05.08.2022 Tarihli 31914 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 5935

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi tarafından Kongo Cumhuriyeti ve Cibuti Cumhuriyeti’ne bahse konu ülkelerde gerçekleştirilen projelerin finansmanı amacıyla Türkiye’den ihraç edilen mal ve hizmetlere karşılık olarak 2016 yılında sağlanan krediler çerçevesinde adı geçen ülkelerin 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş borçları ile 1 Mayıs-31 Aralık 2020, 1 Ocak-30 Haziran 2021 ve 1 Temmuz-31 Aralık 2021 dönemlerine ait anapara ve faiz yükümlülüklerinin G-20 Borç Servisi Askıya Alma Girişimi kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 19 Ocak 2022 ve 21 Mart 2022 tarihlerinde imzalanan ekli Anlaşmaların imza tarihlerinden geçerli olmak üzere onaylanmasına, 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

4 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KREDİ ALAN SIFATIYLA

(ÖNCEDEN KONGO CUMHURİYETİ EKONOMİ, MALÎYE, BÜTÇE VE KAMU
PORTFÖYÜ BAKANLIĞI OLARAK BİLİNEN) KONGO CUMHURİYETİ MALİYE,
BÜTÇE VE KAMU PORTFÖYÜ BAKANLIĞI VASITASIYLA HAREKET EDEN
KONGO DEVLETİ

İLE

KREDİ VEREN SIFATIYLA

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY,
INC.) ARASINDA AKDEDİLMİŞ OLAN

4 NİSAN 2016 TARİHLÎ KREDÎ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN

19 OCAK 2022 TARİHLÎ

BORÇ ÖDEMELERİNİ ASKIYA ALMA ANLAŞMASI

İŞBU ANLAŞMA (işbu (“Anlaşma”) 19 Ocak 2022 tarihinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanarak akdedilmiştir:

  1. (Önceden Kongo Cumhuriyeti Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Kamu Portföyü Bakanlığı olarak bilinen) KONGO CUMHURİYETİ MALİYE, BÜTÇE VE KAMU PORTFÖYÜ BAKANLIĞI VASITASIYLA HAREKET EDEN KONGO DEVLETİ (“Kredi Alan”), ve
  2. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY, INC.) (“Kredi Veren”).

GİRİŞ:

(A) İhracatçı, Kongo Cumhuriyeti Kalkınma, Bölgesel Teçhizat ve Büyük İşler Bakanlığı (eski adıyla Kongo Cumhuriyeti Bölgesel Planlama Bakanlığı ve Büyük İşler Genel Delegasyonu) vasıtasıyla hareket eden Kongo Devleti ile Kongo Cumhuriyeti’ndeki Brazzaville Uluslararası İş Kenti projesinin (“Proje”) inşaatı için 20 Şubat 2015 tarihinde bir Kontrat (“Kontrat”) akdetmiştir.

(B) Kredi Veren ve Kredi Alan, Kontrat kapsamında İhracatçıya ödenecek olan Finansmana Uygun Giderler’i finanse etmek üzere 4 Nisan 2016 tarihinde 197.494.152,73 Avro tutarında bir alıcı kredi sözleşmesi (“Kredi Sözleşmesi”) akdetmiştir. Kredi Veren, Kredi Sözleşmesi kapsamında Kredi Alan’a 66.669.070,66 Avro kredi kullandırmıştır ve Kredi Sözleşmesi uyarınca kredinin kullanılmayan kısmı, Kullandıran Süresi’nin sonunda iptal edilmiştir.

(C) COVID-19 pandemisinin neden olduğu küresel ekonomik zorluklar nedeniyle, Kredi Alan, kredi borcunun diğer tarafların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Katılımcı Alacaklı Ülkeler ile DSSI kapsamında değerlendirilmesine ilişkin bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır.

