Search
Close this search box.

Lübnan Çıkışlı Hurda Metal İthalatı Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-116[GGM-23]
Konu : Lübnan Çıkışlı Hurda Metal İthalatı

25.02.2022 / 72277671
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 07.02.2022 tarihli ve 17109146 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda Lübnan çıkışlı l hurda ithalatına ilişkin bilgi verilmiş olup söz konusu ithalatın;

– Metal hurdaların sınırlarımız dışında radyoaktivite bulaşmış parçaların ayıklanması suretiyle radyasyondan ari hale getirilmesi ve bu hususun belge ile tevsiki,

– Metal hurdaların radyasyon tespit sistemi kurulu sınır kapılarından yurda sokulması, bu işlem sırasında radyasyon tespit sisteminin faal olması ve Bakanlığımız Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından takip edilmesi,

– İşlemlerin radyoaktivite tespit edilen l hurdaların yurda girişine engel olacak şekilde tesis edilmesi koşullarının sağlanması halinde gerçekleştirilmesi

Hususlarında talimat verilmiştir.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda;

-Lübnan çıkışlı hurdanın yetkili uluslararası gözetim şirketlerince yapılan kontroller ve denetimler sonucunda radyasyondan ari olduğuna ilişkin belgenin orjinal nüshasının sevkiyata eşlik etmesi ve gümrük idaresine sunulması;

-Söz konusu belge ibraz edilmediği takdirde eşyanın boşaltılmasına müsaade edilmemesi;
-Uluslararası gözetim şirketine; Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) uyarınca Bakanlığımızca A tipi uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen kuruluşlardan Nükleer Düzenleme Kurumunun web sitesinde yer alan “https://www.ndk.org.tr/yetkilendirilmis-kuruluslar-radyasyondan korunma” linkinden ulaşılması ve “Uygunluk Belgesi Almış Uluslararası Gözetim Şirketleri” listesinde sıralanan 15 adet gözetim şirketinden olup olmadığına dikkat edilmesi;

-Uluslararası Gözetim Şirketince düzenlenen belgede; alıcı ve satıcı bilgileri, gemiye ilişkin bilgiler, konşimento numarası, eşyanın miktarı ve türü, yükleme ve boşaltma limanı, kontrolün yapıldığı tarih aralığı..vb bilgilerin yer aldığının kontrol edilmesi;

-Gümrük işlemlerinin, atık ve hurda ihtisas uygulamasını düzenleyen 104 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde yürütülmesi;

-Metal hurdanın sadece radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabileceğinden, hali hazırda devam ettiği üzere; eşyanın tahliyesi ile radyasyon kontrol ve tespit sistemlerinden geçirilmesi ve radyasyon kontrolleri esnasında sistemin uyarı vermesi halinde Gümrük Yönetmeliğinin 72/T maddesi uyarınca gerekli işlemlerin tekemmül ettirilmesi;

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top