Search
Close this search box.

GSM’lere İlişkin Antrepo Bey. Muhteviyatı Eşya Adet Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : 40216608-169.99
Konu : GSM’lere İlişkin Antrepo Beyanname Muhteviyatı Eşyada Adet Bazında Ortaya Çıkan Eksiklik ve Fazlalık Hakkında

20.02.2020 / 52418074
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 25713879 sayılı yazımız.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrüksüz satış mağazaları ve depolarına NCTS beyannamesi kapsamı gelen eşyalar için varış bildirimi uygun görülerek gümrük memuru veya YGM tarafından NCTS işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, NCTS beyannamesi ile uyumlu bir şekilde antrepo beyannamesinin açıldığı, antrepo işletmecisi firma tarafından beyanname muhteviyatı eşyaların bulunduğu kapların açılması suretiyle iç adet sayımlarının yapılarak eşyanın stok kayıtlarına alındığı, bu sayımlar sonucunda zaman zaman kap adetleri tamam olan eşyanın kaplardaki iç adetlerinde (satışa esas adetlerinde) eksiklik ve fazlalıkların tespit edildiği durumlarla karşılaşıldığı, bu duruma ilişkin işletmeci firmalar tarafından dilekçeyle başvurulmak suretiyle tespit edilen miktarların idareye bildirildiği ve tespit sonuçlarına göre beyannamede düzeltme yapılmasının talep edildiği; gümrük idarelerince bu durumda Gümrük Kanununun 241/1 nci maddesinde öngörülen usulsüzlük cezasının, beyanname bazında değil, beyannamede yer alan kalemler bazında uygulandığı anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin olarak, ilgi yazımızda ise özetle, Gümrük Yönetmeliği Ek-82’nin 7 nci maddesinin; “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek14’e uygun olarak doldurulmaması” hükmünü amir olduğu, söz konusu madde metninde beyanın Ek14’e uygun olmasından değil, beyannamenin Ek-14’e uygun olarak doldurulmamasından bahsedildiği ve tanzim edilen beyannamelerde Ek-14’e uyumsuzluğun bir ya da birden fazla hususta olabileceği hususu göz önüne alındığında usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanı esas almak yerine Yönetmeliğin 82 no’lu ekinin 7 nci maddesinde belirtildiği üzere beyannamenin kendisinin esas alınması gerektiği talimatlandırılmıştır.

Bu çerçevede, Gümrük Kanununun 241/1 nci maddesinde öngörülen usulsüzlük cezası uygulanması gerektiren husus, Gümrük Yönetmeliğinin 82 no’lu ekinin 54 üncü maddesinde “Ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması” olarak belirtilmiş olup, antrepo rejim beyanında bulunulmasının ardından gümrüksüz satış mağazaları işletmecileri tarafından eşyanın stok kayıtlarına alınması esnasında tespit edilerek gümrük idarelerine bildirilen satışa esas birim miktarlarındaki eksiklik ve fazlalıklar için bir beyannamenin her bir kaleminde yapılan düzeltmelere ilişkin ceza uygulamasında her bir kalemin değil, beyannamenin esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top