(D) Sonuç olarak, Kredi Veren ve Kredi Alan, aşağıda belirtildiği şekilde, Kredi Alan’ın Kredi Sözleşmesi kapsamındaki belirli borç ödeme yükümlülüklerinin DSSI çerçevesinde askıya alınmasını kabul etmiştir.

BUNUN ÜZERİNE Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabakata varmıştır:

  1. TANIMLAR VE YORUMLAR

1.1 Tanımlar

İşbu Anlaşma’da:

“DSSI”, İlgili girişimin işbu Anlaşma tarihi itibariyle mevcut bulunan hükümleri doğrultusunda Dünya Bankası Kalkınma Komitesi ve G20 Maliye Bakanları tarafından 15 Nisan 2020 tarihli tebliğlerinde onaylanan Borç Ödemelerini Askıya Alma Girişimi anlamına gelir.

“Yürürlük Tarihi”, Kredi Veren’in, Ek Tde (Ön Şartlar) belirtilen belgelerın ve dıger tevsik edici belgelerin her birini Kredi Veren açısından kabul edilebilir bir bıçtm ve içerikte teslim aldığını Kredi Alan’a teyit ettiği tarih anlamına gelir.

“Kredi Sözleşmesi”, Giriş bölümünde bu terime verilen anlama gelmektedir.

“Mutabakat Zaptı”, Kongo Cumhuriyetinin borç ödemesiyle ilgili olarak lehtar ülke olarak Kredi Alan ile Katılımcı Alacaklı Ülkelerin temsilcileri arasında imzalanan (4 Ocak 2021 ve 24 Ağustos 2021 tarihlerinde tadil edilen haliyle) 9 Haziran 2020 tarihli mutabakat zaptı anlamına gelir.

“Katılımcı Alacaklı Ülkeler”, Kongo Cumhuriyetinin DSSI tahtında 9 Haziran 2020 tarihli borç değerlendirilmesi bakımından aralarında Türkiye Cumhuriyeti’nin de yer aldığı katılımcı alacaklıları olarak Paris Kulübünün resmi internet sitesinde belirtilen ülkeler anlamına gelir.

“Askıya Alınan Tutarın Faiz Dönemi”, bir Askıya Alman Tutarla ilgili olarak, Madde 3.2 (Askıya Alman Tutarlar üzerinden ödenecek faiz) uyarınca belirlenen her bir dönem ve herhangi bir Askıya Alman Tutarla ilgili Ödenmemiş Tutar bakımından da Madde 3.3 (Askıya Alınan Tutarlar üzerinden ödenecek temerrüt faizi) uyarınca belirlenen her bir dönem anlamına gelir.

“Askıya Alınan Tutar Geri Ödeme Tarihi”, Askıya Alman Tutarla ilgili olarak, Askıya Alınan Tutarlar Geri Ödeme Takviminde belirtilen geri ödeme tarihleri anlamına gelecektir.

“Askıya Alınan Tutar”, Askıya Alman Tutar I, Askıya Alınan Tutar II veya Askıya Alınan Tutar IlI’ün her biri anlamına gelir.

“Askıya Alınan Tutar I”, Kredi Sözleşmesi kapsamında 30 Nisan 2020 (dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde Kredi Alan tarafından ödenmeyen anapara ve birikmiş faizinin (temerrüt faizi dahil) yüzde yüzü (%100), 1 Mayıs 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken anapara ve faizin yüzde yüzü (%100) ve ayrıca bu tutarlar üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar anaparaya dahil edilen moratoryum faizi anlamına gelir.

“Askıya Alınan Tutar II”, Kredi Sözleşmesi kapsamında 1 Ocak 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde Kredi Alan tarafından ödenmeyen anapara ve faizin yüzde yüzü (%100) ve ayrıca bu tutarlar üzerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar anaparaya dahil edilen moratoryum faizi anlamına gelir.

“Askıya Alman Tutar III”, Kredi Sözleşmesi kapsamında 1 Temmuz 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde Kredi Alan tarafından ödenmeyen anapara ve faizin yüzde yüzü (%100) ve ayrıca bu tutarlar üzerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar anaparaya dahil edilen moratoryum faizi anlamına gelir.

“Askıya Alınan Tutarlar”, Askıya Alınan Tutar I, Askıya Alınan Tutar II ve Askıya Alman Tutar III anlamına gelir.

“Askıya Alınan Tutarlar Geri Ödeme Takvimi”, Kredi Alan’m Askıya Alman Tutarları Ek 2’de (Askıya Alınan Tutarlar Geri Ödeme Takvimi) belirtildiği- şekilde ödemeyi kabul ettiği geri ödeme takvimi anlamına gelir.

1.2 Tanımlanmış terimlerin dahil edilmesi

(a) Kredi Sözleşmesi’nde tanımlanan terimler, aksi belirtilmediği müddetçe, kendilerine Kredi Sözleşmesi’nde atfedilen anlamları haiz olacaktır.

(b) Kredi Sözleşmesi’nde belirtilen yorum kuralları, işbu Anlaşma’da düzenlenmişçesine geçerli olacaktır.

1.3 Maddeler

İçerik aksini gerektirmedikçe, işbu Anlaşma’da bir “Madde”ye veya bir “Ek”e yapılan herhangi bir atıf, işbu Anlaşma’nın bir Madde’sine veya Ek’ine yapılmış sayılacaktır.

1.4 Üçüncü kişilerin hakları

İşbu Anlaşma’ya taraf olmayan bir kişinin 1999 tarihli Sözleşmeler (Üçüncü Kişilerin Hakları) Kanunu uyarınca işbu Anlaşma’nın herhangi bir hükmünü uygulama veya işbu Anlaşma’nın herhangi bir hükmünden yararlanma hakkı yoktur.

1.5 Tayin

Kredi Sözleşmesi uyarınca, Kredi Alan’ın ve Kredi Veren’in her biri işbu Anlaşma’yı bir Finans Dokümanı olarak tayin etmektedir.

2. BEYANLAR

Tekrarlanan Beyanlar, aşağıda belirtilen tarihlerde (o tarihlerde var olan durum ve hususlara atfen) Kredi Alan tarafından yapılmış sayılır:

(a) İş bu Anlaşma’nın tarihi; ve

(b) Yürürlük Tarihi,

ve Tekrarlanan Beyanlar’da “işbu Sözleşmeye” yapılan atıflar işbu Anlaşma ve Kredi Sözleşmesi’ne yapılan atıflar olarak yorumlanacaktır.

3. BORÇ ÖDEMESİNİN ASKIYA ALINMASI

3.1 Askıya Alınan T utarlar

Yürürlük Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

(a) Kredi Alan’ın Kredi Sözleşmesi tahtında Askıya Alınan Tutarlara tekabül öden ödeme yükümlülükleri askıya alınacaktır; ve

(b) Askıya Alman Tutarlar, Kredi Alan tarafından Askıya Alınan Tutarlar Geri Ödeme Takvimine uygun olarak ödenecektir.

3.2 Askıya Alınan Tutarlar üzerinden ödenecek faiz

(a) Kredi Veren ve Kredi Alan, her bir Askıya Alınan Tutar bakımından faizin aşağıdaki tabloda söz konusu Askıya Alman Tutarların yanında belirtilen oran üzerinden tahakkuk edeceğini kabul ederler:

Askıya Alınan Tutar

Tutar Faiz Oranı (yıllık)
Askıya Alman Tutar I 19.535.819,75 Avro

%4,00

Askıya Alınan Tutar II

4.302.240,55 Avro %4,50
Askıya Alınan Tutar III 4.235.457,65 Avro

%5,25

(b) Faiz aşağıda belirtilen tarihler itibariyle tahakkuk etmeye başlayacaktır:

(i) Askıya Alınan Tutar I bakımından 1 Ocak 2021;

(ii) Askıya Alman Tutar II bakımından 1 Temmuz 2021; ve

(iii) Askıya Alınan Tutar III bakımından 1 Ocak 2022,

ve her bir ilgili Askıya Alınan Tutar Geri Ödeme Tarihinde Kredi Alan tarafından ödenecektir.

(c) İşbu Madde 3.2 (Askıya Alınan Tutarlar üzerinden ödenecek faiz) hükümlerine tabi olarak:

(i) her bir Askıya Alınan Tutar Faiz Dönemi 6 (altı) ay olacaktır;

(ii) hiç bir Askıya Alınan Tutar Faiz Dönemi, bir Askıya Alınan Tutar Geri Ödeme Tarihi’nden sonraya sarkmayacaktır;

(iii) her bir Askıya Alınan Tutar bakımından son Askıya Alınan Tutar Faiz Dönemi ilgili son Askıya Alman Tutar Geri Ödeme Tarihi’nde sona erecektir; ve

(iv) bir Askıya Alınan Tutar Faiz Dönemi’nin herhangi bir şekilde bir İş Günü olmayan bir günde sona erecek olması halinde söz konusu Askıya Alman Tutar Faiz Dönemi bunun yerine, (varsa) bir sonraki İş Günü veya (yoksa) bir önceki İş Günü sona erecektir.

3.3 Askıya Alman Tutarlar üzerinden ödenecek temerrüt faizi

(a) Kredi Alan’m vade tarihinde herhangi bir Askıya Alınan Tutarla ilgili olarak ödemesi gereken herhangi bir tutarı ödememesi halinde söz konusu ödemenin vade tarihinden fiili ödeme tarihine kadar geçecek süre için, (hem mahkeme kararı öncesinde hem de sonrasında), aşağıdaki (b) bendine tabi olarak, temerrüt döneminde vadesi geçen tutar üzerinden, (makul hareket ederek) Kredi Veren tarafından seçilen bir süre için, izleyen Faiz Dönemleri için vadesi geçen tutarın para birimi cinsinden bir Kredi teşkil edecek olsa idi ödenecek olan orandan %3 (yüzde üç) daha yüksek olan bir yıllık oranda faiz tahakkuk edecektir.

(b) Herhangi bir vadesi geçen tutarın, bir Askıya Alınan Tutar’a dai bir Faiz Döneminin son günü olmayan bir günde vadesi gelen bir Askıya alınan tutarın tamamından veya herhangi bir kısmından oluşması halinde:

(i) söz konusu vadesi geçen tutar için ilk Askıya Alınan Tutar Faiz Dönemi, söz konusu Askıya Alman Tutar ile ilgili mevcut Askıya Alman Tutar Faiz Döneminin sona ermemiş kısmına eşit bir süre olacaktır; ve

(ii) ilk Askıya Alınan Tutar Faiz Döneminde söz konusu vadesi geçen tutara uygulanan faiz oranı, söz konusu vadesi geçen tutarın vadesi gelmemiş olsaydı uygulanacak olan orandan yıllık %3 (yüzde üç) daha fazla olacaktır.

(c) İşbu Madde 3.3 tahtında tahakkuk eden faiz Kredi Veren’in talebi üzerine Kredi Alan tarafından derhal ödenecektir.

(d) Vadesi geçen bir tutardan kaynaklanan temerrüt faizi (ödenmemiş ise), söz konusu vadesi geçen tutara uygulanan her bir Askıya Alınan Tutar Faiz Dönemi’nin sonunda vadesi geçen tutarla birleştirilecek ancak muaccel hale gelmiş ve ödenecek tutar olarak kalacaktır.

