Search
Close this search box.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik 23.06.2020

Kaydet
Please login

23.06.2020 Tarihli 31164 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(22) Yetki belgesi sahipleri, merkezi adresleri ve şubelerinden;

a) Terminallerde bulunanlar için,

b) Aynı taşınmazla adlarına düzenlenmiş/düzenlenecek diğer yetki belgeleri kapsamında da faaliyette bulunmaları ve bu maddeyle istenilen alan şartları toplamının yine aynı taşınmazla sağlanıyor olması halinde, bu taşınmazlar için,

müstakil/bağımsız olma şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “10” ibaresi “12” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yetki belgesi sahipleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile taşımanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve içecek maddelerinin;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olması,

b) Ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması,

zorunludur. Bu fıkranın (a) bendine aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir. Bu fıkranın (b) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.”

“(16) Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenir ve bu nokta/yerler için, bu maddenin onikinci fıkrasında belirtilen zorunluluk ve 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki zorunluluk ile ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenmesi sırasında, yetki belgesi geçerlilik süresine altı ay ilave edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlar ile 30/6/2020 tarihine kadar kaydedilecek taşıtlar için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yaş şartı 8 olarak uygulanır ve bu fıkra kapsamında bulunan 6 yaşından büyük taşıtlar için taşıt kartı süresi 31/12/2021 olarak düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte mevcut R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesiyle değiştirilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/1/2018

30295

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/5/2018

30431

2-

31/12/2018

30642 (4. Mükerrer)

3-

15/11/2019

30949

4-

23/11/2019

30957

5-

10/1/2020

31004

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasının eski hali;

(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının eski hali;

(4) Yolcu taşımacıları, taşıma sırasında yolcuya ikram ettikleri yiyecek ve içecek maddelerinin 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olmasından sorumludurlar. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top