31.12.2021 Tarihli 31706 Sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5057

Ekli “İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 20/6/2005 tarihli ve 2005/9052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın;

a) 1 inci maddesinde yer alan tablonun başlık satırındaki “Toplu Konut Fonu” ibaresi “Ek Mali Yükümlülük” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 inci maddesindeki tablonun sonunda yer alan (i) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(i): İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50’si uygulanır.”

c) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- 1 inci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili eşyanın karşısında gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanır. Eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler uygulanır. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanır.”

MADDE 2- 19/12/2005 tarihli ve 2005/9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın;

a) 1 inci maddesinde yer alan tablonun başlık satırındaki “Uygulanacak Gümrük Vergisi (%)” ibaresi “İthalat Vergileri” şeklinde ve tablonun sonunda yer alan “(*) İthalat Rejimi Kararının ‘AB için Tarım Payı’ sütununda yer alan tarım payı uygulanır.” şeklindeki dipnot “(*) İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde AB için geçerli olan ek mali yükümlülük uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- 1 inci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, yalnızca söz konusu tabloda ilgili eşyanın karşısında gösterilen oran % (yüzde) olarak uygulanır. Eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler uygulanır. Tarife Kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükleri uygulanır.”

MADDE 3- 13/8/2007 tarihli ve 2007/12555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthalat vergileri

MADDE 4- (1) 3 üncü maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta ek mali yükümlülük 0 (sıfır) olarak uygulanır. Tarife kontenjanı dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen ek mali yükümlülük uygulanır.”

MADDE 4- 5/1/2008 tarihli ve 2008/13360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın;

a) 3 üncü maddesinde yer alan tablonun başlık satırındaki “Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net)” ibaresi “Ek Mali Yükümlülük” olarak değiştirilmiştir.

b) 3 üncü maddesindeki tablonun sonunda yer alan (i), (ii), (iii) ve (iv) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(i): İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %75’i uygulanır,

(ii): İthalat Rejimi Kararında “DÜ” İçin geçerli olan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50’si uygulanır.

(iii): İthalat Rejimi Kararında AB için geçerli olan ek mali yükümlülük uygulanır.

(iv): İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan ek mali yükümlülükler uygulanır.”

c) 3 üncü maddesindeki tabloda yer alan ve aşağıdaki gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Ürün İsmi

Tarife 

Kontenjanı

 Miktarı

Uygulanacak

Gümrük Vergisi (%)

Ek Mali Yükümlülük

2005.80.00.00.00

Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)

50 Ton

0

2,91 (Karşılığı TL) (EUR/100 kg net)

 

ç) 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthalat vergileri

MADDE 4- (1) 3 üncü maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili eşyanın karşısında gösterilen gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülük uygulanır. Eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler uygulanır. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanır,”

MADDE 5- 21/3/2008 tarihli ve 2008/13427 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İsrail Devleti Menşeli Mayasız Ekmek İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın;

a) 2 nci maddesinde yer alan tablonun başlık satırındaki “Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL) (EUR/100 kg net)” ibaresi “Ek Mali Yükümlülük” olarak değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesindeki tabloda yer alan ve aşağıdaki gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Ürün İsmi

Tarife 

Kontenjanı 

Miktarı

Uygulanacak

Gümrük

Vergisi (%)

Ek  Mali Yükümlülük

1905.90.10.00.00

Mayasız ekmek (matzos)

30 Ton

0

12,49 (Karşılığı TL)

(EUR/100 kg net)

 

c) 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthalat vergileri

MADDE 3- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili eşyanın karşısında gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanır. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanır.”

MADDE 6- 16/2/2010 tarihli ve 2010/157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karadağ Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın;

a) 2 nci maddesinde yer alan tablonun başlık satırındaki “Uygulanacak Gümrük Vergisi(%) / Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si)/ Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net)” ibaresi “İthalat Vergileri” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesindeki tablonun sonunda yer alan (i) ve (ii) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(i): İthalat Rejimi Kararında AB için geçerli olan ek mali yükümlülük uygulanır,

(ii): İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %25’i uygulanır.”

c) 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“İthalat vergileri

MADDE 3- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, yalnızca söz konusu tabloda ilgili eşyanın karşısında gösterilen oran % (yüzde) olarak uygulanır. Eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler uygulanır. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanır.”

MADDE 7- 14/1/2013 tarihli ve 2013/4225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın;

a) 2 nci maddesinde yer alan tablonun başlık satırındaki “Uygulanacak Gümrük Vergisi(%)” ibaresi “İthalat Vergileri” olarak değiştirilmiştir.

b) 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthalat vergileri

MADDE 3- (1) 2 inci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, yalnızca söz konusu tabloda ilgili eşyanın karşısında gösterilen oran % (yüzde) olarak uygulanır. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanır.”

MADDE 8- 21/5/2013 tarihli ve 2013/4761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın;

a) 2 nci maddesinde yer alan tablonun başlık satırındaki “Uygulanacak Gümrük Vergisi(%)/ Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si)/ Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net)” ibaresi “İthalat Vergileri” şeklinde değiştirilmiştir,

b) 2 nci maddesindeki tablonun sonunda yer alan (i) ve (ii) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(i): İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50’si uygulanır.

(ii): İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır. Ancak, anılan üründe “DÜ” için geçerli olan ek mali yükümlülük uygulanır.”

c) 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘ithalat vergileri

MADDE 3- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, yalnızca söz konusu tabloda ilgili eşyanın karşısında gösterilen oran % (yüzde) olarak uygulanır. Eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler uygulanır. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanır.”

MADDE 9- 1/3/2021 tarihli ve 3583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthalat vergileri

MADDE 3- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler 0 (sıfır) olarak uygulanır. Tarife kontenjanı dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ite varsa ek mali yükümlülükler uygulanır.”

MADDE 10- 19/4/2021 tarihli ve 3839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menseli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın;

a) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, yalnızca söz konusu tabloda ilgili eşyanın karşısında gösterilen oran % (yüzde) olarak uygulanır. Eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler uygulanır. Tarife Kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükleri uygulanır.”

b)Eki tablonun sonunda yer alan (i), (ii), (iii) ve (iv) numaralı dipnotlar aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“(i): İthalat Rejimi Kararı’nın “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülüklerin %50’si uygulanır.

(ii): Eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasında esas alınan kıymetinin %30’unu aşmamak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararı’nın “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50’si uygulanır.

(iii): Eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasında esas alınan kıymetin %43’ünü aşmamak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararı’nın “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %70’i uygulanır.

(iv): Eşyanın gümrük vergisinin hesaplanmasında esas alınan kıymetinin %50’sini aşmamak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararı’nın “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %80’i uygulanır.”

MADDE 11- Bu Karar 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız.

20/6/2005 tarihli ve 2005/9052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29/6/2005

25860

20/6/2005 tarihli ve 2005/9052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

27/7/2010

27654

15/1/2012

28174

22/5/2014

29007

14/2/2017

29979

 

19/12/2005 tarihli ve 2005/9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29/12/2005

26038

19/12/2005 tarihli ve 2005/9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişildik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

27/7/2010

27654

15/1/2012

28174

31/12/2012

28514

12/2/2016

29622

14/2/2017

29979

 

13/08/2007 tarihli ve 2007/12555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29/08/2007

26628

13/08/2007 tarihli ve 2007/12555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

27/7/2010

27654

15/1/2012

28174

31/12/2012

28514

14/02/2017

29979

 

5/1/2008 tarihli ve 2008/13360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

25/3/2008

26827

5/1/2008 tarihli ve 2008/13360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

22/6/2012

28331

12/2/2016

29622

 

21/3/2008 tarihli ve 2008/13427 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

8/4/2008

26841

 

16/2/2010 tarihli ve 2010/157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

2/3/2010

27509

16/2/2010 tarihli ve 2010/157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

27/7/2010

27654

 

14/1/2013 tarihli ve 2013/4225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

26/1/2013

28540

14/1/2013 tarihli ve 2013/4225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

7/4/2021

31447

 

21/5/2013 tarihli ve 2013/4761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30/5/2013

28662

21/5/2013 tarihli ve 2013/4761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

14/2/2017

29979

 

1/3/2021tarihli ve 3583 sayılı Cumhurbaşkanı Gazetenin Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

2/3/2021

31411

 

19/4/2021 tarihli ve 3839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

20/4/2021

31460