Search
Close this search box.

İthalat Denetimi Hidrolik Krikolar ve Ağır Yük Kaldırıcıları

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24545304-553.02-00061270243
Konu : İthalat Denetimi

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : Ankara Gümrük Müşavirleri Dernegi’nin 21.01.2021 tarihli ve E-21060154 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza iletilen ilgi’de kayıtlı yazıda, 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında yer alan 8425.42.00.00.00 ve 8425.49.00.00.00 GTİP‘erinin karşısında motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç ibaresinin yazdığı ancak 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğinde ise bu ibarenin kaldırıldığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Makina Emniyeti Yönetmeliği’nin (2006/42/AT) kapsam başlıklı 2. Maddesinde Yönetmelik kapsamına girmeyen makinelerin sayıldığı, aynı maddenin 2/d-2 fıkrasında ‘‘Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (98/14/AT) ve 2/d-3. Fıkrasında da İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) kapsamı taşıtların kapsam dışı olduğunun belirtildiği ifade edilerek motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere ithal edilecek olan söz konusu ürünlerin ne şekilde denetleneceklerine dair tereddüt hasıl olduğu dile getirilmiştir.

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yayımlanıp yürütülen ÜGD Tebliğleri eki listede yer alan bazı GTİP’lerin karşısında parantez içi ifadeler yer almaktadır. Bu parantez içi ifadeler ile bazı ürün gruplarının ithalat aşamasında denetlenmemeleri amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, 2020 yılı içerisinde Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde yukarıda zikredilen GTİP’lerden yapılan bazı başvuruların motorlu kara taşıtlarında kullanıldığının ilgili gümrük idaresine beyan edildiği ancak bu beyanın kabul edilmediği, akabinde gerçekleştirilen TSE denetiminde ise söz konusu ürünlerin motorlu kara taşıtlarında kullanılmadığı bilakis Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında yer aldığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu yazışmalar göz önüne alınarak 2021 yılı mevzuat revizyon çalışmaları neticesinde mezkur GTİP’ler karşısında yer alan motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç ibaresi kaldırılmış olup, bir ürünün motorlu kara taşıtlarında kullanılıp kullanılmayacağı ve sonuç itibari ile kapsam dışı olup olmayacağına dair karar TSE’ye bırakılmıştır.

Öte yandan, 2021 yılı içerisinde mezkur GTİP’lerden yapılan başvurular incelenecek, başvuruların hangi oranda kapsam dışı ile sonuçlandırıldıkları tetkik edilecek ve sene sonunda bu oranın yüksek olması halinde motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç ibaresinin ilgili GTİP’lerin karşısına tekrar dercedilmesi mümkün olabilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top