (1) Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlara ilişkin ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Rapor desteği

MADDE 30- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör veya ülke raporuna ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Sektöre alım heyeti ve sektöre! ticaret heyeti programları desteği

MADDE 31- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

HISER projesi desteği

MADDE 32- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HÎSER projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtana yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 4.800.000 TL tutarında desteklenir.

(2) HÎSER projesi kapsamında gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler %75 oranında ve program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

(3) HÎSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için işbirliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşları %75 oranında ve personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarında desteklenir.

(4) HÎSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre Bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir.

Sanal fuar organizasyon desteği

MADDE 33- (1) İşbirliği kuruluşlarıma Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve sanal fuar başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Yarışma ve etkinlik desteği

MADDE 34- (1) İşbirliği kuruluşlarının eğitim sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları

Tanımlar

MADDE 35- (1) Bu bölümde geçen;

(a) Bireysel katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen, Bakanlık tarafından belirlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere münferit katılımları,

(a) Yararlanıcı: Ürün ya da hizmetlerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için fiziki ve/veya sanal fuar organizasyonlarında fuarcılık hizmeti veren, Türkiye’de yerleşik şirketler ile diğer kurum ve kuruluşları,

ifade eder.

Tescil ve koruma desteği

MADDE 36- (1) Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

MADDE 37- (1) Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

MADDE 38- (1) Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

MADDE 39- (1) Hizmet sektörü etkinlikleri veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetler kapsamında yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar ve işbirliği kuruluştan için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Bireysel katılım desteği

MADDE 40- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılım sağladığı, Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı hizmet sektörü etkinliklerine veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Fuar alanı yapım desteği

MADDE 41- (1) Uluslararası fuar düzenleyen yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının fuarlara uluslararası katılımı arttırmak üzere yurt içinde gerçekleştirecekleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen; fuar alanı yapımı, alan büyütülmesi, restorasyon veya revize edilmesi gibi faaliyetleri kapsamında kullandıktan Türk Lirası cinsi kredilerde faiz tutarının %40’ı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde faiz tutarının %20’si kredi başına en fazla 8.400.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuar organizasyon desteği

MADDE 42-(1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içindeki hizmet sektörü fuarlarına veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin artırılması amacıyla fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri organizasyon giderleri %50 oranında ve fuar başına en fazla 600.000 TL tutannda desteklenir.

Yurt dışı fuar organizasyon desteği

MADDE 43-(1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışındaki hizmet sektörü fuarlarına veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere ilişkin fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri organizasyon giderleri %50 oranında ve fuar başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

MADDE 44- (1) Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel alım heyeti/sektörel ticaret heyeti programlan desteği

MADDE 45-(1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5’er adet; sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 600.000 TL, sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

Yarışma ve etkinlik desteği

MADDE 46-(1) İşbirliği kuruluşlarının fuarcılık sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen, bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Diğer mevzuat

MADDE 47- (1) İhracata yönelik devlet yardımları kararlan kapsamında uygulanan ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen destek programları çerçevesinde sağlanan destek unsurlarından faydalanan yararlanıcı ve işbirliği kuruluşları, aynı harcama için bu Bölüm kapsamında sağlanan desteklerden yararlanamaz. Yararlanılması halinde bu Kararın 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gayrimenkul Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları

Tanımlar

MADDE 48- (1) Bu bölümde geçen;

a) Bireysel katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen, Bakanlık tarafından belirlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere münferit katılımları,

b) Milli katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak milli katılım organizatörü veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda düzenlenen ve Bakanlık tarafından belirlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere toplu katılımları,

c) Milli katılım organizatörü: Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları,

ç) Yararlanıcı: Yabancıya yönelik olmak üzere; konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’de yerleşik şirketler ile diğer kurum ve kuruluşları,

ifade eder.

Tescil ve koruma desteği

MADDE 49- (1) Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

MADDE 50- (1) Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

MADDE 51- (1) Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

MADDE 52- (1) Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Bireysel katılım desteği

MADDE 53- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılım sağladığı, Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım desteği

MADDE 54-(1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen milli katılıma ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Bakanlık tarafından uygun görülen milli katılım etkinliğinin organizasyonuna ilişkin olarak işbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin giderleri %60 oranında ve organizasyon başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

MADDE 55- (1) Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programları desteği

MADDE 56- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5’er adet; sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 600.000 TL, sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

Sanal fuar organizasyon desteği

MADDE 57- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Yarışma ve etkinlik desteği

MADDE 58- (1) İşbirliği kuruluşlarının gayrimenkul hizmet sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen, bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları

Tanımlar

MADDE 59- (1) Bu bölümde geçen;

a) Animasyon filmi: Birçok resim ve grafiğin iki boyutlu veya bilgisayar teknolojisi kullanılarak üç boyutlu olarak belli bir senaryo kapsamında hareketlendirildiği film türünü,

b) Bireysel katılım: Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere gerçekleştirilen münferit katılımları,

c) Dijital sanat şirketi: Dijital oyun ve uygulamalar hariç dijital medya, video, interaktif sanat, bilgisayar grafikleri ve animasyonları konularında sanatsal üretim faaliyetinde bulunan şirketi,

ç) Film: Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye’de çekilmiş veya üretilmiş olan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatını,

d) Film şirketi: Film yapımcısı ve/veya dağıtımcısı şirketi,

e) İnternet yayın platform işletmecisi: Çok sayıda radyo, televizyon ve/veya isteğe bağlı yayın hizmetini internet ortamından kendilerine ait bir URL adresi ve/veya mobil uygulamalar vasıtasıyla iletimini sağlayarak, doğrudan ve/veya koşullu erişim yoluyla tümleşik televizyon alıcısı, bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya benzeri cihazlarla alınabilecek şekilde kullanıcıların hizmetine sunan şirketi,

f) Milli katılım: Milli katılım organizatörü veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda gerçekleştirilen yurt dışı etkinliklere toplu katılımları,

g) Milli katılım organizatörü: Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları,

ğ) Prestijli etkinlik: Sektörel paydaşları uluslararası bir organizasyon kapsamında bir araya getiren, katılımcı ve ziyaretçi sayısı yüksek, bölgesel ve küresel etki alanına sahip yurt dışı etkinlikleri,

h) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik film şirketleri, dijital sanat şirketleri, internet yayın platform işletmecileri ile kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörlerinde faaliyet gösteren ve Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşları,

ı) Yurt dışı etkinlik: Sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen; fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

ifade eder.

Tescil ve koruma desteği

MADDE 60-(1) Yararlanıcıların ürünlerinin, hizmetlerinin veya yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

MADDE 61- (1) Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Acente komisyon desteği

MADDE 62- (1) Yararlanıcıların film sektöründeki yapımlarının yurt dışında satışına ve dağıtımına ilişkin acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

MADDE 63- (1) Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Korsanla mücadele giderleri desteği

MADDE 64- (1) Yurt dışında gösterimi yapılan filmlerin fikri mülkiyet haklarına sahip veya bu hakların kullanımı için yetkilendirilmiş yapımcı veya dağıtımcı şirketlerin korsanla mücadele kapsamındaki koruma giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 3 film için %50 oranında ve film başına en fazla 240.000 TL tutarında karşılanır.

(2) Animasyon filmleri için birinci fıkrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır.

Dublaj veya altyazı giderleri desteği

MADDE 65- (1) Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketlerin bir filmin yurt dışında pazarlanmasına ilişkin dublaj veya altyazı giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 2 film için %50 oranında ve yabancı dil başına en fazla 240.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler aynı film için birinci fıkrada düzenlenen destek unsurundan dublaj ve altyazı giderleri kapsamında toplam en fazla 8 yabancı dil için yararlanır.

(3) Dublaj ve altyazı giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde de söz konusu giderler aynı oran ve tutarda desteklenir.

(4) Animasyon filmleri ile Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için birinci fıkrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır.

Film platosu ve stüdyosu kullanım giderleri desteği

MADDE 66-(1) Türkiye’de çekilen veya üretilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyosu kirasına ilişkin kira giderleri %20 oranında ve film başına 2.400.000 TL tutarında ödenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen destek ödemesi doğrudan film platosu/stüdyosu işleten Türkiye’de yerleşik şirkete yapılır.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

MADDE 67- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcıların için %50 oranında ve yıllık en fazla 4.800.000 TL, işbirliği kuruluşları için %60 oranında ve yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı etkinlik katılım desteği

MADDE 68- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde en fazla 3 yurt dışı prestijli etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 360.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım tanıtım desteği

MADDE 69- (1) İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

MADDE 70- (1) Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programları desteği

MADDE 71- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirdikleri; sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 600.000 TL, sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesi desteği

MADDE 72- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerinin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve istihdam giderleri %75 oranında ve proje başma en fazla 4.800.000 TL, bir takvim yılı içinde en fazla 10’ar adet gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %75 oranında ve faaliyet başına en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

(2) HİSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre Bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir.

Sanal fuar organizasyon desteği

MADDE 73- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Yarışma ve etkinlik desteği

MADDE 74- (1) İşbirliği kuruluşlarının kültürel ve yaratıcı endüstri hizmetleri sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları

Tanımlar

MADDE 75- (1) Bu bölümde geçen;

a) Bireysel katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen, Bakanlık tarafından belirlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere münferit katılımları,

b) Milli katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak milli katılım organizatörü veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda düzenlenen ve Bakanlık tarafından belirlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere toplu katılımları,

c) Milli katılım organizatörü: Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları,

ç) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile Bakanlık tarafından uygun görülen diğer kurum ve kuruluşları, ifade eder.

Tescil ve koruma desteği

MADDE 76- (1) Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

MADDE 77- (1) Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

MADDE 78- (1) Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

MADDE 79- (1) Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca; yararlanırlar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Bireysel katılım desteği

MADDE 80- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılım sağladığı, Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım desteği

MADDE 81- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen milli katılıma ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Bakanlık tarafından uygun görülen milli katılım etkinliğinin organizasyonuna ilişkin olarak işbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin giderleri %60 oranında ve organizasyon başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

MADDE 82- (1) Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programları desteği

MADDE 83-(1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5’er adet; sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 600.000 TL, sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

Sanal fuar organizasyon desteği

MADDE 84- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Yarışma ve etkinlik desteği

MADDE 85- (1) İşbirliği kuruluşlarının lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen, bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları

Tanımlar

MADDE 86- (1) Bu bölümde geçen;

a) Bireysel katılım: Yurt dışı veya yurt içi etkinliklere gerçekleştirilen münferit katılımları,

b) Konaklama tesisi: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren konaklama tesislerini,

c) Milli katılım: Milli katılım organizatörü veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda gerçekleştirilen yurt dışı etkinliklere toplu katılımları,

ç) Milli katılım organizatörü: Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları,

d) Poliklinik: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet gösteren, ağız ve diş sağlığı polikliniği haricindeki diğer poliklinikleri,

e) Prestijli etkinlik: Sektörel paydaşları uluslararası bir organizasyon kapsamında bir araya getiren, katılımcı ve ziyaretçi sayısı yüksek, bölgesel veya küresel etki alanına sahip yurt dışı etkinlikleri,

f) Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde sağlık, termal ve/veya bakım alanlarında faaliyet gösteren özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşlarım,

g) Sağlık turizmi aracı kuruluşu: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketi,

ğ) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları ile spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşları,

h) Yurt dışı etkinlik: Sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen; fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

ı) Yurt içi etkinlik: Yurt içinde fiziki olarak düzenlenen; fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

ifade eder.

Tescil ve koruma desteği

MADDE 87- (1) Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

MADDE 88- (1) Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve belge başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Acente komisyon desteği

MADDE 89- (1) Sağlık kuruluşlarının ve spor turizminde faaliyet gösteren Bakanlıkça belirlenen yararlanıcıların acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 240.000 TL, diğer sağlık kuruluştan ve konaklama tesisleri yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında yararlanır.

Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği

MADDE 90- (1) Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracaktan komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri %70 oranında ve yararlanıcı başına yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

İstihdam desteği

MADDE 91- (1) Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarındaki brüt ücretleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcılan için yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Bu destekten, yararlanıcılar en fazla 5 yıl boyunca faydalanır.

Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği

MADDE 92- (1) Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 240.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcılan başına yıllık en fazla 960.000 TL tutarında desteklenir.

Hasta yol desteği

MADDE 93- (1) Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşların ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastalarının uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında ve en fazla 12.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 600.000 TL, diğer sağlık turizmi yararlanıcıların yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında faydalanır.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

MADDE 94- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60, işbirliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.

(2) Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 2.400.000 TL, sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 6.000.000 TL, işbirliği kuruluşlun yıllık en fazla 9.600.000 TL, spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında yararlanır.

(3) 104 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında faaliyet gösteren sektörel internet portalına üye yararlanıcılar için destek oranı, portalda yer aldıkları süre boyunca %70 olarak uygulanır.

Birim desteği

MADDE 95- (1) Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler birim başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında yararlanır.

Yurtdışı etkinlik katılım desteği

MADDE 96- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım organizasyonunu tanıtım desteği

MADDE 97- (1) İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt içi etkinlik katılım desteği

MADDE 98-(1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt içi tanıtım ve eğitim desteği

MADDE 99- (1) Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60, işbirliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.

