T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-116[GGM-23]
Konu : Lübnan Çıkışlı Hurda Metal İthalatı

25.02.2022 / 72277671
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 07.02.2022 tarihli ve 17109146 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda Lübnan çıkışlı l hurda ithalatına ilişkin bilgi verilmiş olup söz konusu ithalatın;

– Metal hurdaların sınırlarımız dışında radyoaktivite bulaşmış parçaların ayıklanması suretiyle radyasyondan ari hale getirilmesi ve bu hususun belge ile tevsiki,

– Metal hurdaların radyasyon tespit sistemi kurulu sınır kapılarından yurda sokulması, bu işlem sırasında radyasyon tespit sisteminin faal olması ve Bakanlığımız Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından takip edilmesi,

– İşlemlerin radyoaktivite tespit edilen l hurdaların yurda girişine engel olacak şekilde tesis edilmesi koşullarının sağlanması halinde gerçekleştirilmesi

Hususlarında talimat verilmiştir.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda;

-Lübnan çıkışlı l hurdanın yetkili uluslararası gözetim şirketlerince yapılan kontroller ve denetimler sonucunda radyasyondan ari olduğuna ilişkin belgenin orjinal nüshasının sevkiyata eşlik etmesi ve gümrük idaresine sunulması;

-Söz konusu belge ibraz edilmediği takdirde eşyanın boşaltılmasına müsaade edilmemesi;
-Uluslararası gözetim şirketine; Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) uyarınca Bakanlığımızca A tipi uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen kuruluşlardan Nükleer Düzenleme Kurumunun web sitesinde yer alan “https://www.ndk.org.tr/yetkilendirilmis-kuruluslar-radyasyondan korunma” linkinden ulaşılması ve “Uygunluk Belgesi Almış Uluslararası Gözetim Şirketleri” listesinde sıralanan 15 adet gözetim şirketinden olup olmadığına dikkat edilmesi;

-Uluslararası Gözetim Şirketince düzenlenen belgede; alıcı ve satıcı bilgileri, gemiye ilişkin bilgiler, konşimento numarası, eşyanın miktarı ve türü, yükleme ve boşaltma limanı, kontrolün yapıldığı tarih aralığı..vb bilgilerin yer aldığının kontrol edilmesi;

-Gümrük işlemlerinin, atık ve hurda ihtisas uygulamasını düzenleyen 104 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde yürütülmesi;

-Metal hurdanın sadece radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabileceğinden, hali hazırda devam ettiği üzere; eşyanın tahliyesi ile radyasyon kontrol ve tespit sistemlerinden geçirilmesi ve radyasyon kontrolleri esnasında sistemin uyarı vermesi halinde Gümrük Yönetmeliğinin 72/T maddesi uyarınca gerekli işlemlerin tekemmül ettirilmesi;

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız