Search
Close this search box.

85.07 Tarife Pozisyonundaki Eşya ÖTV Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-100
Konu : 85.07 Tarife Pozisyonundaki Eşyanın ÖTV`si

06.04.2020 / 53684525
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:

a) Ege GDTBM`nin 24.12.2019 tarihli, 50671915 sayılı yazısı.

b) Ege GDTBM`nin 16.03.2020 tarihli, 53238220 sayılı yazısı.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ilgide kayıtlı yazılarda ve birer örneği ilişikte gönderilen Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği`nin 23.10.2019 tarihli dilekçesi ile Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği`nden alınan 17.12.2019 tarihli, 2019/80 sayılı dilekçede, özetle; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamındaki 85.07 tarife pozisyonunda yer alan ve “Elektrik akümülatörleri (bunların seperatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (Yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar)” olarak adlandırılan eşyanın ithalinde gümrük idaresince uygulanacak ÖTV oranının tespitinde eşya tanımında kullanılan parantez içi düzenlemeden kaynaklanan farklı uygulamaların olduğu; kesintisiz güç kaynakları, alarm ve kontrol devreleri, elektrikli bisiklet gibi elektrik motorlu taşıt araçları dışındaki eşyalarda kullanılmak üzere ithal edilen 85.07 tarife pozisyonundaki akümülatörlerin de ÖTV`ye tabi tutulduğu; ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede bahse konu malın isminde yer alan “yalnız” ibaresinin yükümlüler ile farklı gümrük idareleri tarafından aynı şekilde yorumlanmaması nedeniyle uygulamada tereddütlerin meydana geldiği hususları Bakanlığımıza iletilmiştir.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığını muhatap 25.12.2019 tarihli, 50730770 sayılı yazımız ile konuya ilişkin görüşleri sorulmuş olup bir örneği ilişikte yer alan 31.03.2020 tarihli, E.41900 sayılı cevabi yazılarında;

– Bahse konu parantez içi hükümde yer alan “yalnız” ibaresinin, ÖTV Kanununa ekli listelerde sıklıkla kullanılan teknik bir ibare olduğu ve bir GTİP numarasında birden fazla eşya cinsinin/çeşidinin bulunması ancak bunlardan yalnızca bir veya birkaçının vergilendirilmek (kavranmak) istenmesi halinde kullanıldığı,

– Elektrik motorlu taşıt araçlarının (hibrit taşıtlar dahil) motorunu çalıştırmaya mahsus elektrik akümülatörlerinin ÖTV kapsamında olduğu ve ayrıca, elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus bir elektrik akümülatörünün aynı zamanda başkaca bir fonksiyon için de kullanılmaya müsait olmasının vergilendirmeye tesirinin bulunmadığının altı çizilerek bu şekildeki akümülatörlerin de ÖTV`ye tabi olduğu,

– Söz konusu tarife pozisyonunda yer alan elektrik akümülatörlerden kesintisiz güç kaynakları, alarm ve kontrol devreleri gibi yukarıda belirtilen fonksiyon dışında kullanılanların ÖTV`ye tabi olmadığı, ancak, yine yukarıda belirtildiği üzere, bu akümülatörlerin teknik olarak elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya (bu şekilde kullanılmaya) müsait olması halinde ÖTV uygulanması gerektiği,

– Elektrikli bisiklet gibi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanun uygulamasına ilişkin Karayolları Trafik Yönetmeliğinde “motorsuz taşıt” olarak tanımlanan ve ÖTV`ye tabi olmayan taşıtların motorunu çalıştırmaya mahsus elektrik akümülatörlerinin ÖTV`ye tabi olmadığı, ancak, yine yukarıda belirtildiği üzere, bu akümülatörlerin teknik olarak elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya (bu şekilde kullanılmaya) müsait olması (ve kapasitesinin buna yetmesi) halinde ÖTV uygulanması gerektiği,

Belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yakup SEFER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

EKLER:
1) Yazı ve ekleri (1 adet)
2) Dilekçe örn. (2 adet)

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 76264044-135[52-1-681]-E.41900 31.03.2020
Konu : 85.07 Tarife Poz. Numarası Kapsamındaki Elektrik Akümülatörleri

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi:

a) 25.12.2019 tarihli ve 50730770 sayılı yazınız.

b) 17.3.2020 tarihli ve 53290706 sayılı yazınız.

