T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Transit ve TIR Dairesi

Sayı : E-96603261-120.04.03
Konu :
Nakit Teminat

25.10.2022/79370009
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4. Seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde, transit işlemlerinde taşınan eşyaya ilişkin doğabilecek vergi ve diğer yükler için teminat türlerinin ulusal ve ortak transit rejimlerinde tek bir transit işlemini kapsayan bireysel teminat veya birden fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat şeklinde olabileceği belirtilmiş, aynı Tebliğin “Bireysel Teminat başlıklı” 7 nci maddesinde ise;

“(1) Bireysel teminat;

a) Tedavülde olan nakit Türk Lirası, işlem tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilecek değerleri üzerinden kabul edilen hazine tahvil ve bonoları ve T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği döviz kuru üzerinden hesaplanan dövizler,

b) Ortak transit işlemlerinde Ek-1’de; ulusal transit işlemlerinde ise Ek-2′ de yer alan teminat mektubu, şeklinde olabilir şeklinde açıklanmıştır. Son zamanlarda Bakanlığımıza intikal eden olaylardan bazı transit işlemlerinde nakit teminat türünün seçilmesine rağmen fiilen hiç bir ödemenin yapılmadığı, fiziken nakit teminat makbuzu düzenlenmediği ve sisteme eklenmediği, ilgili Mal Müdürlüklerinde bu yönde bir işleme rastlanmadığı, gerçekte hiç bir teminat ödemeden eşyanın transit işlemlerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamdaki olası suiistimallerin önlenmesi doğrultusunda nakit teminat sorgulamasının doğrudan NCTS programından yapılması, bu şekilde teyit edilmeyen nakit teminat beyanlarına konu transit refakat belgelerinin sistem tarafından serbest bırakılmasının engellenmesi yönünde düzenleme yapılması Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne 03.10.2022 tarihli ve 78715497 sayılı yazımız ile bildirilmiş olup anılan değişiklikler gerçekleştirilinceye kadar transit refakat belgelerinde nakit teminat tercihinin/seçeneğinin kullanıldığı durumlarda teminatın gerçekte ödenip ödenmediğinin ilgili Mal Müdürlüğü’nden yazılı olarak teyit edilmeden işlemlerin ikmal edilmemesi hususunda bağlantınız gümrük idarelerinin talimatlandırılmasını rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshasını Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.