05.08.2022 Tarihli 31914 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 5933

29 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 6873 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

4 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ

İLE

ENDONEZYA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ

ARASINDA

DENİZ TAŞIMACILIĞI

ANLAŞMASI

Bundan sonra Akit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti;

Akit Taraflar aralarındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini desteklemek üzere denizcilik alanındaki ilişkilerini geliştirmek ve işbirliğini güçlendirmek arzusuyla,

Eşitlik, karşılıklı fayda, seyrüsefer serbestisi ve ayrım gözetmeme ilkeleri doğrultusunda,

Akit Tarafların yürürlükte bulunan ulusal mevzuatlarına ve düzenlemelerine uygun olarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

Madde I
Tanımlar

İşbu Anlaşmanın amaçları uyarınca;

1. “Akit Tarafın gemisi”, ilgili Akit Tarafın gemi sicilinde kayıtlı bulunan ve milli mevzuatına ve düzenlemelerine uygun olarak kendi bayrağını taşıyan herhangi bir gemiyi ifade eder.

Bu ifade aşağıdaki gemileri kapsamaz:

(a) Deniz Kuvvetlerine ait harp gemileri ve diğer yardımcı gemiler

(b) Balıkçı tekneleri,

(c) Hidrografik, oşinografik veya bilimsel araştırmalarda kullanılan gemiler,

(d) Münhasıran idari veya devlete ait hizmetlerin ifasında kullanılan gemiler

(e) Tehlikeli atık taşıyan gemiler.

2. “Mürettebat”, geminin kaptanını ve gemide çalışmakta olup işbu Anlaşmanın VIII. Maddesinde belirtilen kimlik belgelerine sahip ve mürettebat listesinde adı yer alan kişileri ifade eder.

3. “Yolcu”, Akit Taraflardan herhangi birine ait gemide bulunan ve mürettebat listesi veya ekindeki listede yer almayan kişileri ifade eder. Bu kişiler, taşımacılık şirketi tarafından düzenlenmiş bir bilete sahip olmalı ve isimleri geminin yolcu listesinde kayıtlı olmalıdır.

4. “Kabotaj”, milli mevzuatları uyarınca Akit Taraflardan herhangi birisinin kendi yetki alanı içerisinde bulunan liman veya noktalar arasında yaptığı yük ve yolcu taşımacılığını ifade eder.

5. “Taşımacılık şirketi”, aşağıdaki şartlara uygunluğu sağlayan herhangi bir şirketi ifade eder:

(a) Taraflardan herhangi birinin kendi kamu veya özel hukukuna uygun şekilde kurulmuş olması;

(b) Sözkonusu Taraf ülkede kayıtlı olması;

(c) Tescil kaydının bulunduğu ülkede merkez şubesinin bulunması ve

(d) Kendisine ait gemilerle veya işlettiği gemilerle uluslararası deniz ticaret taşımacılığı ile ilgilenmesi.

6. “Liman”, demirleme limanı da dahil olmak üzere, Akit Taraflardan herhangi birinin yetki alanı içerisinde yer alan, uluslararası ticaret için yabancı bayraklı gemilere açık olan herhangi bir ticaret limanını ifade eder.

7. “Türkiye”, Türkiye toprakları, karasuları ve bunların üzerinde bulunan hava sahası ile uluslararası hukuk uyarınca doğal kaynakların araştırılması, çıkarılması, korunması ve yönetilmesi bakımından Türkiye’nin yetkisinin ve hükümranlık hakkının bulunduğu deniz alanlarını ifade eder.
“Endonezya”, Endonezya Cumhuriyeti toprakları ile uluslararası hukuk uyarınca Endonezya Cumhuriyeti’nin egemenlik, hükümranlık hakları veya yetkisi kapsamında bulunan bitişik alanları ifade eder.

Madde II
Anlaşmanın Kapsamı

1. İşbu Anlaşma, seyir emniyetini arttırmak ve deniz kirliliğini önlemek maksadıyla Akit Taraflar arasında denizcilik ilişkilerinin kurularak geliştirilmesini ve gemi geri dönüşümü ve gemi bakımı da dahil olmak üzere denizcilik alanlarında teknik ve eğitim işbirliğinin teşvik edilmesini amaçlar.

2. Akit Taraflar denizcilik alanındaki ilişkilerinin gelişimini serbest ve adil rekabet ile seyrüsefer serbestisi ilkelerine dayandırırlar.

3. İşbu Anlaşmanın hükümleri:

(a) Yabancı gemilerin girişine açık olmayan limanlara uygulanmaz,

(b) Yabancıların giriş ve ikameti ile ilgili düzenlemeleri etkilemez,

(c) Özellikle kabotaj, balıkçılık, kılavuzluk, römorkaj, kurtarma ve denizde yardımı içeren ve her bir Akit Tarafın kendi bayraklarını taşıyan gemiler, taşımacılık şirketleri veya kuruluşları için saklı tuttuğu faaliyetler için uygulanmaz.