İlgi (a)`da kayıtlı yazınız ve ekinde yer alan Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneğinin (AKÜDER) 17.12.2019 tarihli dilekçesi ile Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneğinin (TÜMAKÜDER) 23.10.2019 tarihli dilekçelerin incelenmesinden özetle;

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamındaki 85.07 tarife pozisyon numarasında yer alan ve “Elektrik akümülatörleri (bunların seperatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (Yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar)” olarak adlandırılan malın ithalinde gümrük idaresince uygulanacak ÖTV oranının tespitinde bu malın tanımında kullanılan parantez içi düzenlemeden kaynaklanan farklı uygulamaların olduğu,

Kesintisiz güç kaynakları, alarm ve kontrol devreleri, elektrikli bisiklet gibi elektrik motorlu taşıt araçları dışındaki eşyalarda kullanılmak üzere ithal edilen 85.07 tarife pozisyon numarası kapsamındaki akümülatörlerin de ÖTV`ye tabi tutulduğu,

ÖTV`ye tabi tutulan akümülatörün taşıt aracında kullanılan ve bu araca ilişkin elektrik motorunu çalıştıran akümülatörle sınırlı olduğu,

ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede bahse konu malın isminde yer alan “yalnız” ibaresinin yükümlüler ile farklı gümrük idareleri tarafından aynı şekilde yorumlanmaması nedeniyle uygulamada tereddütlerin meydana geldiği hususlarından bahisle, konu hakkında Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki 85.07 G.T.İ.P. numarasında “Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dâhil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar)” yer alan malın ithalatı, yurt içinde imalatçıları tarafından teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı % 3 oranında ÖTV`ye tabidir.

Söz konusu parantez içi hükümde de yer alan “yalnız” ibaresi, ÖTV Kanununa ekli listelerde sıklıkla kullanılan/yer alan teknik bir ibare olup, bir GTİP numarasında birden fazla mal cinsinin/çeşidinin bulunması ancak bunlardan yalnızca bir veya bir kaçının vergilendirilmek (kavranmak) istenmesi halinde kullanılmaktadır.

Buna göre;
1. Elektrik motorlu taşıt araçlarının (hibrit taşıtlar dahil) motorunu çalıştırmaya mahsus elektrik akümülatörleri ÖTV kapsamındadır. Elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus bir elektrik akümülatörünün aynı zamanda başkaca bir fonksiyon için de kullanılmaya müsait olmasının vergilendirmeye tesiri bulunmamakta olup, bu şekildeki akümülatörler de ÖTV`ye tabidir.

2. Söz konusu GTİP numarasında yer alan elektrik akümülatörlerden kesintisiz güç kaynakları, alarm ve kontrol devreleri gibi yukarıda belirtilen fonksiyon dışında kullanılanlar ÖTV`ye tabi değildir. Ancak, yine yukarıda belirtildiği üzere, bu akümülatörlerin teknik olarak elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya (bu şekilde kullanılmaya) müsait olması halinde, ÖTV uygulanması gerekmektedir.

3. Elektrikli bisiklet gibi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanun uygulamasına ilişkin Karayolları Trafik Yönetmeliğinde “motorsuz taşıt” olarak tanımlanan ve ÖTV`ye tabi olmayan taşıtların motorunu çalıştırmaya mahsus elektrik akümülatörleri ÖTV`ye tabi değildir. Ancak, yukarıda belirtildiği üzere, bu akümülatörlerin teknik olarak elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya (bu şekilde kullanılmaya) müsait olması (ve kapasitesinin buna yetmesi) halinde, ÖTV uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Adem BİLGİLİ
Bakan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı V.

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top