03.09.2019 Tarihli 30877 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/6)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

Sıra No G.T.P./G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1 9503.00.10.11.00  Oyuncak bebekler için arabalar  5.000
2 9503.00.10.12.00  Üç tekerlekli bisikletler  10.000
3 9503.00.10.19.11  Skuterler  6.000
4 9503.00.10.19.19  Diğerleri (Akülü arabalar hariç)  7.500
Yalnız akülü arabalar 25.000
5

9503.00.21.00.00  Diğerleri  13.000
6 9503.00.29.00.00  Aksam, parça ve aksesuarlar  5.000
7 9503.00.30.00.00  Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil);birleştirilecek türden küçültülmüş modeller  8.000
8

9503.00.35.00.00  Plastik maddelerden olanlar  15.000
9 9503.00.39.00.00  Diğer maddelerden olanlar  7.500
10 9503.00.41.00.00  İçleri doldurulmuş olanlar 10.500
11 9503.00.49.00.00  Diğerleri  10.000
12 9503.00.55.00.00  Oyuncak müzik alet ve cihazları  8.000
13 9503.00.61.00.00  Ahşap olanlar 5.000
14 9503.00.69.00.00  Diğerleri  6.000
15 9503.00.70.00.00  Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar)  9.000
16 9503.00.75.00.00  Plastik maddelerden olanlar 8.000
17 9503.00.79.00.00  Diğer maddelerden olanlar 10.000
18 9503.00.81.00.00  Oyuncak silahlar 8.000
19 9503.00.85.00.00  Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller 9.000
20 9503.00.87.00.00  Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları 10.000
21 9503.00.95.00.00  Plastik maddelerden olanlar 7.000
22 9503.00.99.00.00 Diğerleri 8.000
23 9504.40.00.00.00 Oyun kâğıtları 10.000
24 95.05 Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya(sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil) 30.000

GTİP 95.01-95.08 (Oyuncak, Spor Malzeme ve Aksam) İçin Tıklayınız.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

İnceleme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi
MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.
(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım
MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 8 – (1) 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız