Search
Close this search box.

Transit Rejiminde Fatura-Gümrüksüz Satış Mağazaları Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-120.99[GGM-NCTS GÜNCELLEMELER]
Konu : Transit Rejiminde Fatura-Gümrüksüz Satış Mağazaları

18.02.2020 / 52251884
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza son zamanlarda intikal eden muhtelif tarihli dilekçelerde özetle; gümrüksüz satış mağazası olarak faaliyet gösteren firmaların farklı gümrük idareleri denetimi altında bulunan mağaza veya depolarına yapılacak transit rejimi kapsamındaki eşya sevkiyatlarında, bazı gümrük idarelerince söz konusu firmalardan transit beyannamesi ekinde fatura ibrazının istenildiği, firmaların kendi mağaza ve depoları arasında gerçekleştirilen söz konusu sevkiyatlarda eşyanın göndericisi ve alıcısının kendileri olmasından bahisle firmaları adına faturalandırma işlemi yapılamadığı belirtilmekte ve bu durumun uygulamada sıkıntılara sebebiyet verdiği dile getirilerek konunun çözüme kavuşturulması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; Gümrük Kanununun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi;

“a) Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli bütün belgeler beyannameye eklenir.”;

Gümrük Yönetmeliğinin 115 inci maddesi;

“(1) Fatura, kesin satışlarda, satıcı ve diğer hallerde gönderici tarafından mahallinde düzenlenmiş ve başlıca;

a) Faturanın düzenleme yeri, tarihi ve sayısı,

b) Kesin satışlarda satıcı firmanın, diğer hallerde ise satıcı veya eşyayı gönderen firmanın adı ve adresi,

c) Eşyayı satın alanın veya kesin satış dışındaki hallerde gönderilenin adı ve adresi,

ç) Ödeme şartları (peşin veya vadeli gibi),

d) Satış bedeli ve teslim şartı (CIF, FOB veya diğer bir bedel gibi),

e) Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu ve satış birimine (kilo, metre, adet, düzine gibi) göre miktarı,

f) Eşyanın birim fiyatı (bir metre, bir kilo ve bir adedinin fiyatı gibi),

g) Eşyanın bulunduğu kapların cins ve nev’i, marka ve numarası ve adedi,

ğ) Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri,

h) Eşyanın gönderilme şekli,

ı) İhracata ilişkin faturalar için ayrıca, seri ve sıra numarası, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, bilgilerini içeren bir belgedir.

(2) İhracata ilişkin gümrük beyannameleri ile birlikte ibraz edilmesi gereken yurt dışındaki alıcılar adına düzenlenmiş faturalarda satış bedeli yabancı para cinsinden gösterilebilir.” ;
01.08.2017 tarihli, 30141 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)’ün “Transit Beyanına Eklenmesi Gereken Belgeler” başlıklı 18. maddesi;

“(1) Beyanın kabulü için hareket gümrük idaresine aşağıdaki belgeler sunulur:

a) LRN bilgisini içeren transit refakat belgesi çıktısı,

b) Fatura,

c) Taşıma belgesi,

ç) İlgili mevzuatına göre gereken diğer belgeler.

(2) Transitinde teminat aranmayan eşyanın transit rejimi kapsamında sevki durumunda fatura ibrazı zorunlu değildir.

(3) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın transit rejimi çerçevesinde serbest bölgeden çıkışında ibraz edilecek konsinye faturalar, gümrük idaresince kabul edilir. Kesin satışı müteakip fatura ibrazı ile ilgili işlemler serbest bölgeler mevzuatına tabidir.”
Hükümlerini amirdir.

Ayrıca, 2012/4 sayılı “Transit Rejimi ile ilgili işlemler” konulu Genelgenin “3- Transit beyannamesine fatura eklenmesi” başlıklı bölümünde ise; transitinde teminat aranmayan eşyanın transit rejimi kapsamında sevki ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 nci faslında yer alan (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç) eşyanın transitinin boru hattı ile gerçekleştirilmesi durumlarında fatura ibrazının zorunlu olmadığı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca transitinde teminat aranmayan eşya hariç olmak üzere, transit rejimi kapsamında gerçekleştirilen taşımalarda fatura ibraz edilmesi gerekmekte olup gümrüksüz satış mağazası olarak faaliyet gösteren firmaların farklı gümrük idareleri denetimi altında bulunan mağaza veya depolarına yapılacak transit rejimi kapsamındaki eşya sevkiyatlarında, eşyanın göndericisi ve alıcısının aynı olması ve eşyanın fiili bir satışa konu edilmemesi koşuluyla, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğu antrepo beyannamesine ekli faturanın da kullanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top