Search
Close this search box.

Kına Cinsi Eşya Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-162.01
Konu : Kına

21.10.2020 / 58390678
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, “kına” cinsi eşyanın tarife sınıflandırması uygulamalarında yeknesaklık bulunmadığı kanaati oluşmuştur.

Bilindiği üzere, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 14.04 tarife pozisyonu açıklama notlarında; “Bu pozisyon, Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tüm bitkisel ürünleri kapsar.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahildir:

(B) Esas olarak boyacılıkta veya debagatte kullanılan bitkisel hammaddeler.

Bu ürünler esas olarak boyacılıkta veya debagatte ya direkt olarak ya da boyacılık veya debagat hülasalarının hazırlanmasında kullanılır. Bu maddeler işlem görmemiş, temizlenmiş, kurutulmuş, öğütülmüş veya toz haline getirilmiş olabilir (pres edilmiş veya edilmemiş).

En önemlileri aşağıdadır:

(6) Gövde, sap, yaprak ve çiçekler: Yaban çivit otu, somak, “genç fustic”, çoban püskülü, mersin ağacı, ayçiçeği, kına fidanı, reseda, çivit bitkisi gövdeleri, sapları ve yaprakları; mastika yaprakları; aspir çiçekleri (bastard saffron), boya katır tırnağı (Genista tinctoria; woadwaxen).” denilmiştir.

Anılan İzahnamenin 32.03 pozisyonu açıklama notlarında; “Bu pozisyon, esas itibariyle boyayıcı madde olarak kullanılan bitkisel ve hayvansal menşeli ürünlerin büyük kısmını kapsar. Bu ürünler genellikle, bitkisel (odun, kabuk, kök, tohum, çiçek, liken, vb.) veya hayvansal menşeli maddelerin su içerisinde, zayıf asitle ve amonyaklı solüsyonlarda bekletilmesi suretiyle veya bazı bitkisel maddelerle olduğu gibi fermantasyon yoluyla elde edilmektedir. Bunlar nispeten kompleks maddelerdir ve genellikle bir veya daha fazla boyayıcı unsuru ve aynı zamanda kullanılan hammaddelerden veya ekstraksiyon işleminden doğan küçük miktarlarda diğer maddeleri (şekerler, tanenler, vb.) içermektedir. Bunlar, kimyasal olarak belirli bir yapıda bileşikler olsun olmasın bu pozisyonda yer alırlar.

Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

(1) Bitkisel menşeli boyayıcı maddeler ve boyayıcı hülasalar; baggam ağacından (hematein, hematoksilin, vb.), sarı ağaçlarla (sarı boya ağacı, Küba ve Tampiko ağaçları, vb.), kırmızı ağaçlardan (Pernambuco, Lima, Brezilya, vb. ağaçları), sandal ağacı, sarı meşe odunu (quercitron), (kadı hindi) akasyası (açacia catachu), annatto, kızılboya kökü, alkenna, kına fidanı, (1)zerdaçal, acem tohumu taneleri, yabani safran, safran, vb.den elde edilmektedir…” ile,

Diğer taraftan, 33 üncü Faslına ilişkin 3 no.lu notunda; “33.03 ila 33.07 pozisyonlarına, diğerleri meyanında, birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın, (uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri hariç) bu pozisyonlardaki eşya olarak kullanılmaya uygun ve bu tür kullanım için perakende satılmak üzere ambalajlanmış olan ürünler de dahildir.” hükmünü amirdir. Buna ilaveten, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde anılan Faslın Genel Açıklamalar kısmında; “… Yukarıda tanımlananlara ilave olarak başka kullanımlar için uygun olanmüstahzarlar(vernikler gibi) vekarışım halinde olmayan ürünler(örneğin, parfümlenmemiş talk pudrası, çamaşırcı toprağı (kil), aseton, şap),sadeceaşağıdaki şartlara haiz iseler bu pozisyonlarda (33.03 ila 33.07) sınıflandırılırlar:

(a) Tüketiciye satılacak şekilde ambalajlanmış ve parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları veya oda deodorantları olarak kullanılacağı etiket, broşür (yafta) veya diğer göstergeler ile belirtilmiş olanlar; veya

(b) Bu tür kullanım için açıkça belirlenmiş şekillerde olanlar (örn; cilayı tatbik etmek için gerekli olan fırçasıyla beraber küçük şişelere konulmuş tırnak cilası).” denilmiştir.

Bu itibarla kına cinsi eşyanın; işlem görmemiş yahut temizlenmiş, kurutulmuş, öğütülmüş veya toz haline getirilmiş olması dışında daha ileri bir işlem görmemiş halde olması durumunda 14.04 pozisyonunda; 14.04 pozisyonun izin verdiğinden daha ileri bir işlem görmekle birlikte dökme halde olması durumunda 32. Fasılda; 14.04 pozisyonunun izin verdiğinden daha ileri bir işlem görmekle birlikte kozmetik amaçlı kullanılacağı perakende ambalajındaki emarelerden anlaşılması halinde 33. Fasılda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top