Search
Close this search box.

Brüt ve Net Ağırlık Uygulaması Hakkında (GGM)

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-210.02
Konu : Brüt / Net Ağırlık Uygulaması

10.02.2020 / 52183390
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 20.07.2005 tarihli ve 781 sayılı yazımız.
b) 29.06.2007 tarihli, 19345 sayılı yazımız.
c) 08.05.2009 tarihli ve 10252 sayılı yazımız.
d) Mülga İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün 09.12.2011 tarihli ve 9645 sayılı yazısı.

Mülga İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün ilgi (d)’de kayıtlı yazısıyla Bakanlığımıza intikal ettirilen İthalatta Korunma ve Gözetim Önlemleri Hakkında Mevzuatta ayrıca bir hüküm olmadığı hallerde ilgili Tebliğlerinde belirtilen ağırlıkların “brüt” olarak kabul edilmesi ve eşyanın “brüt” ağırlığının esas alınması suretiyle işlem yapılması yönündeki uygulamaya istinaden yapılan ek tahakkukların İzmir 2. Vergi Mahkemesinin E.2010/83 K.2010/627 sayılı 26.04.2010 tarihli kararında olduğu gibi iptal edilmesi ve karar düzeltme talebi ile yapılan başvurunun da reddedilmesi üzerine, mülga Ekonomi Bakanlığına muhatap 11.11.2011 tarihli ve 7770 sayılı yazımızla konuya ilişkin olarak uygulamada karşılaşılan sorunlardan bahisle anılan Bakanlığın görüşleri sorulmuş olup cevaben alınan 23.11.2011 tarihli ve 54091 sayılı yazıda, yürürlükte bulunan korunma önlemlerinin uygulanması sürecinde bazı firmalar tarafından Bakanlıklarına aktarılan sorunlar ve söz konusu yazımızda yer verilen görüşler dikkate alınarak konunun yeniden değerlendirildiği ve bu çerçevede, ayrıca belirtilen herhangi bir hükmün bulunmadığı durumlarda, korunma önlemleri ve gözetim uygulamaları ile 15.09.2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2203 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar çerçevesinde bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinin ithalatında yürürlüğe konulan ilave gümrük vergisinin minimum ve maksimum değerinin hesaplanmasında Gümrük Kanunu’nun 32/1 maddesi hükümleri dikkate alınarak eşyanın net ağırlığının esas alınmasının uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmiştir.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 13.12.2019 tarihli ve 50366033 sayılı yazısında, 1676 sayılı “Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar‘da belirtilen eşya için uygulanacak olan ek mali yükümlülük hesaplanırken ağırlığın net veya brüt olarak alınmasının belirtilmemiş olması nedeniyle tereddüt hasıl olduğu, muhtelif mevzuatlarda ayrıca bir hüküm olmadığı hallerde ilgili düzenlemede belirtilen ağırlıkların “net” veya “brüt” olarak anlaşılması hususunda ilgide kayıtlı yazılarımız uyarınca farklı uygulamalar olduğu ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, İthalat Genel Müdürlüğüne muhatap 21.01.2020 tarihli ve 51394714 sayılı yazımızla yukarıda belirtilen görüşler özetlenerek, gerek “İthalatta Korunma ve Gözetim Önlemleri Hakkında Mevzuat” gerekse “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat”ta ayrıca bir hüküm olmadığı hallerde ilgili düzenlemede belirtilen ağırlıkların “net” veya “brüt” olarak anlaşılması hususunda yaşanan tereddütlerin giderilmesi istenilmiş, cevaben alınan ve birer örneği ilişikte gönderilen 03.02.2020 tarihli ve 51697831 sayılı yazıda, anılan Genel Müdürlük tarafından hazırlanan muhtelif mevzuatlarda ilgili düzenlemede ağırlıklara ilişkin olarak ayrıca bir hüküm olmadığı hallerde 23.11.2011 tarihli ve 54091 sayılı yazılarında belirtilen görüşleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu itibarla, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ticaret politikası önlemlerinin yürütüldüğü mevzuat, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük konulan eşyanın tabi olduğu mevzuatta ayrıca bir hüküm olmadığı hallerde ilgili düzenlemede belirtilen ağırlıkların 4458 sayılı Gümrük Kanununun 32’inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri dikkate alınarak eşyanın net ağırlığının esas alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: 2 yazı örn.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : 99019053-210.02
Konu : Brüt / Net Ağırlık Uygulaması

03.02.2020 / 51697831
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 17.06.2005 tarihli ve 15322 sayılı yazınız.
b) 04.07.2005 tarihli ve 32787 sayılı yazımız.
c) 20.04.2007 tarihli ve 7530 sayılı yazınız.
ç) 11.06.2007 tarihli ve 22559 sayılı yazımız.
d) 18.06.2008 tarihli ve 24598 sayılı yazımız.
e) 11.11.2011 tarihli ve 7770 sayılı yazınız.
f) 23.11.2011 tarihli ve 54091 sayılı yazımız.
g) 22.11.2019 tarihli ve 49676280 sayılı yazınız.
ğ) 25.11.2019 tarihli ve 49752954 sayılı yazımız.
h) 26.12.2019 tarihli ve 50788659 sayılı yazınız.
ı) 06.01.2020 tarihli ve 51026096 sayılı yazımız.
i) 21.01.2020 tarihli ve 51394714 sayılı yazınız.

İlgi (i)’de kayıtlı yazınızda Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan muhtelif mevzuatlarda ayrıca bir hüküm olmadığı hallerde ilgili düzenlemede belirtilen ağırlıkların “net” veya “brüt” olarak anlaşılması hususunda farklı uygulamalar olduğundan bahisle yaşanan tereddütlerin giderilmesi ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu yazınız incelenmiş olup, keyfiyete ilişkin ilgi (f)’de kayıtlı 23.11.2011 tarihli ve 54091 sayılı yazımızda belirtilen görüşlerimiz doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Genel Müdür V.


T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.19.0.İTH.0.06.01
Konu : Net-Brüt Ağırlık

23.11.2011 / 054091
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 18.06.2008 tarihli ve 24598 sayılı yazımız.
b) 03.10.2011 tarihli ve 5538 sayılı yazınız.
c) 03.10.2011 tarihli ve 5555 sayılı yazınız.
d) 11.11.2011 tarihli ve 7770 sayılı yazınız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda ek mali yükümlülük olarak uygulanan korunma önlemlerinin hesaplanmasında, ithalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı kapsamında yapılan düzenlemelerde açık bir hüküm bulunmaması halinde eşyanın brüt ağırlığının esas alınması yönünde görüş bildirilmişti. Yürürlükte bulunan korunma önlemlerinin uygulanması sürecinde bazı firmalar tarafından Bakanlığımıza aktarılan sorunlar ve ilgi (d)’de kayıtlı yazınızda yer alan görüşler dikkate alınarak konu yeniden değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede, İlgi (d)’de kayıtlı yazınızda belirtilen görüşler de dikkate alınarak, ayrıca belirtilen herhangi bir hükmün bulunmadığı durumlarda, korunma önlemleri ve gözetim uygulamaları ile 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2203 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar çerçevesinde bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinin ithalatında yürürlüğe konulan ilave gümrük vergisinin minimum ve maksimum değerinin hesaplanmasında Gümrük Kanunun 32/1 maddesi hükümleri dikkate alınarak eşyanın net ağırlığının esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Mustafa SEVER
Bakarı a.
İthalat Genel Müdürü

Resmi Yazının Orijinal Nüsha İçin Link’i Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top