4. DEVAMLILIK VE İLAVE GÜVENCE

4.1 Devam eden yükümlülükler

Kredi Sözleşmesi’nin ve diğer Finans Dokümanları’nın hükümleri, işbu Anlaşma’da tadil edilenler hariç olmak üzere, bütünüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

4.2 Teminatın Teyidi

Şüpheye mahal vermemek adına Kredi Alan, Kredi Veren’in lehine olmak üzere, Şirket tarafından her bir Teminat Belgesi tahtında tesis edilen Teminatın (a) Madde 3 ‘te (Borç Ödemenin Askıya Alınması) belirtilen bulunulan borç ödemenin askıya alınmasından bağımsız olarak tam olarak geçerli ve yürürlükte kalacağını ve (b) (Kredi Sözleşmesi ve işbu Anlaşma tahtındakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tadil edildiği şekliyle Finans Dokümanları tahtındaki Teminat Altına Alınmış Yükümlülüklerin teminatını teşkil etmeye devam edeceğini teyit eder ve Şirketin de teyit etmesini sağlamayı taahhüt eder.

4.3 DSSI Bilgi Paylaşımı

Kredi Sözleşmesi madde 8.2 (Önemli Kontrat Değişikliği) uyarınca bildirimlerde bulunma yükümlülüklerine halel getirilmeksizin Kredi Alan, DSSI tahtında borcunun değerlendirilmesi ile bağlantılı olarak herhangi bir önemli olayın veya gelişmenin meydana gelmesi veya DSSI çerçevesinde veya herhangi bir Katılımcı Alacaklı Ülke ile herhangi bir düzenleme getirilmesi veya mutabakata varılması halinde Kredi Veren’in kabul edeceği biçim ve içerikte Kredi Veren’e derhal yazılı bilgi vermeyi taahhüt eder. Ayrıca Kredi Alan, Katılımcı Alacaklı Ülkeler’in herhangi birinden kendi Finansal Borçlarının herhangi biriyle ilgili olarak herhangi bir temerrüdün, erken ödemenin veya muaccelliyetin meydana gelmesi halinde de Kredi Veren’e derhal yazılı bilgi verecektir.

4.4 İlave güvence

(a) Kredi Alan, Kredi Veren’in talebi üzerine ve masrafları Kredi Alan’a ait olmak üzere, işbu Anlaşma uyarınca yapılan veya yapılacak tadillere geçerlilik kazandırmak için gereken veya istenebilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirecektir.

(b) Kredi Alan, tüm Katılımcı Alacaklı Ülkelere karşı eşit ve orantılı bir şekilde hareket edeceğini beyan ve taahhüt eder ve Katılımcı Alacaklı Ülkelerin herhangi birine veya diğer resmi iki taraflı alacaklıya herhangi bir Finansal Borç bakımından Türkiye Cumhuriyeti’ne sağladığından daha avantajlı bir uygulama, plan veya sair aranjman sağlamamayı taahhüt eder.

5. MASRAF VE HARCAMALAR

5.1 İşlem masrafları

Kredi Alan, Kredi Veren’e (hukuki ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Kredi Veren’in işbu Anlaşma’nın ve işbu Anlaşma’da belirtilen sair belgelerin müzakeresi, hazırlanması, basım ve imzalanmasıyla bağlantılı olarak makul ölçüler içerisinde maruz kaldığı tüm masrafları Kredi Veren’in talebinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödeyecektir.

6. HAKLARIN MUHAFAZASI

6.1 Kredi Veren Finans Dokümanları tahtında (işbu Anlaşma’da belirtilip belirtilmediğine ve işbu Anlaşma tarihinden önce veya sonra meydana geldiğine bakılmaksızın) herhangi bir Temerrüt ve (işbu Anlaşma’da belirtilip belirtilmediğine ve işbu Anlaşma tarihinden önce veya sonra meydana geldiğine bakılmaksızın) herhangi bir Temerrüt Hali bakımından da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde şimdi veya gelecekte, Finans Dokümanları’yla bağlantılı olan veya Finans Dokümanları’ndan doğan kanuni ve akdi hakları dahil olmak üzere ilgili haklarının tamamını saklı tutar. Şüpheye mahal vermemek açısından, işbu Anlaşma herhangi bir Temerrüt Hali veya sair herhangi bir Temerrüt’ten feragat teşkil etmez.

