T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-24545304-554.01.01-
Konu : İthalat Denetimleri

02.11.2022/79658767
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ithalatta ürün güvenliği denetimlerinde ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. Bu denetimler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak yapılmakta olup, riskli bulunan ürünler fiziki olarak denetlenmekte iken, risksiz bulunan ürünler ise fiziki denetime konu olmadan ithal edilebilmektedir.

Bu minvalde, dış ticarete konu ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu denetleme veya denetletme yetkisi Bakanlığımıza aittir. 2022/1925 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünler Bakanlığımız adına TSE tarafından, diğer ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünler ise Bakanlığımız Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleri tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlüğümüzce belirlenmekte ve denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklara tarafımızca çözüm üretilmektedir. Bu çerçevede, ithalat denetimlerine ilişkin bir sorunla karşılaşılması halinde konunun doğrudan Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Genel Müdürlüğümüz yetki alanına giren hususlarla ilgili yazıların Gümrük Müdürlüklerince Türk Standartları Enstitüsü’ne yazıldığı görülmekte olup mezkur yazıların yazılmadan önce Bölge Müdürlüklerine bağlı olan Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleri’nden bilgi alınmasında fayda görülmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

HAKKI KARABÖRKLÜ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü için tıklayınız.