T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-85593407-165.99
Konu :Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması

23.02.2022 / 72160060
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 04/01/2022 tarihli ve 70665461 sayılı yazımız.
b) 15/02/2022 tarihli 71922495 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, ilgi (a)`da kayıtlı yazımız ile, Bakanlığımıza 9/12/2021 tarihinde tebliğ edilen Danıştay 7 nci Dairesinin E:2021/1268 sayılı dosyasında açılan davada verilen 21/9/2021 tarihli karar ile, 2019/1 sayılı “Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması” konulu Genelge`nin 3 üncü maddesini değiştiren 31/3/2021 tarihli, 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirilmiş,

          İlgi (b)`de kayıtlı yazımız ile de, söz konusu karar çerçevesinde anılan Genelge kapsamında yapılacak işlemler açıklanmıştır.

          Bu defa, hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilen 2019/1 sayılı Genelge`nin 2021/13 sayılı Genelge ile değişik 3 üncü maddesi çerçevesinde düzenelenen ceza kararları ile ilgili olarak yapılacak işlem konusunda teredüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

          Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11/2/2022 tarihli 71874649 sayılı yazısında, “…Bir iptal davasında verilmiş bulunan yürütmenin durdurulması kararı, henüz ortada bir iptal kararı bulunmadığı halde, iptali istenen idari tasarrufu ve onun sonucu olan işlemleri durdurur ve işlemlerin tesisinden ve icrasından önceki hukuki durumun yürürlüğünü sağlar.” ve “Düzenleyici işlemler hakkında yürütmenin durdurulması kararı verildiği takdirde de artık bu düzenleyici işleme dayanılarak işlem tesis edilmesi mümkün değildir.” ifadelerine yer verilmektedir.

          Bu çerçevede, Danıştay 7 nci Dairesinin söz konusu yürütmenin durdurulması kararı uyarınca 2019/1 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesine göre;

1- Ceza kararı düzenlenmemesi,

2- Düzenlenmiş ve henüz tebliğ edilmemiş cezaların iptal edilmesi,

3- Tebliğ edilmekle birlikte itiraz yoluna başvurulmuş ceza kararlarına ilişkin itirazların kabul
edilmesi,

4- Mahkemeye intikal eden uyuşmazlıklarda yargı kararının beklenilmesi ve bu kararlar
çerçevesinde işlem yapılması, Gerekmektedir. Kesinleşmiş bulunan ceza kararları ile ilgili tahsil işlemleri, ilgili mevzuatına göre devam edecektir.

           Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerin

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.