T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-16934678-180.99
Konu : 164-İR-B/02-27.01.2022

07.02.2022 /71664457
DAĞITIM YERLERİNE

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınan 31.01.2022 tarihli ve 71474506 sayılı yazının ekinde yer alan Ticaret Başmüfettişi Hıdır MOR tarafından düzenlenen 27.01.2022 günlü ve 164-B/02 sayılı İnceleme Raporu ekte iletilmektedir.

Söz konusu raporun “Değerlendirme ve Sonuç” bölümünde belirtildiği gibi, tüm gümrük idareleri tarafından, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli tarifene yararlandırılacak Güney Kore menşeli eşya için ibraz edilen menşe beyanının Güney Kore’de yerleşik bir ihracatçı tarafından yapıldığının teyit edilmesi suretiyle işlem tesis edilmesi önem arz etmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: 1 adet yazı ve eki (EBYS’dedir)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı  : E-44566287-663.05
Konu : 164-İR-B/02-27.01.2022

31.01.2022/71474506
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlık Makamının 23.08.2021 günlü 66550966 sayılı Onayı kapsamında; Ambarlı Gümrük
Müdürlüğünde işlem gören Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. (VKN:9370017457) adına tescilli 21.05.2018 tarih ve 18343100IM094882 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyaya ait, Serbest Ticaret Antlaşmasının sağladığı ticari kolaylıklardan yaralanmak amacı ile ibraz edilen menşe belgesinin geçersiz olması hususunun incelenmesi sonucu; Ticaret Başmüfettişi Hıdır MOR tarafından düzenlenen 27.01.2022 günlü 164-B/02 sayılı İnceleme Raporu ilişikte gönderilmiştir.

Gereğinin yapılarak sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.

Galip ÖZYÜREK
Başkan a.
Gümrük Grup Başkanı

Ek: İnceleme Raporu

Dağıtım:
Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Resmi Gazete için tıklayınız.