Search
Close this search box.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik 02.07.2021

Kaydet
Please login

02.07.2021 Tarihli 31529 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin onuncu ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on altıncı fıkrasında yer alan “G, L, M, N, P” ibaresi, “G, L, N” olarak değiştirilmiş, yirminci fıkrasında yer alan “Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında,” ibaresi “M ve P türü yetki belgesi sahipleri haricindeki diğer yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında,” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) M türü yetki belgeleri için başvuranlardan;

a) M1 yetki belgesi için başvuranların, 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında il/iller bazında düzenlenen yetki belgesine sahip olmaları,

b) M2 yetki belgesi için başvuranların, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında ulusal bazda düzenlenen yetki belgesine sahip olmaları,

şarttır.”

“(12) P türü yetki belgeleri için başvuranlardan;

a) P1 yetki belgesi için başvuranların, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında il/iller bazında düzenlenen yetki belgesine sahip olmaları,

b) P2 yetki belgesi için başvuranların, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında ulusal bazda düzenlenen yetki belgesine sahip olmaları,

şarttır.”

“(24) M ve P türü yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri esnasında, bu maddeyle belirlenmiş olan şartları kaybetmeleri halinde yetki belgeleri iptal edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “5” ibareleri “10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Adlarına M2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli bir taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olmaları halinde, yalnızca kargo tasnif ve aktarma merkezi arasında yapacakları taşımalarda, başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “, kargo” ve “, kargonun” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, on ikinci fıkrasında yer alan “, eşya ve kargoyu” ibaresi “ve eşyayı” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “ve kargo” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on dördüncü fıkrasında yer alan “, kargo” ibareleri, kırk beşinci fıkrasında yer alan “ve kargo” ibaresi ve kırk altıncı fıkrasında yer alan “, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “ve kargo” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci ve on dördüncü fıkralarında yer alan “ve kargo” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “, tarifeli yolcu ve kargo” ibaresi “ve tarifeli yolcu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları” ibareleri ile aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin altıncı fıkrasının cümle başına “14 üncü maddenin yirmi dördüncü fıkrası,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bulunan M ve P türü yetki belgeleri için, 14 üncü maddenin onuncu ve on ikinci fıkraları, 31/12/2021 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/1/2018 30295
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 25/5/2018 30431
2- 31/12/2018 30642 (4. Mükerrer)
3- 15/11/2019 30949
4- 23/11/2019 30957
5- 10/1/2020 31004
6- 23/6/2020 31164
7-  21/11/2020 31311
8- 11/5/2021 31481

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin onuncu fıkrasının eski hali;

(10) M türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

a) M1 yetki belgesi için başvuranların;

1) En az, 3 birim taşıtla asgari kapasiteye sahip olmaları ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şubenin, (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

şarttır. Ancak, elektronik ortamda ticaret (e-ticaret) yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak hizmet vermek üzere M1 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari kapasite şartı, bu bendin (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereğince sağlanması gereken alan şartları ile 40 ıncı maddenin 34 üncü fıkrasıyla belirlenen mesleki yeterlilik şartı aranmaz ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %50 indirim uygulanır. Bu bent kapsamında muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme yaptıkları firmalar haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 uyarma verilir.

b) M2 yetki belgesi için başvuranların;

1) En az, 30 birim taşıtla asgari kapasiteye sahip olmaları ve 250.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

2) Merkezinde veya şubesinde en az, 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) Merkezi ve/veya şubesi ve/veya acenteliği şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları,

şarttır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin onikinci fıkrasının eski hali;

(12) P türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

a) P1 yetki belgesi için başvuranların;

1) En az, 5 adet özmal motorlu taşıta ve 12.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) En az 5 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları,

şarttır. Ancak, e-ticaret yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak sadece 1 adet motosiklet veya moped cinsi taşıtla hizmet vermek üzere P1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari kapasite şartı, bu bendin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri gereğince sağlanması gereken alan ve dağıtıcı eleman şartları ile 40 ıncı maddenin 34 üncü fıkrasıyla belirlenen mesleki yeterlilik şartı aranmaz ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %85 indirim uygulanır. Bu bent kapsamında muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme yaptıkları firmalar haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 uyarma verilir.

b) P2 yetki belgesi için başvuranların;

1) En az, 30 adet özmal motorlu taşıta sahip olmaları ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

2) Merkezinde veya şubesinde en az, 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları,

5) Merkezi ve/veya şubesi ve/veya acenteliği şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları,

şarttır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin onaltıncı fıkrasının eski hali;

(16) G, L, M, N, P ve T türü yetki belgeleri için bu maddede istenilen fiziki yer ve mekan şartlarının sağlandığına dair Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğünce düzenlenmiş uygunluk denetim tutanağının bulunması ve söz konusu şartın, yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği dâhil olmak üzere faaliyetleri süresince sağlanması zorunludur. Ayrıca, T türü yetki belgeleri için ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile fiziki yer ve mekan şartının sağlandığı alanda yakıcı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerler için belediyelerden alınmış çalışma ruhsatının bulunması şarttır. Ancak, meskun mahal dışında bulunan yerler için sağlanması gereken yüzölçümü dışındaki diğer şartlar Bakanlıkça düzenlenir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin yirminci fıkrasının eski hali;

(20) Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, bu maddede belirlenen asgari kapasite  T yetki belgeleri için belirlenen alan şartı hariç olmak üzere, yetki belgesi alma şartlarından herhangi birini kaybetmesi ve kaybedilen şartın veya şartların, kaybedildiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde giderilmemesi veya tamamlanmaması halinde, yetki belgesi sahibinin, ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyeti geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahibi, kaybedilen şartı/şartları sağlaması/tamamlaması halinde faaliyetine izin verilir. Ancak, bu maddede belirtilen ve asgari kapasite şartı dışındaki şartın/şartların kaybedildiğinin, yine bu fıkrayla tanınmış doksan günlük süreden sonra tespiti halinde, geçici faaliyet durdurma işlemi süre verilmeksizin uygulanır ve yetki belgesi sahibine ayrıca 25 uyarma verilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinin eski hali;

2) M1 ve M2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

3) Asgari kapasite hesabında motosiklet ve moped cinsi taşıtlar dikkate alınmaz.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin (2) numaralı alt bentlerinin eski hali;

2) Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin eski hali;

d) Taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahipleri, taşımasını üstlendikleri kargoyu, merkez ve/veya şube/şubeler ve/veya kargo tasnif ve aktarma merkezleri arasında taşıttırırken, başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin eski hali;

MADDE 43 – (1) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, adreslerinde teslim edilmek veya ödenmek üzere dağıtıma götürülüp de herhangi bir nedenle dağıtım imkanı sağlanamayarak alıcılarına haber kağıdı bırakılmış olan kargoları/gönderileri, teslimat adresine en yakın olan merkez, şube veya acentelerinde toplam 3 gün süreyle bekletmek, bu süre sonunda alıcısı tarafından teslim alınmayan kargoları/gönderileri ise, gönderene iade etmekle yükümlüdürler. Ancak kargo/dağıtım işletmecisinin bu süre içerisinde gönderiyi ikinci defa adrese teslim etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(2) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını, tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden kargonun/gönderinin yollanabilmesini ve alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru olarak kaydetmek ve T.C. kimlik/vergi/pasaport numarası hariç olmak üzere, bu bilgileri kargo/gönderi üzerine yazmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak gönderilmesi halinde bu kap tek bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir.

(4) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, havayoluyla gelen/giden/gidecek veya göndericinin tesliminde içeriğini gösterdiği veya kurumsal olarak hizmet verdikleri firmalara ait kargolar/gönderiler hariç sevk edecekleri diğer kargoları/gönderileri, kargo hizmetlerini yürüttükleri tasnif ve aktarma merkezlerinde, elektronik olarak içeriğin kontrol edilebildiği cihazla/cihazlarla kontrol etmeleri ve varsa elde edecekleri verileri asgari 1 ay süreyle saklamaları ile bu verileri gerektiğinde ilgili makamlarla paylaşmaları zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(5) M ve P türü yetki belgesi sahipleri veya onlar adına faaliyet gösteren acenteler, gerçek kişilere ait kargoları/gönderileri, göndericinin izniyle içeriğini kontrol ederek kabulünü yapmak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(6) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslimi mümkün olamayan adreslere teslim etmek üzere kargo/gönderi kabulü yapamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(7) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, gönderici tarafından talep edilmesi halinde, teslim edecekleri kargoları/gönderileri, şubelerinde veya acentelerinde alıcılarına teslim edebilirler.

(8) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları kargoyu/gönderiyi, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç 2 gün, yurtiçi taşımalarda en geç 3 gün, uluslararası taşımalarda ise en geç 15 gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(9) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, taşıdıkları kargonun/gönderinin alıcısına tesliminde, alıcının talebi ve kargonun/gönderinin alıcı/gönderici tarafından açılmasının kabulü halinde, bu talebi yerine getirmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(10) M ve P türü yetki belgesi sahipleri:

a) Yapacağı hizmetin nitelik olarak kalitesini arttırabileceği gibi, teslim süresini de kısaltabilir.

b) Yapılan rutin hizmetlerin dışında, özel olarak taahhüt ettiği kargo/gönderi hizmetini taahhüdüne uygun olarak yerine getirmek zorundadır.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen özel hizmeti yerine getirmek için, 56 ncı maddede belirlenen yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) Yolcu terminalleri, tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince, Bakanlıkça belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde fiziki veya elektronik olarak hazırlanarak Bakanlığa bildirilir/iletilir. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, Bakanlık tarafından ücret tarifelerine fiziki veya elektronik olarak “görülmüştür” şerhinin verilmesi zorunludur. Ücret tarifesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinin altıncı fıkrasının eski hali;

(6) Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren aylık dönemlerle re’sen yapılacak kontrollerde; yetki belgesi sahiplerinin, kontrol edilen dönem için, 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirenlerin, kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 uyarma iptal edilir. Bu fıkranın uygulanması sırasında, iptal edilebilecek toplam uyarma sayısının 20’den az olması halinde, iptal edilecek uyarma sayısı, mevcut olan uyarma sayısı olarak değerlendirilir. Ancak, bu fıkraya göre kaldırılmış olan uyarmaların, haksız yere iptal edildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, iptal edilen uyarmalar yeniden verilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinin yedinci fıkrasının eski hali;

(7) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerle ilgili, Bakanlıkça yapılacak kontroller neticesinde, yetki belgesinin geçerlilik süresi içerisinde;

a) Hiç uyarma almayanlara 1 yıllık süre,

b) En fazla 50 uyarma alanlara 6 aylık süre,

yetki belgelerinin yenilenmesi sırasında, 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki süreye eklenir. Ancak, bu fıkraya göre verilmiş sürelerin haksız yere verildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, verilen süreler, ilgili yetki belgesinin ilk yenilenmesi sırasında 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki sürelerden düşülür.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının eski hali;

(8) 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüklerle ilgili olarak U-ETDS’ye;

a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,

b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma,

c) Taşıtta görevli personel bilgisinin hiç bildirilmemesi veya eksik/yanlış bildirilmesi halinde, her sefer için 10 uyarma,

yetki belgesi sahibine verilir. Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasının eski hali;

(5) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen M2 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilebilecek sözleşmeli taşıt sayısının özmal taşıt sayısının 5 katını geçemeyeceğine ilişkin şartlar, 1/1/2023 tarihine kadar 10 kat olarak uygulanır.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top