(2) Yurt içi tanıtım/eğitim programına dair yararlanıcılar program başına en fazla 600.000 TL tutarında, işbirliği kuruluşları program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

MADDE 100-(1) Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti desteği

MADDE 101- (1) Sağlık ve/veya spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesi desteği

MADDE 102-(1) Sağlık ve/veya spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtıma yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir.

(2) HİSER projesi kapsamında bir takvim yılı içinde yıllık en fazla 5’er adet sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler %75 oranında ve program başına en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

(3) HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için işbirliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşının %75’i personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarında desteklenir.

(4) HİSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre Bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir.

Sanal fuar organizasyon desteği

MADDE 103- (1) Sağlık ve/veya spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 adet gerçekleştirilen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve faaliyet başına en fazla 960.000 TL tutarında desteklenir.

Sağlık ve spor turizmi sektörlerinin geliştirilmesi ve tanıtılması desteği

MADDE 104- (1) Bakanlık tarafından uygun görülen birliklerin;

a) Sağlık ve spor turizmi hizmetleri sektörlerinin geliştirilmesi ile olumlu Türk hizmet markası ve imajının oluşturulmasına yönelik olarak sektörel internet portalı yapımı, bakımı, güncellenmesi, işletilmesi, portalın tanıtımı ve portal çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin giderleri,

b) Sağlık ve spor turizmi sektörlerine yönelik pazar istihbaratı ve bilgiye abonelik giderleri,

c) Sağlık turizmi kapsamında ülkemizi ziyaret edecek kişilerin ülkeye girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik başvurularının incelenmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin istihdam giderleri,

en fazla 5 yıl boyunca %100 oranında ve yıllık en fazla 9.600.000 TL tutarında desteklenir.

Yarışma ve etkinlik desteği

MADDE 105- (1) İşbirliği kuruluşlarının sağlık ve spor hizmetleri sektörlerine yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma ve etkinliğe ilişkin giderler %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları

Tanımlar

MADDE 106- (1) Bu bölümde geçen;

a) Bireysel katılım: Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere gerçekleştirilen münferit katılımları,

b) Milli katılım: Milli katılım organizatörü veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda gerçekleştirilen yurt dışı etkinliklere toplu katılımları,

c) Milli katılım organizatörü: Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları,

ç) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup Bakanlıkça belirlenen yönetim danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşları,

d) Yurt dışı etkinlik: Sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen; fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

ifade eder.

Tescil ve koruma desteği

MADDE 107- (1) Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

MADDE 108-(1) Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Veri tabanı üyelik desteği

MADDE 109-(1) Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen veri tabanlarına üyelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

MADDE 110- (1) Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

MADDE 111- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı etkinlik katılım desteği

MADDE 112-(1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, işbirliği kuruluşları için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım tanıtım desteği

MADDE 113- (1) İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programları desteği

MADDE 114- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %60 oranında ve program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesi desteği

MADDE 115- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtıma yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 4.800.000 TL tutarında desteklenir.

(2) HİSER projesi kapsamında gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler %75 oranında ve program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

(3) HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için işbirliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşının %75’i personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarında desteklenir.

(4) HİSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre Bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir.

Sanal fuar organizasyon desteği

MADDE 116- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %60 oranında ve sanal fuar başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Yarışma ve etkinlik desteği

MADDE 117-(1) İşbirliği kuruluşlarının yönetim danışmanlığı sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yeşil Hizmetlere Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları

Tanımlar

MADDE 118- (1) Bu bölümde geçen;

a) Bireysel katılım: Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere gerçekleştirilen münferit katılımları,

b) Milli katılım: Milli katılım organizatörü veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda gerçekleştirilen yurt dışı etkinliklere toplu katılımları,

c) Milli katılım organizatörü: Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları,

ç) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup Bakanlıkça belirlenen yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve diğer kurum ve kuruluşları,

d) Yeşil hizmetler: Altyapıya ilişkin olmayan; çevre kirliliğinin önlenmesi ve meydana geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması, etkilerinin giderilmesi veya azaltılması, özellikle iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan teknik önlemlere uyumun sağlanması, çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımının ve gelişmesinin sağlanması amacıyla verilen danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile bu kapsamda Bakanlıkça belirlenecek diğer hizmetleri,

e) Yurt dışı etkinlik: Sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen; fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

ifade eder.

Tescil ve koruma desteği

MADDE 119- (1) Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

MADDE 120- (1) Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Veri tabanı üyelik desteği

MADDE 121- (1) Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen veri tabanlarına üyelik giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

MADDE 122- (1) Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

İstihdam desteği

MADDE 123-(1) Yararlanıcıların sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak üzere istihdam ettikleri üniversitelerden yeni mezun aynı anda en fazla 2 personelin brüt maaşları, en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve personel başına aylık en fazla 6.000 TL tutarında desteklenir,

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

MADDE 124- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %70 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı etkinlik katılım desteği

MADDE 125-(1) Yararlamcılann ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım tanıtım desteği

MADDE 126- (1) İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Sanal fuar organizasyon desteği

MADDE 127- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve sanal fuar başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel alım heyeti ve sektöre! ticaret heyeti programları desteği

MADDE 128- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesi desteği

MADDE 129- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtıma yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 4.800.000 TL tutarında desteklenir.

(2) HİSER projesi kapsamında gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler %75 oranında ve program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

(3) HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için işbirliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşının %75’i personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarında desteklenir.

(4) HİSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre Bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Sektörlere Yönelik Destek Unsurları

Tanımlar

MADDE 130- (1) Bu bölümde geçen;

a) Bireysel katılım: Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere gerçekleştirilen münferit katılımları,

b) Milli katılım: Milli katılım organizatörü veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda gerçekleştirilen yurt dışı etkinliklere toplu katılımları,

c) Milli katılım organizatörü: Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları,

ç) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup;

(1) Yurt dışında kamusal bir otorite ile sözleşme yapılması kaydıyla sunulan tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon ve benzeri yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması),

(2) Gemi klaslama müesseseler! Faaliyetleri,

(3) Patent danışmanlığı faaliyetleri,

(4) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri,

(5) Uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık faaliyetleri, yürüten şirketler ile Bakanlık tarafından uygun görülen diğer kurum ve kuruluşları,

d) Yurt dışı etkinlik: Sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen; fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

ifade eder.

Tescil ve koruma desteği

MADDE 131- (1) Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

MADDE 132-(1) Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

MADDE 133- (1) Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

MADDE 134- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; Yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı etkinlik katılım desteği

MADDE 135-(1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; Yararlanıcılar için %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, işbirliği kuruluşları için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım tanıtım desteği

MADDE 136- (1) İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programlan desteği

MADDE 137- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %60 oranında ve program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesi desteği

MADDE 138- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtıma yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 4.800.000 TL tutarında desteklenir.

(2) HİSER projesi kapsamında gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler %75 oranında ve program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

(3) HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için işbirliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşının %75’i personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarında desteklenir.

(4) HİSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre Bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir.

Sanal fuar organizasyon desteği

MADDE 139- (1) İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %60 oranında ve sanal fuar başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 140-(1) Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından yürürlüğe konulan 26/5/2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 8/6/2020 tarihli ve 2641 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Sonuçlandırılamayan başvurular

GEÇÎCÎ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımlandığı tarihten önce gerçekleştirilen ve bu Kararın yayımlandığı tarihte incelemesi sonuçlandırılmamış bulunan destek başvuruları ile anılan tarihten önce gerçekleştirilen, ön onay verilen ya da ödemesinin tamamı veya bir kısmı yapılan (ödeme belgesi tarihi bu Kararın yayımlandığı tarih veya söz konusu tarihten önce olan) faaliyetlere ilişkin destek başvurularına, 140 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır. Bununla birlikte söz konusu başvurular, varsa bu Kararın lehte olan hükümlerinden de herhangi bir mahsup işlemi uygulanmaksızın yararlanır.

HİSER projesi kapsamına alınmış projeler

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 140 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan 2015/8 sayılı Kararının 19 uncu maddesi çerçevesinde Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi kapsamına alınmış olan projeler, bu Kararın HİSER projelerine ilişkin maddelerinden, faydalanılmış olan destek süreleri mahsup edilmek suretiyle yararlanır.

Yürürlük

MADDE 141- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 142- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

GENİŞLETİLMİŞ ÖDEMELER DENGESİ HİZMETLER SINIFLAMASI ÇERÇEVESİNDE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER

1 Başkasına ait Fiziksel Girdiler için İmalat Hizmetleri
2 Bakım ve Onanın Hizmetleri
3 Taşımacılık Hizmetleri
4 Seyahat Hizmetleri
5 İnşaat Hizmetleri
6 Sigorta ve Emeklilik Hizmetleri
7 Finansal Hizmetler
8 Fikri Mülkiyet Haklan Kullanım Ücretleri
9 Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri
10 Diğer İş Hizmetleri
11 Kişisel, Kültürel ve Eğlence Hizmetleri
12 Resmi Hizmetler

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top