image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-82679136-140.03-00068379612
Konu : Nispi Aidat Hk

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 28.09.2021 tarihli ve bila sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızda, 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da nispi ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda düzenleme bulunmaması nedeniyle, gümrük müşavirlerinin ihracatçı adına yapmış olduğu nispi ödemelerini ihracatçı firmalardan tahsil etmekte çeşitli zorluklar yaşadığı ifade edilerek, nispi ödemenin gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında yapılması yerine ihracatçı birlikleri ile ihracatçı firmalar arasında belirlenecek periyotlarda ödenmesini sağlayacak bir entegrasyonun sisteme dahil edilmesine yönelik düzenleme yapılması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, halihazırda nispi ödeme, ihracat işleminin ihracatçı birlikleri tarafından kayda
alınması esnasında tahsil edilmekte olup, beyannamenin e-birlik sistemine girişi gümrük müşaviri tarafından yapılıyor olsa bile, nispi ödemenin ihracatçı tarafından gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Gümrük müşaviri tarafından sisteme girişi yapılan bir beyannameye ilişkin ödemenin ihracatçı tarafından yapılabilmesi için ihracatçının e-birlik sisteminde kullanıcı kaydının bulunması yeterli olmaktadır. Dolayısı ile ihracatçı ile gümrük müşaviri arasında varılacak mutabakat doğrultusunda ödemenin ihracatçı tarafından yapılmasının önünde engel bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, ilgili mevzuatın yanı sıra TİM ve İhracatçı Birliklerinin talimatlarında nispi
ödemenin gümrük müşaviri ya da ihracatçının kendisi tarafından yapılması için bir yönlendirme ya da kısıtlama bulunmamaktadır. Halihazırda uygulama günlük iş akışı içerisinde gümrük müşavirleri ile ihracatçıların serbestçe mutabık kaldığı şekilde yürümektedir.

Ödemenin yalnızca ihracatçılar tarafından yapılması yönünde bir düzenleme ise Borçlar Kanunu başta olmak üzere yürürlükteki mevzuatın yanı sıra, ticaretin temel akışına da aykırılık teşkil edecektir. Zira bir edimin ifası bizzat mükellef tarafından yapılabileceği gibi, mükellefin vekil tayini ettiği kişiler veya diğer taraflarca yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede, yukarıda sayılan nedenlerle nispi aidat ödeme yönteminde, talep edilen meyanda bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Bülent TUNCER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

DAĞITIM LİSTESİ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print