26.02.2020 Tarihli 31051 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, C ŞEKERİ TALEPLERİNİN YURT İÇİNDEN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1)

MADDE 1 – 5/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Bölge müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında yer alan bölge müdürlüklerini,”

“g) İl ve ilçe müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerini,”

“ö) EVİS: C şekeri tahsisat işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü Elektronik Veri İşleme Sistemini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Şekerli mamul içerisinde kullanılan ve şeker içeren bileşenin de imalatçı-ihracatçının kendi üretiminden olması durumunda şeker oranı hesaplamasında değerlendirilebilmesi için kapasite raporunda “kendi üretiminden” ifadesinin bulunması gerekir. Başkanlıkça, tahsisat miktarında eksik veya fazla hesaplamaların tespiti halinde; tespit edilen bu miktar, imalatçı-ihracatçının bir sonraki hakedişi üzerinden tenzil veya artırıma tabi tutulabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlk kez hakediş belgesi düzenlenmesini talep eden imalatçı-ihracatçının EVİS’e tanımlanması ve Ek-3’te yer alan Tahsisat Belgesine Esas İhracat Listesi Hakediş Bilgi Formunun düzenlenmesi ilgili bölge müdürlüğü tarafından yapılır. Bölge müdürlüklerinin ihracat gerçekleşmelerine ilişkin bildirimleri, Başkanlıkça, ihracatın fiilen gerçekleştirilerek usulüne uygun şekilde belgelenmesinde esas kabul edilir. Bu bildirimde yer alacak bilgileri ihtiva eden Tahsisat Belgesine Esas İhracat Listesi Hakediş Bilgi Formu elektronik ortamda Başkanlığa ulaştırılır. Gümrük tescil tarihinden itibaren üzerinden 2 yıl geçmiş beyannameler için bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez. İmalatçı-ihracatçılar tarafından, Avrupa Birliği ülkelerine ve diğer ülkelere yapılan ihracatlar için bölge müdürlüklerine ayrı ayrı başvuru yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, bölge müdürlükleri tarafından” ibaresi “veya kapasite raporunda yer alan bilgiler Başkanlıkça talep edilen usulle” şeklinde ve aynı maddenin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(10) Tedarikçilerin, bölge müdürlüklerinin ve imalatçı-ihracatçıların talepleri üzerine veya diğer nedenlerden dolayı Başkanlık tahsisat belgelerini iptal edebilir. İptal edilen tahsisat belgeleri kapsamında yapılan işlemlerden Başkanlık sorumlu değildir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Tarafların kabul edeceği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) Başkanlık, tahsisat belgesi başvuruları ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında talep edilen şeker oranına ilişkin başvuruları değerlendirerek, uygun olanları, iş yeri kontrolleri yapılmak ve numune almak üzere ilgili il müdürlüğüne sevk eder.

(2) İl müdürlüğü, görevlendireceği kontrol görevlileri vasıtasıyla iş yeri kontrol ve numune alma işlemini gerçekleştirir. Gerektiğinde bu işlemler için il müdürlükleri ilçe müdürlüklerini görevlendirebilir.

(3) Kontrol görevlilerince;

a) Bildirim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde imalatçı-ihracatçının işletmesine gidilerek, Tebliğ çerçevesinde gerekli kontroller yapılır ve EK-6’da yer alan İş Yeri Kontrolüne İlişkin Tutanak ile EK-7’de yer alan Numune Alma Tutanağı düzenlenir.

b) Numune alınması sırasında, EK-7’de yer alan Numune Alma Tutanağı doldurularak analiz numunesine ve şahit numunesine iliştirilir. Numuneler, plastik güvenlik mührü ile mühürlenir.

c) İş yerinde mevcut şekerli mamullerden, biri şahit olmak üzere, toplam iki adet numune alınır. Alınan numunelerden biri HPLC tekniği ile yapılan şeker bileşenleri (sakaroz, fruktoz, glukoz, maltoz) analizi için ve ayrıca numune fiziki olarak ayrılabilen çeşni (fındık, fıstık, kuru meyve, hindistan cevizi vb.) ihtiva eden bir ürün ise çeşni oranı tayinine yönelik analiz için, ücreti imalatçı-ihracatçıdan tahsil edilmek suretiyle, en yakın il gıda kontrol laboratuvar müdürlüğüne gönderilir, diğeri ise şahit numune olarak üç ay süre ile il müdürlüğünde muhafaza edilir. Analiz sonucunun kendilerine bildirilme tarihinden itibaren üç aylık muhafaza süresi dolan numuneler il/ilçe müdürlüğü tarafından tutanak altına alınarak imha edilir.

(4) İl gıda kontrol laboratuvar müdürlüğünde analizi yapılan şekerli mamullere ait glukoz, fruktoz, sakaroz ve maltoz yüzde değerlerini ayrı ayrı gösteren ve fiziki olarak ayrılabilen çeşni ihtiva eden numunelere yapılan çeşni oranı tayini sonuçlarını içeren analiz raporu, il müdürlüğü vasıtasıyla Başkanlığa bildirilir. Şahit numuneye ait analiz rapor sonucu kesin olup verilecek karara esastır.

(5) İmalatçı-ihracatçılar, analiz sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde Başkanlığa yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Başkanlık, uygun bulması halinde bir kereye mahsus olmak üzere, tüm masrafları imalatçı-ihracatçı tarafından karşılanmak şartıyla şahit numuneden tekrar analiz yaptırabilir. İtiraz durumunda, şahit numunenin analizi tercihen ilk analizin yapıldığı laboratuvarda veya Başkanlıkça uygun görülen başka bir laboratuvarda yaptırılır.

(6) 5996 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında resmi kontrollerden alınacak ücretler her yıl Aralık ayında belirlenerek Döner Sermaye Birim Fiyat Listelerinde belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan İhracatı Karşılığında C Şekeri Tahsis Edilmeyecek Şekerli Mamuller Listesinin 8 sıra no’lu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı listeye aşağıdaki 15 sıra no’lu satır eklenmiştir.

8

Meyve Püresi / Meyve Konsantresi
15

Meyve Preparatı / Meyve Pulbu

MADDE 8 – Aynı Tebliğin eki Ek-6 İş Yeri Kontrolüne İlişkin Tutanakta yer alan “Kuruma” ibaresi “Başkanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin eki Ek-7 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2018

30556

Ek için tıklayınız.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikBrüt ve Net Ağırlık Uygulaması Hakkında (GGM)
Sonraki İçerikTürk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar 2182