Search
Close this search box.

Kriz Hallerinden Zarar Görenlere Gönderilen Eşya

T.C. Ticaret Bakanlığı (Siyah Logo)
Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-18723479-153.99-000
Konu : Kriz Hallerinden Zarar Görenlere Gönderilen
Eşya-06.02.2023 Kahramanmaraş Depremi

07.02.2023/82623434
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 06.02.2023 tarihli ve E-18723479-153.99-00082570983 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerin Uygulanması Hakkında Kararın 105 inci maddesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluştan ile kamu yararına çalışan demekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından, kriz hallerinde zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak amacıyla veya söz konusu kurumların mülkiyetinde kalmak kaydıyla kriz hallerinden zarar görenlerin ücretsiz olarak kullanımına sunulmak üzere serbest dolaşıma sokulacak eşyaya gümrük vergilerinden muafiyet tanınır.

Diğer taraftan. Gümrük Muafiyet Tebliğinin (Seri No:2) 36’ncı maddesi;

“Madde 36-(1) Kriz halı nedeniyle, kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dışından utsam amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşya için gümrük mevzuatının öngördüğü şekilde konşimento veya taşıma belgesi ibrazı aranır. Temel ihtiyaç maddesini ve diğer eşyayı kabul eden kuruluş tarafından Ek-7’ye uygun olarak düzenlenecek eşya listesi gümrük idaresine sunulur ve buna göre gümrük işlemleri tamamlanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edilen yardım malzemeleri için mevcut belgelere istinaden işlemler tamamlanır.”

hükmüne amirdir.

Bu çerçevede, ilgide kayıtlı yazımız kapsamında 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle ülkemize gelen kriz eşyasının gümrük işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesini teminen anılan Tebliğin 7 no’lu ekinde yer alan eşya listesi ile varsa konşimento veya taşıma belgesinin gümrük idaresine sunulması yeterli bulunmaktadır.

Diğer taraftan, bu kapsamdaki eşyanın gümrük işlemlerinin yukarıdaki hususlar çerçevesinde tamamlanmasını müteakip, eşyaya ilişkin istatistiki verinin elde edilmesi amacıyla, eşyanın tesliminden sonra sözlü beyan formunun Gümrük Yönetmeliğinin 172 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca “GK12F” muafiyet kodu ve 9919.00.00.00.17 fiktif GTİP kodu girilmek suretiyle elektronik ortamda gümrük idaresince doldurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa Gümüş
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top