Search
Close this search box.

Teslim Şekilleri (DAP – DAT – DDP – DDU)

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-165.01
Konu : Teslim Şekilleri

17.02.2020 / 52344630
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 04.12.2018 tarihli 39398886 sayılı ve Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 25/12/2018 tarihli 40123549 sayılı yazılarında özetle; alıcı tarafından herhangi bir sigorta ödemesi beyanı yapılmayan DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerine konu ithalat beyannameleri ile ilgili olarak ne şekilde işlem yapılacağının bildirilmesi istenilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, ICC – Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi’ne muhatap 6/1/2020 tarihli 51011329 sayılı yazımız ile, DAP, DAT ve DDP teslim şekillerinde sigorta yükümlülüğünün hangi durumlarda alıcı, hangi durumlarda satıcı üzerinde olduğunun bildirilmesi istenilmiştir.

Karşılık olarak alınan 16/1/2020 tarihli MTO-008 sayılı örneği ekli yazıda özetle, 1/1/2020 tarihinde Incoterms 2020’nin yürürlüğe girdiği, Incoterms 2020 ile birlikte, DAT (Terminalde teslim) teriminin isminin, DPU (Belirlenen yerde boşaltılmış olarak teslim) olarak değiştirildiğinden bahisle, “… DAP, DPU ve DDP’den oluşan “D”li terimlerde teslim varma yerinde gerçekleşir. Bu nedenle “D”li terimler, “boşaltmada (varma yerinde) satışlar” olarak adlandırılan grubun içinde yer alırlar. Bu terimler uyarınca mallar varma yerinde, yani taşımanın gerçekleştirilmesinden sonra alıcıya teslim edildiği için, mallara ilişkin tüm ziya ve hasar bu noktaya kadar satıcıya aittir. Bu nedenle satıcının, bu hasar ve kayıp riskine karşı sigorta yaptırması mutlaka önerilir. Ancak bu sigorta Incoterms 2020 kapsamında terimleri kapsamında bir sigorta değildir ve tamamen satıcının ihtiyarındadır.” denilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK: Yazı örneği

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 12643810-165.02
Konu : İncoterms 2010 Teslim Şekilleri (DAP, DAT, DDP DDU)
04.12.2018 / 39398886

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bağlantımız Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü’nden alınan 29.11.2018 tarihli, 00039322311 sayılı yazıda Makamlarının Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 08.10.2018 tarihli 37680277 sayılı yazılarından bahisle; “alıcı tarafından herhangi bir sigorta ödemesi beyanı yapılmayan DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerine konu ithalat beyannameleri için ilgili firmasından alıcı-satıcı arasında düzenlenmiş olan bir sigorta sözleşmesinin olup olmadığının sorulması ve ibrazının istenilmesi, böyle bir tespit sözleşmesinin bulunması halinde ise sözleşmede sigorta yükümlülüğünün satıcıya ait olduğuna dair herhangi bir madde bulunmaması durumunda sigorta yükümlüğünün alıcıda olduğu kabul edilerek söz konusu sigorta masrafının 4458 sayılı Gümrük Kanunun 27/e maddesine göre gümrük kıymetine ilave edilmesi gerektiğinin” talimatlandırıldığı,
Konuyla alakalı olarak Müdürlüğüne herhangi bir talimat gelmediği belirtilmekle birlikte, Makamlarının söz konusu yazıları uyarınca DAP, DAT ve DDP teslim şekillerine konu ithalat beyannameleri için sigorta sözleşmesi ibraz edilememesi durumunda; yükümlü sızlanmasına ve gecikmelere mahal verilmemesi için sigorta yükümlülüğüne ilişkin bilgi içerir fatura veya göndericiden alınan bir yazı ile sigorta yükümlülüğünün satıcıda olduğunun belgelendirilmesi, aksi taktirde yükümlülüğün alıcıda olduğu kabul edilerek işlem tesis edilmesi gerektiğinin mütalaa edildiği ve Müdürlüğünce bu çerçevede işlem tesis edilmekte olduğu, ancak uygulamada birlikteliğin sağlanması ve hatalı işlemlere sebep olunmaması için konunun talimata bağlanmasının uygun olacağı düşünüldüğü belirtilmektedir.
Bölge Müdürlüğümüzce bağlantımız gümrük müdürlüğünün görüşüne iştirak edilmekte olup, uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen konunun bir kezde Makamlarınca değerlendirilerek Bölge Müdürlüğümüzün talimatlandırılmasını;

Takdir ve tensiplerine arz ederim.

