Search
Close this search box.

Kazakistan Kömürü – Menşe Şahadetnamesi Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-180.05-00078650875
Konu : Kazakistan Kömürü – Menşe Şahadetnamesi

78650875
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 24.08 2022 tarihli ve 8478 sayılı dağılımlı yazısı.
b) Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 26.08.2022 tarihli ve 77638169 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Dışişleri Bakanlığına muhatap ilgi (a)’da kayıtlı yazısında, anılan Bakanlıkça Birliklerine iletilen Kazakistan Ankara Büyükelçiliği talebinde; Kazak JSC Shubarkol Premium şirketine ait ve Avrupa Birliği ülkelerine satılmak üzere Samsun ve İskenderun Limanlarının antrepolarında Kazak menşeli kömür bulunduğu. Rus ürünlerine yaptırım uygulandığı için alıcıların talepleri doğrultusunda bahse konu kömürün Kazak menşeli olduğuna dair Birliklerince menşe belgesi düzenlenmesi islendiği belirtilmektedir.

Söz konusu talebe ilişkin TOBB’un mezkur yazısında özetle; transit rejimi kapsamında yun dışına gönderilecek bahse konu eşya için, eşyanın menşe statüsünü belirlemek üzere, menşe ülke tarafından düzenlenmiş menşe şahadetnamesi yanı sıra antrepo beyannamesi, transit beyannamesi, ticari faturalar ve gerek görülmesi halinde ilgili diğer bilgi/belgeler esas alınarak, yeni menşe şahadetnamesinin düzenlenmesinin uygun olacağı ifade edilmekte birlikte, konunun Bakanlığımız görüş ve talimatına sunulup Bakanlığımızın belirleyeceği görüş ve talimatlar göz önünde bulundurularak işlem yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilindiği üzere. Gümrük Yönetmeliğinin 40 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasında, menşe şahadetnamesinde eşyanın menşe ülkesinin tereddüte yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca bahse konu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde menşe şahadetnamesi ve mezkur belgenin düzenlenmesi için sunulacak başvuru formunun Ek-7’ye uygun olarak doldurulması gerektiği hususlarına yer verilmiştir. Ek-7’de yer alan başvuru formunun 8 nolu kutusunda; başvuran kişilerin, başvuru formu ve destekleyici bilgi ve belgelerin doğru olduğunu ve eşyanın menşe kurallarım karşıladığını beyan etmesi, bununla birlikte yetkili mercilerin isteği üzerine belgenin düzenlenmesi için gerekli görülen her türlü ek destekleyici bilgi ve belgeyi ibraz edeceğini taahhüt etmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede meri mevzuatımızda transit rejimi kapsamında sevk edilen eşya için ülkemizdeki makamlarca menşe şahadetnamesi düzenlenmesine engel bir hüküm bulunmamakla birlikte, bahse konu eşyanın Kazakistan menşeli olduğuna dair menşe şahadetnamesi düzenlenmesi için başvuran kişilerin mezkur belgenin düzenlenmesi için eşyanın menşeine ilişkin destekleyici bilgi ve belge sunması ve her türlü ek destekleyici bilgi ve belgeyi yetkili mercilerin istemesi halinde sunabilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top