Madde III
Yetkili Merciler

İşbu Anlaşmanın uygulanması bakımından, Akit Tarafların yetkili mercileri şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti adına, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı.
Endonezya Cumhuriyeti adına, Ulaştırma Bakanlığı – Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü.

Yetkili mercilerin isimlerinde veya görevlerinde bir değişiklik olması durumunda Akit Taraflar diplomatik kanallarla gerekli bildirimlerde bulunacaklardır.

Madde IV
Anlaşmanın Uygulanmasına Yönelik Tedbirler

Akit Taraflar, işbu Anlaşmayı kendi ulusal imkanları çerçevesinde ve uluslararası yükümlülüklerine halel getirmeksizin ilgili mercileriyle işbirliği içerisinde uygulamak üzere aşağıdaki tedbirleri alması için Yetkili Mercilerinin görevlendirilmesi hususunda mutabakata varmışlardır:

(a) İşbu Anlaşmanın tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak üzere kendi ulusal mevzuatlarına uygun şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla istişarelerde bulunmak.

(b) İlgili tüm alanlarda işbirliğinin ve ortak teşebbüslerin geliştirilmesini kolaylaştırmak maksadıyla Akit Tarafların taşımacılık şirketleri arasında iletişimi ve bilgi alış verişini teşvik etmek.

(c) Teknik ve eğitim işbirliği ile seyrüsefer ile ilgili konularda eğitmen değişiminde işbirliğini sağlamak.

(d) Ticari malların deniz yoluyla ve limanlarda temin edilen hizmetler aracılığıyla taşınmasını kolaylaştırmak.

(e) İlgili uluslararası forumlarda işbirliğini tesis etmek.

Madde V
Uluslararası Deniz Taşımacılığı Esasları

1. Akit Taraflar, Uluslararası Deniz Taşımacılığının gelişimini engelleyebilecek tedbirlerden kaçınmak için serbest ve eşit rekabet esaslarının takip edilmesi hususunda mutabakata varmışlardır.

2. İşbu Anlaşmanın hükümleri, Akit Tarafların limanları arasında yapılan deniz ticaretine üçüncü bir ülkenin gemilerinin katılma hakkını etkilemeyecektir.

3. İşbu Anlaşmada hiçbir hüküm, Akit Tarafların kendi ticaret filolarının, ticari açıdan rekabetçi bir temelde, uluslararası ticarete serbest katılımlarını teminen uygun adımları atmalarını engellemeyecektir.

Madde VI
Limanlarda Gemilere Uygulanacak Muamele

1. Akit Taraflardan her biri, limanlara erişim, rıhtımların paylaşımı ve liman imkanlarının tam kullanımı, yükleme ve boşaltma işlemleri, aktarma, yolcuların gemiye bindirilmesi ve tahliyesi, vergilerin ve ücretlerin ödenmesi ve seyrüsefere yönelik hizmetlerin kullanımı gibi hususlarda diğer Akit Tarafın uluslararası deniz ticareti ile iştigal eden gemilerine kendi gemilerine gösterdiği muamelenin aynısını gösterecektir.

2. Akit Taraflar, kendi kanunları ve liman düzenlemeleri çerçevesinde, limanlarında gemilerin kalış süresini mümkün olduğunca kısaltmak için gerekli adımları atacak ve bahsi geçen limanlarda yürürlükte olan idari, gümrük ve sağlık işlemlerine uyulması hususunu kolaylaştıracaktır.

3. Akit Taraflardan her birinin, güvenliğin ve kamu sağlığının korunması veya hastalıkların ve hayvanlar ile bitkilerde zararlıların engellenmesine ilişkin önlem alma hakları saklıdır.

Madde VII
Gemi Belgeleri

1. Bir Akit Tarafın, kendi mevzuatı uyarınca düzenlediği ya da tanıdığı, gemisinin tabiiyetini gösterir belgeler ile gemiye ait diğer belgeler diğer Akit Tarafça tanınacaktır.

2. Bir Akit Tarafın gemisinde bulunan, özellikle seyrüsefer ve çevre emniyeti açısından gerekli belgeler, iki Akit Tarafın da taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler uyarınca düzenlenmiş olmaları kaydıyla, diğer Akit Tarafın yetkili mercileri tarafından tanınacaktır.

3. Akit Tarafların, 1969 Gemilerin Tonajını Ölçme Uluslararası Sözleşmesi uyarınca düzenlenmiş Tonaj Ölçüm Belgesi hamili gemileri, diğer Akit Tarafın limanlarında yeniden ölçüme tabi tutulmayacaklardır.

Madde VIII
Gemiadamlarının Kimlik Belgeleri

1. Akit Taraflardan her biri, diğer Akit Tarafın yetkili mercileri tarafından düzenlenen ve kabul edilen mürettebat üyelerine ait kimlik belgelerini tanıyacaktır. Sözkonusu kimlik belgeleri:

(a) Türkiye Cumhuriyeti gemilerinin mürettebat üyeleri için Gemiadamı Cüzdanı- “Gemiadamı Belgesi”;

(b) Endonezya Cumhuriyeti gemilerinin mürettebat üyeleri için Gemiadamı Pasaportu ve Gemiadamı Cüzdanı”dır.

2. Akit Taraflardan birinin kimlik belgelerinde bir değişiklik yapılması durumunda, bahsi geçen değişiklik diğer Akit Tarafa bildirilecektir.

Madde IX
Uğrama Limanında Haklar ve Yükümlülükler

1. Madde 8’de tanımlanan kimlik belgelerine sahip Akit Taraflardan birinin gemisinin mürettebat üyelerinin, isimlerinin geminin kaptanı tarafından sözkonusu limanda yürürlükte olan düzenlemeler uyarınca ilgili liman idaresine verilen geminin mürettebat listesinde bulunması kaydıyla, geminin diğer Akit Tarafın limanlarında kaldığı müddetçe vizeleri olmadan geçici süreyle limanda kalmalarına müsaade edilir.

2. Mürettebat üyeleri, karaya çıktıkları ve gemilerine döndükleri sırada olağan sınır ve gümrük kontrollerine tabi olacaktır.

Madde X
Mürettebat Üyelerinin Geçiş Hakkı

1. İşbu Anlaşmanın 8. Maddesinde tanımlanan kimlik belgelerinin hamillerine, gemilerine geçmek veya başka bir gemiye nakledilmek, başka bir ülkedeki gemilerine geçiş yapmak ya da ülkelerine geri dönmek amacıyla veya acil durumlarda ya da Akit Tarafın yetkilileri tarafından onaylanan diğer amaçlarla, diğer Akit Tarafın topraklarına yolcu olarak girmelerine veya kabul edildikleri temin edilen başka bir ülkeye geçmelerine müsaade edilir.

2. İşbu Maddede belirtilen durumlardan herhangi birini gerçekleşmesi halinde, mürettebat üyeleri diğer Akit Tarafın yetkili mercileri tarafınca mümkün olan en kısa zamanda verilmiş gerekli vizeye sahip olacaklardır. Ayrıca, sözkonusu gemi adamı kendi seyahat giderlerini karşılayacak maddi imkanlara sahip olacaktır.

3. 8. Maddede tanımlanan kimlik belgelerinin hamillerinden birisinin sağlık
sorunları veya geçerli görülen başka bir sebeple diğer Akit Tarafın limanlarından birisinde gemiden tahliye edilmesi halinde, sözkonusu Akit Taraf ilgili kişinin tedavi süresince kendi yetki alanı içerisinde kalması, kişinin kendi ülkesine dönmesi veya herhangi bir ulaşım aracıyla başka bir limana gitmesi için gerekli yetkiyi verecektir.

Madde XI
Mürettebat Üyelerinin Haklarına İlişkin İstisnalar

1. İşbu Anlaşmanın 9. ve 10. Maddelerinin hükümlerine helal getirmeksizin, Akit Tarafların yabancıların ülkeye girişi, ikametgahı ve ülkeden ayrılmasına ilişkin ulusal mevzuatları Akit Tarafların kendi yetki alanları içerisinde yürürlükte olmaya devam edecektir.

2. Akit Taraflardan her biri, 8. Maddede belirtilen kimlik belgelerini taşıyor olmasına rağmen istenmediğine kanaat ettiği herhangi bir kişinin, kendi yetki alanına giriş ve ikametgahı için izni vermeme hakkını saklı tutar.

3. Akit Tarafların gemisinde bulunmasına rağmen mürettebat üyesi olmayan ve mürettebat listesinde adı yer almayan fakat gemide yürütülmekte olan hizmetlerle ilgili görevlendirilmiş ve özel bir listede ismi bulunan kişiler de 9. ve 10. Maddelerin hükümlerine tabidir.

Madde XII
Tehlike Halindeki Gemiler

1. Akit Taraflardan birinin gemisinin, diğer Akit Tarafın karasularında veya yakınında karaya oturması veya herhangi bir kazaya veya tehlikeye maruz kalması halinde; diğer Akit Tarafın yetkili mercileri:

(a) Gemi, mürettebatı ve yolcuları için kendi gemilerine uygulamakta olduğu yardım ve muameleyi uygulayacak,

(b) Diğer Akit Tarafın yetki alanı içerisinde kullanıma veya tüketime sunulmadıkları sürece, işbu Maddede bahse konu olan gemiden indirilen veya kurtarılan yük ve eşyalar herhangi bir gümrük vergisine tabi olmayacaklardır.

(c) Bu şekilde karaya oturan veya enkaz haline gelen geminin, bu geminin veya tehlike altındaki gemiler tarafından denize atılmış yükleri de dahil olmak üzere, kurtarılan tüm parçaları, döküntüleri, aksesuarları, teçhizatı, donanımı ve malları, veyahut satıldıkları takdirde bunlardan elde edilen gelir ile karaya oturan veya enkaz haline gelen bu gemiye ait tüm belgeler talep edildiği takdirde, gemi sahibine veya onun temsilcilerine verilecektir.

2. İşbu Maddenin hükümleri, Akit Taraflardan herhangi birinin veya sözkonusu tarafça yetki verilmiş kişilerin, geminin kurtarılması veya gemiye ve yüküne karşı sağlanan herhangi bir yardım karşılığında uygun bir tazminat talep etme hakkını etkilemez.

Madde XIII
Taşımacılık Şirketlerinin Gelirlerinin ve Diğer Kazançlarının Aktarımı

1. Akit Taraflardan her biri, diğer Akit Tarafın taşımacılık şirketlerinin kendi yetki alanları içerisinde ve deniz taşımacılığından elde ettikleri gelir ve diğer kazançları ödeme yapma amaçlı olarak kullanmasına izin verecektir.

2. Akit Taraflardan her biri, kendi kanun ve düzenlemeleri uyarınca, sözkonusu taşımacılık şirketlerinin yukarıda bahse konu olan ödemelerle ilgili kesintiler yapıldıktan sonra elde ettikleri kazanç ve diğer gelirleri kendi yetki sınırları içerisine aktarmalarına izin verecektir.

3. Taraflardan her biri bunun gibi aktarımları kolaylaştıracaktır.

Madde XIV
Deniz Çevresinin Korunması

1. Her bir Akit Tarafın gemileri diğer Akit Tarafın yetki alanı içerisindeyken çevre kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alacaktır.

2. Her bir Akit Tarafın gemileri diğer tarafın yetki alanı içerisindeyken bu Akit Tarafın çevre koruma hususundaki mevzuatına uyacaktır.

3. Akit Tarafın karasularında diğer Akit Tarafın gemisinin çevresel kirlilikten oluşan bir hasara sebebiyet vermesi halinde, zarara sebebiyet veren gemi, ilgili uluslararası sözleşmelere ve Akit Tarafının mevzuatına göre sorumlu olacaktır.

Madde XV
Diğer Uluslararası Anlaşmalardan Doğan Yükümlülükler

İşbu Anlaşmanın hükümleri, Akit Tarafların taraf oldukları diğer uluslararası sözleşme ve anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemez.

Madde XVI
İhtilafların Çözümü

İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü anlaşmazlık, Akit Taraflar arasında gerçekleştirilecek istişareler ve diplomatik görüşmelerle dostane yollardan çözülür.

Madde XVII
Değişiklik

İşbu Anlaşma, Akit Tarafların karşılıklı yazılı rızaları ile gözden geçirilebilir veya anlaşmada değişiklik yapılabilir. Sözkonusu değişiklikler Akit Taraflarca belirlenen tarihte yürürlüğe girer ve iş bu Anlaşmanın tamamlayıcı bir parçası olur.

Madde XVIII
Yürürlüğe Girme, Anlaşmanın Süresi ve Sona Erme

1. İşbu Anlaşma, Akit Tarafın diğer Akit Tarafa gerekli yasal prosedürleri tamamladığını belirttiği son tebligatı ilettiği tarihte yürürlüğe girer.

2. İşbu Anlaşma beş yıl yürürlükte kalacak olup, Akit Taraflardan biri, işbu Anlaşmanın süresinin dolmasından altı ay önce sözleşmeyi sona erdirme niyetini yazılı olarak bildirmediği sürece, ilave 5 yıllık dönemler için yenilenir.

3. Akit Taraflar aksine karar vermedikçe, işbu Anlaşmanın sona erdirilmesi bu Anlaşma çerçevesinde başlatılmış ve devam etmekte olan program ve projelerin süre ve geçerliliğini sözkonusu proje ve programlar
tamamlanıncaya kadar etkilemez.

Kendi hükümetleri tarafından usulünce yetkili kılınan aşağıdaki imza sahipleri işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

Ankarada 29.06.2010 Tarihinde nüsha ve Türkçe, Endonezce ve İngilizce olarak üç dilde düzenlenmiş olup, her üç metin de aynı derecede geçerlidir. Yorumlamada herhangi bir anlaşmazlık olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti                                Endonezya Cumhuriyeti
Hükümeti Adına                                           Hükümeti Adına

BİNALİ YILDIRIM                                          FREDDY NUMBERI
Ulaştırma Bakanı                                           Ulaştırma Bakanı

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.