Mehmet HATİPOĞLU
Bölge Müdürü V.

Ek: 1 adet yazı.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 62475213-205
Konu : İncoterms 2010 Teslim Şekilleri (DAP, DAT, DDP)
25.11.2018 / 40123549

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şubesince başlatılan çalışmada: Makamlarının 08.10.2018 tarih ve 37680277 sayılı yazıları ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 09.11.2018 tarih ve 38713016 sayılı “Dağıtım” yazıları konusu; Incoterms 2010 Teslim Şekilleri içerisinde “D” grubunu oluşturan DAP, DAT ve DDP teslim şekilleri ve bu teslim şekillerine ilişkin sigorta ödememeleri yönüyle düzenlemeler incelenmiştir.

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) : Uluslararası ticarette alıcı ve satıcı arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen standart kurallar bütünü olup, ICC (International Chamber of Commerce) tarafından 27 Eylül 2010 tarihinde INCOTERMS 2010 revizyonu yayımlanarak (1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli) halen yürürlükte olan kurallar belirlenmiştir.

INCOTERMS 2010 kuralları çerçevesinde CIP ve CIF teslim şekillerinin asgari bir teminat sigortası ödemesini satıcı sorumluluğuna bırakmakta iken DAP, DAT ve DDP teslim şekillerinde ise satıcıya alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğu getirmemektedir. Bu bağlamda sigorta yükümlülüğünün satıcı ile alıcı arasında yapılacak sözleşme kapsamında belirlenebileceği, yükümlülüğün duruma göre satıcı ya da alıcıya ait olacağı değerlendirilmektedir.

Gümrük Kanunu’nun 23 ila 31 inci maddelerinde “Eşyanın Gümrük Kıymeti” ne ilişkin:
MADDE 23- Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymettir.

MADDE 241. İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.

MADDE 271. 24 üncü madde hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına aşağıdaki ilaveler yapılır:

e) 28 inci maddenin (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere, ithal eşyası için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri.” Hükümleri yer almakta olup, sigorta bedelinin Gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şubesince GÜVAS üzerinden yapılan sorgularda; teslim şekli “D” grubu olan ithalat beyannamelerine ilişkin bazı firmaların beyannamede “sigorta bedeli” beyan ettikleri, bazı firmaların ise “sigorta bedeli” beyanında bulunmadıkları tespit edilmiştir. Tespite konu, sigorta bedeli beyan edilmeyen ithalat beyanname sayıları 2016 yılı için 14.758, 2017 yılı için 14.891, 2018 yılı için (10 Aralık tarihine kadar) ise 15.952 beyannamedir. İlgili dönemler itibariyle, bu beyannamelerin toplam fatura kıymetlerinin %3 ü (emsal sigorta bedeli dikkate alınarak hesaplanan takribi fark matrah tutarı) ise 2016 yılı için 96.697.000 TL, 2017 yılı için 111.124.000 TL, 2018 yılı için (10 Aralık tarihine kadar) ise 134.779.000 TL’dir.

Bu itibarla alıcı tarafından herhangi bir sigorta ödemesi beyanı yapılmayan DAP, DAT ve DDP teslim şekillerine konu ithalat beyannameleri için; ilgili firmadan alıcı ile satıcı arasında düzenlenmiş bir sigorta sözleşmesi olup olmadığının sorulması ve ibrazının istenmesi, böyle bir sözleşmenin olmaması/ ibraz edilememesi (ya da sözleşmede sigorta yükümlülüğünün satıcıya ait olduğuna dair bir madde olmaması) durumunda sigorta yükümlülüğünün alıcıda olması gerektiği düşünülmekle birlikte; konuya ilişkin yapılacak işlemlere esas teşkil etmek üzere konunun bir kez de Makamlarınca değerlendirilmesi ve talimatlandırılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgileri ile gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Hasan EKEN
Bölge Müdürü


TÜRKİYE
MİLLETLERARASI TİCARET ODASI
İŞ Dünyası Organizasyonu

T.C. TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Tarih : 16.01.2020
Sayı : MTO-008
Konu : Incoterms® 2020 Teslim Şekilleri
İlgi : Genel Müdürlüğünüzün 06.01.2020 tarih ve 85593407-165.99-E-00051011329 sayılı yazısı.

İlgideki yazınız ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu m. 27/1-e uyarınca aynı Kanun m. 24 hükümlerine göre ithal eşyanın gümrük kıymeti belirlenirken ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına ithal eşyası için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderlerinin ekleneceğini ve fatura fiyatının nakliye ve sigorta giderlerini kapsayıp kapsamadığı belirlenirken Incoterms’de yer alan teslim şekillerinden faydalanıldığını belirtmekte ve DAP, DAT ve DDP teslim şekillerinde sigorta yükümlülüğünün hangi durumlarda alıcı, hangi durumlarda satıcı üzerinde olduğunun bildirilmesini talep edilmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, ilgi yazınızda belirtildiği üzere 01.01.2020 tarihinde Incoterms® 2020 yürürlüğe girmiştir. Incoterms® 2020 ile birlikte, DAT (Terminalde Teslim) teriminin ismi DPU (Belirlenen Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim) olarak değiştirilmiş ve böylece varma yerinin sadece bir terminal değil, herhangi bir yer olabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca Incoterms kitabında DPU ve DAP kuralının yeri birbiriyle değiştirilmiştir; buna göre, DAP terimi artık DPU teriminden önce gelmektedir. Bu şekli değişikliklerin haricinde, söz konusu iki terimin-genel ilkelerine ilişkin herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Incoterms® 2020, önceki versiyonda da olduğu gibi, sigorta sözleşmesini yapma borcunu sadece CIP (Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak) ve CIF (Masraflar, Sigorta ve Navlun) terimleri için ve satıcı açısından öngörür. Diğer terimlerde malların sigortalanması özel olarak düzenlenmez ve böylece tarafların kendi arzularına bırakılır.

Bu doğrultuda, DAP (Belirlenen Yerde Teslim), DPU (Belirlenen Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim) ve DDP (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim) terimlerinde, Incoterms® 2020 A5 (Sigorta) maddesi uyarınca, satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Terimlerin B5 maddesi de, alıcının satıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü olmadığını, ancak alıcının, satıcının talebi üzerine, hasarı ve masrafları satıcıya ait olmak üzere, satıcının sigorta yaptırabilmek için gereksinim duyduğu bilgileri satıcıya sağlaması gerektiğini düzenler.

Bununla birlikte, DAP, DPU ve DDP’den oluşan “D”li terimlerde teslim varma yerinde gerçekleşir. Bu nedenle “D”li terimler “boşaltmada (varma yerinde) satışlar” olarak adlandırılan grubun içinde yer alırlar. Bu terimler uyarınca mallar varma yerinde, yani taşımanın gerçekleştirilmesinden sonra alıcıya teslim edildiği için, mallara ilişkin tüm ziya ve hasar bu noktaya kadar satıcıya aittir. Bu nedenle satıcının, bu hasar ve kayıp riskine karşı sigorta yaptırması mutlaka önerilir. Ancak bu sigorta Incoterms® 2020 terimleri kapsamında bir sigorta değildir ve tamamen satıcının ihtiyarındadır.

Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında, Incoterms® 2020 DAP, DPU ve DDP terimleri satıcı veya alıcıya herhangi bir sigorta yapma borcu yüklememektedir. Talebinize istinaden, Incoterms® . 2020’nin Türkçe ve İngilizce versiyonlarını içeren [2] adet kitap işbu yazımızla birlikte Genel Müdürlüğünüze sunulmaktadır.

Bilgilerini arz ederiz. Saygılarımla,

H. Banu YILMAZ
Genel Sekreter V.

EK: Incoterms® 2020’nin Türkçe ve İngilizce versiyonlarını içeren [2] adet kitap

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top