14.04.2022 Tarihli  31809 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 2 nci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2 8508.11.00.00.11 Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar (robot/akıllı süpürgeler hariç) 70
Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar  (Yalnız robot/akıllı süpürgeler) 200
8508.11.00.00.19 Diğerleri (Yalnız robot/akıllı süpürgeler) 200

 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız