23.03.2021 Tarihli 31432 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/11)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/29)

MADDE 1 – 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)’nin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının” ibaresi “2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “6307.90.93.00.00” numaralı GTİP’e ait satır aşağıdaki şekilde, aynı ekte yer alan “6307.90.98.10.19” ibaresi ise “6307.90.98.00.19” şeklinde değiştirilmiştir.

6307.90.93.00.00 EN 149 standardına uygun FFP maskeler ve partiküllere karşı koruma sağayan solunum koruyucu cihazlar gibi benzer bir standarda uyan diğer maskeler

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2020

                        31351 (4. Mükerrer)

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikAkaryakıt Özel Tüketim Vergisi Tablo – 23.03.2021
Sonraki İçerikİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2021/8