Search
Close this search box.

Yatırım Teşvik Belgesinde Önemli Değişiklikler

Kaydet
Kapat

İçindekiler

29.06.2021 Tarihli 31526 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda önemli değişiklikler yapılmıştır.

– Asgari sabit yatırım tutar miktarları artırılmıştır.
– Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım
Tutarları veya Kapasiteleri başlıklı Ek-2A da değişiklik yapılmıştır.
– Gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil
edilebilecek makine ve teçhizat listesi eşya tanımları ve GTİP lerin de belirtildiği EK-8 Listesi
yayınlamıştır.
– EK-8 de bulunan eşyanın kullanılmış-yenileştirilmiş olarak teminine izin verilmeyecektir.
– Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın teşvik belgesi kapsamında ithal edilemediği
yatırımlara çimento yatırımları eklenmiştir.
– Faiz veya kar payı desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği eklenmiştir.
– Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı maddelerinde;
Geçici Madde 13 – Tekstil Taşınma desteği uzatılmıştır.
Geçici Madde 14 – Mücbir Sebep ve Covid Süresi 2 yıla uzatılmıştır.
– Çevre yatırımı alanı değişmiştir.
– İlan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları Öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.
– 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikle;
Asgari Sabit yatırım tutarı miktarları artırıldı; 1 ve 2.Bölgede asgari 3 Milyon – 4 – 5 ve 6.
Bölgede asgari 1,5 Milyon TL üzeri yatırımlar teşvik belgesi düzenlenebilecektir. (01.01.2022 den itibaren uygulanacaktır.)
– Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım
Tutarları veya Kapasiteleri başlıklı Ek-2A da da değişiklik yapıldı. Bölgesel teşvik unsurları
içinde asgari yatırım şartlarında ve kapasitelerde değişiklik olmuştur. (01.01.2022 den
itibaren uygulanacaktır.)
– Gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil
edilebilecek makine ve teçhizat listesi eşya tanımları ve GTİP lerin de belirtildiği EK-8
listesindeki yatırım malları için Gümrük Vergisi Muafiyeti olmayacaktır. (4191 sayılı karar ile
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımına ilişkin kararda yapılan değişiklikle gümrük muafiyeti uygulanmayacak eşya listesi (EK-8) oluşturulmuştur. Yatırım teşvik belgesi verilmesini düzenleyen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılarak 174 adet GTİP kapsamı ürünler için düzenlenecek Yatırım Teşvik Belgelerinde Gümrük vergisi ve İlave Gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmıştır. 29.06.2021 tarihinde yayınlanana karara göre (bu tarihten önce) 174 adet GTİP için vergi muafiyeti ile düzenlenmiş olan Yatırım Teşvik belgelerinin muaf olarak ithal edilip edilemeyeceğine dair Bakanlık tarafından bir düzenleme yapılması beklenmektedir. Bu tarihten sonra düzenlenecek olan Yatırım Teşvik belgeleri bu GTİP’lerde Gümrük vergisi ve İlave Gümrük vergisi için muafiyet içermeyecek ve ithalatların bu vergiler ödenerek yapılması gerekecektir.)
– EK-8 de bulunan eşyanın kullanılmış-yenileştirilmiş olarak teminine izin verilmeyecek;
Teşvik kapsamında Ek-8 deki makineler kullanılmış olarak ithal edilemeyecektir. Kullanılmış
veya yenileştirilmiş eşyanın teşvik belgesi kapsamında ithal edilemediği yatırımlara çimento
yatırımları eklenmiştir.
– Faiz veya kâr payı desteği;
3. bölge illerinin Ek-7’de yer alan ilçelerinin OSB veya endüstri bölgelerinde,
4. bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde,
5 ve 6. bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15- 37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.
– Sigorta primi işveren hissesi desteği;
Kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayısı için
Teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın belgede belirtilen ilave istihdam
sayısını geçmemek üzere, hesaplanan sayıda kadın ve/veya genç sigortalı için teşvik
belgesinde belirtilen sürelere her bir yıl için 1 ay ilave edilerek uygulanır.
– Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı maddelerde;
OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan
ürünlerden Ek-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere
1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4
üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ancak, İstanbul İlinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek, organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde asgari beşmilyon TL tutarındaki yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgeleri dışındaki asgari onmilyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.”
– Geçici Madde 13- Tekstil Taşınma desteği süresi 31.12.2021’ e kadar uzatıldı 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2021 tarihine kadar yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar,
asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta
primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.
– Geçici Madde 14 – Mücbir Sebep ve Covid Süresi – 2 Yıla kadar uzatıldı
– Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan
yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam
eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep
edilmesi halinde iki yıla kadar ilave süre verilebilir.
– Çevre yatırımı alanı değişti;
Teşvik belgesi müracaatları Bakanlığa bildirilmeyecek. İlan edilecek uluslararası teknik
standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları Öncelikli yatırım konuları arasına alındı

Yatırım Teşvik Belgesinde Yapılan Önemli Değişiklikler İçin Link’e Tıklayınız.


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top