6.2 İşbu Anlaşma’da açıkça düzenlenen haller hariç olmak üzere, işbu Anlaşma’da yer alan hiçbir husus, herhangi bir Finans Dokümanı’nın hükümlerinden feragat edildiği, bunların değiştirildiği veya tadil edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Finans Dokümanları’nın hükümleri, işbu Anlaşma ile tadil edildiği şekilde tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir, tşbu Anlaşma’da belirtilen tadiller, onaylar ve/veya teyitler bütünüyle işbu Anlaşma’da belirtilen hususlarla sınırlı olacak ve işbu Anlaşma’da belirtilen şartlara tabi olacaktır ve başka herhangi bir hüküm bakımından herhangi bir tadil veya değişikliğin gerçekleştirildiği, onay ve/veya teyidin verildiği ya da bu kapsamda bir hak tanındığı şeklinde yorumlanmayacaktır.

6.3 İşbu Anlaşma, Kredi Veren’in işbu Anlaşma’da bilhassa atıfta bulunulan ve hüküm altına alınlar haricinde (ve işbu Anlaşma tarihinde var olup olmadığına bakılmaksızın) herhangi bir durumla veya hususla ilgili olarak veya doğru ve eksiksiz olmayan bilgilerle ilgili olarak herhangi bir zamanda sahip olabileceği haklara halel getirmeyecektir ve söz konusu haklar tam olarak yürürlükte ve geçerli kalmaya devam edecektir.

7. MUHTELİF HÜKÜMLER

7.1 İzinler
Kredi Alan, (döviz satın alınması ve yurtdışına havale edilmesi için gerekenler dahil olmak üzere) kendisinin taraf olduğu İşlem Dokümanları tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve taraf olduğu İşlem Dokümanları’nın kurulmuş olduğu ülkede yasallığını, geçerliliğini, uygulanabilirliğini veya delil olarak kabul edilebilirliğini sağlamak için işbu Anlaşma’nın Kongo Anayasası madde 125 ve 131 uyarınca Kongo Parlamentosu tarafından veya bir Kongo Devlet Başkanlığı Kararnamesiyle onaylanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kanun veya yönetmelik uyarınca gereken İzinleri,

(a) mümkün olan en kısa zamanda alacak, bunlara uygun hareket edecek ve bunları tam olarak geçerli ve yürürlükte tutmak için gereken tüm işlemleri yapacaktır, ve

(b) söz konusu İzinlerin tasdikli nüshalarını Kredi Veren’e temin edecektir.

7.2 Hükümlerin dahil edilmesi

Kredi Sözleşmesi’nin madde 26 (Bildirimler’), madde 28 (Kısmi Geçersizlik), 29 (Telafiler ve feragatler), 33 (Yürürlük) ve 34 (Tahkim) maddeleri, sanki işbu Anlaşma’da düzenlenmiş gibi ve söz konusu maddelerde “işbu Sözleşme’ye” veya “Finans Dokümanları’na” yapılan atıflar sanki işbu Anlaşma’ya yapılan atıflarmış gibi addedilerek işbu Anlaşma’ya dahil edilecektir.

7.3 Nüshalar

İşbu Anlaşma, her biri, birindeki ve diğerindeki imzalar aynı belge üzerindeymiş gibi aynı geçerliliğe sahip bir asıl belge teşkil edecek olan herhangi bir sayıda nüsha olarak imzalanabilir.

8. UYGULANACAK HUKUK

İşbu Anlaşma ve bundan veya buna ilişkin olarak doğan tüm sözleşmesel olmayan yükümlülükler İngiliz hukukuna tabidir.

İşbu Anlaşma, işbu Anlaşma’nın başında belirtilen tarihte yürürlüğe girmiştir.

Ek-1

Ek-2

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız