Search
Close this search box.

Sonradan Kontrol Talebine Yanıt Alınamama Durumu Prosedür

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-180.99
Konu : Sonradan Kontrol Talebine Yanıt Alınamadığında Uygulanacak Prosedür

11.02.2020/52188300
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Genel Müdürlüğümüze muhatap 15.11.2019 tarih ve 49470842 sayılı yazısı.

Sonradan kontrol taleplerine süresi içinde cevap verilmemiş olan tercihli menşe belgelerine yönelik uygulanacak işlemler hakkında Bölge Müdürlüklerimizde yeknesaklığın sağlanabilmesi amacıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir örneği ekli 31.10.2020 tarih ve 51896988 sayılı yazıda özetle;

Gümrük Yönetmeliği’nin “Ticaret Politikası Önlemleri, İlave Gümrük Vergileri ve Diğer Mali Yükümlülükler” başlıklı 205 inci maddesi kapsamında, ticaret politikası önlemine, ilave gümrük vergisine veya diğer mali yükümlülüklere tabi eşya için tercihli tarifeden yararlanmak amacıyla bir tercihli menşe belgesi ibraz edilmesi durumunda, ayrıca menşe şahadetnamesi aranmayacağı hususunun düzenlendiği belirtilerek, tercihli menşe belgesine ilişkin sonradan kontrol talebine süre içerisinde cevap alınmamış olması halinde, tercihli tarife uygulaması bakımından yapılan değerlendirmenin ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergileri veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülükler bakımından da geçerli olması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, tercihli ticaret kapsamında sunulan tercihli menşe belgeleri için süresi içerisinde sonradan kontrol talebine cevap alınamaması halinde, yukarıdaki görüş doğrultusunda işlem yapılması hususunda bilgileri ile gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: Yazı örneği

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-180.99
Konu : Sonradan Kontrol Talebine Yanıt Alınamadığında Uygulanacak Prosedür

31.01.2020/51896988
ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 20.11.2019 tarihli ve 65604914-180.99/00049609609 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinde özetle, tercihli menşe belgelerinin sonradan kontrol taleplerine süresi içinde cevap verilmemiş olanlarının sadece STA kapsamı tercihli tarifeye konu gümrük vergileri üzerinden ek tahakkuk düzenlenmesi, menşei ve/veya çıkış ülkesi kriterli veya STA kapsamında tercihli tarifeye konu edilemeyen diğer ithalat vergilerinin (Dampinge Karşı Vergi, Ek Mali Yükümlülük vs.) geriye yönelik tahsil edilip edilemeyeceği hususunda Genel Müdürlük görüşümüze ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin “Ticaret Politikası Önlemleri, İlave Gümrük Vergileri ve Diğer Mali Yükümlülükler” başlıklı 205 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 4 üncü fıkrasının (a) bendinde;
“…..

(3)Serbest dolaşıma girişte, ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi ile ispat olunur.Menşe şahadetnamesi, eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyanname ekinde ibraz edilir.

(4) Bu maddede bahsi geçen önlemlere, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyadan;

a) Türkiye’nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde veya tek taraflı olarak tanıdığı tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla eşyanın tercihli menşeini tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi halinde,
…..
Menşe şahadetnamesi aranmaz.” denilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik hükmü çerçevesinde, ticaret politikası önlemine, ilave gümrük vergisine veya diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşeinin menşe şahadetnamesi ile ispatlanacağı, ancak bir STA veya GTS kapsamında tercihli tarifeden yararlanmak amacıyla bir tercihli menşe belgesi ibraz edilmesi durumunda, ayrıca menşe şahadetnamesi aranmayacağı hususu düzenlenmekte olup, bu şekilde ibraz edilen tercihli menşe belgesi söz konusu eşyanın önlem uygulanan ülke menşeli olmadığını göstermesi bakımından tevsik edici belge olarak kabul edilmektedir.

Bu itibarla, her ne kadar ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergileri veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerle ilgili hususlar STA eki menşe protokollerinde düzenlenmemiş olsa da, tercihli ticarete konu edilen bir eşya için kullanılan tercihli menşe belgesi, ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergileri veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülükler bakımından ayrıca menşe şahadetnamesi ibrazını gerektirmeyecek şekilde gümrük idaresi tarafından kabul edildiğinden;

Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, ticaret politikası, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın tercihli ticaretten yararlanmak amacıyla bir tercihli menşe belgesi ibraz edilerek serbest dolaşıma girmesi ve serbest dolaşıma giriş gerçekleştikten sonra doğruluğundan şüphe duyularak veya sondaj usulüyle sonradan kontrolü yapılan söz konusu belgenin sonradan kontrol talebine süresi içinde cevap verilmemesi halinde;

Tercihli tarife uygulaması bakımından yapılan değerlendirmenin ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergileri veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülükler bakımından da geçerli olması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top