Search
Close this search box.

Laboratuvar İşlemleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 17474625-109
Konu: Laboratuvar İşlemleri

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Kemeraltı Caddesi Kalaycıoğlu İşhanı No: 35 Kat:1-2-3
34425 Tophane/İSTANBUL

İlgi:
a) 28.06.2019 tarihli ve 2801 sayılı yazınız.
b) 05.09.2019 tarihli ve 3818 sayılı yazınız.
c) 19.11.2019 tarihli ve 5108 sayılı yazınız.
ç) 20.01.2020 tarihli ve 546 sayılı yazınız.
d) 22.01.2020 tarihli ve 611 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçeleriniz incelenmiş olup, ilgi (b)de kayıtlı yazınız da talep edilen hususlara ilişkin görüşlerimize aşağıda yer verilmiştir;

1- Söz konusu yazıda “laboratuvar müdürlüğüne giden eşyanın analizi neticelendiğinde sadece işlemin tamamlandığı görülmekte, fakat çıkan sonucu sadece muayene memuru görebilmektedir. Muayene memurundan döküm almadan olumlu/olumsuz sonuç görülememektedir. Sonuç çıktığında haberdar olunduğunda olumsuz olması durumunda, hem acil olan işlemler uzamakta hem de itiraz süresinde zaman kaybı, maliyet ve iş yükü oluşmaktadır.” denilmektedir.

15.03.2016 tarihi itibari ile tüm Gümrük ve Diş Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılmaya başlanan LARA Programı kapsamında, “LARA Tahlil Sorgulama Web Uygulaması”‘nda ilgili beyannameye ait numune bilgilerini görüntüleyebilme yetkisinin BİLGE Sistemi Detaylı Beyandaki 14.hanede (Beyan Sahibi Temsilcisi; firma temsilcisi, firma sahibi, firma müşaviri, resmi kurumlar) ve 54. hanede (İmza Sahibi; firma temsilcisi, firma sahibi, firma müşaviri, resmi kurumlar) bulunan kişilere verilmesi uygun görülmüş olup, anılan kişiler bahse konu uygulama sayesinde muayene memurlarınca LARA Programı üzerinden tahlile gönderilen eşyalarının, analiz raporları hariç, Laboratuvar Müdürlüğündeki tüm iş akışlarını ve ilgili beyannamenin sonuçlanıp sonuçlanmadığını görebilmektedir.

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliğinin “Tahlil sonuçlarının eşya sahiplerine duyurulması” başlıklı 203’üncü maddesinde birinci tahlil sonuçlarının ilgili memurca beyan sahiplerine tebliğ ettirileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, Muayene Memurunca BİLGE Sistemi muayene kontrol ekranındaki “Tebliğ Tarihi” alanına tebliğ ettirilen tarih girilmesi sonrasında “LARA Tahlil Sorgulama Web Uygulaması”nda bahse konu beyannameye ait Laboratuvar Tahlil Raporunun görüntülenebilmesininin sağlanmasına yönelik gerekli sistemsel düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

2- Bahse konu yazıda, “Sistemde hangi kimyagere havale edildiğinin görülemediği gibi ilgili birimin mail adreslerine de ulaşılamamaktadır.” denilmektedir.

LARA Programı kapsamında, “LARA Tahlil Sorgulama Web Uygulaması” Beyanname Sorgulama ve Belge Yükleme Ekranı şeklinde hizmet vermektedir. Anılan uygulama sayfasının iletişim bilgilerinin yazılı olduğu kısmında Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin adres bilgileri ve mail adresleri mevcut olup beyannamelere ilişkin mükellefince gönderilen mailler ilgili kimyager tarafından görülebilmekte ve değerlendirmeye alınabilmektedir.

3- Mezkur yazıda “Kimyahanede aşamalar yüzeysel olarak görülmektedir. İnteraktif olarak takibi ile ilgili iyileştirmeler yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.” denilmektedir.

Anılan program ile ithalat ve ihracatçı firmalar “LARA Tahlil Sorgulama Web Uygulaması” üzerinden tahlile gönderilen eşyalarının Laboratuvar Müdürlüğündeki iş akışlarını anlık olarak görebilmektedir.

4- Söz konusu yazınızda, son olarak, “Diğer önemli bir husus da özet beyan aşamasında (tıpkı TSE ve Tarıma gidildiği gibi) Laboratuvar Müdürlüğüne gidilerek GTİP tespitinin yapılması sorunları büyük ölçüde çözecektir.” denilmektedir.

Diğer taraftan ilgi (c), (ç) ve (d) de kayıtlı dilekçelerinizde ise; “özet beyan aşamasında alınan örnek numune ile yapılan tahlil sonucunda düzenlenen tahlil sonuç raporunun eşyanın ithalinde de kullanılmasının ticaret erbabı, temsilcileri ve gümrük idaresi açısından işlemleri kolaylaştıracağı, mükerrer tahlil ve gereksiz iş yükünü ortadan kaldıracağı düşünülmektedir” ifadeleri yer almaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 41. Maddesi “Talep üzerine, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi veya bundan numune alınması yönünden ilgili ve yetkili kişilere izin verilebilir.” hükmünü amir olup, bu madde çerçevesinde özet beyan aşamasında eşyanın gümrük laboratuvarlarında analize tabi tutulması imkan dahilindedir.

GTİP tespiti için özet beyan aşamasında eşyanın tahliline yönelik taleplerin karşılanmasında yaşanılan sorunların giderilmesine yönelik olarak, Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 04.11.2015 tarihli ve 11442749 sayılı yazımızda “…Ancak yükümlülerce bu şekilde temin edilen numunelerin gümrük laboratuvarlarında analize tabi tutulmak istenmesi halinde, 07.11.2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) gereğince verilen tarife bilgilerinin idareyi bağlayıcı nitelikte olmadığı ve özet beyan kapsamı eşya ile daha sonra gümrük idaresince yapılacak beyanın kontrolü amaçlı muhtemel laboratuvar analizlerinin yerine geçemeyeceği hususları saklı kalmak üzere, anılan Tebliğ’de belirtilen usul ve esasların takip edilmesi; bu çerçevede, özet beyan aşamasında eşyanın tahliline yönelik taleplerin karşılanmasından imtina edilmemesi gerekmektedir.” denilmiştir. Bu kapsamda, LARA programının kullanılmaya başlandığı 16.03.2016 tarihinden 02.06.2020 tarihine kadar geçen sürede 1609 adet özet beyan kapsamı eşyanın analizi gerçekleştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Halit HANOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top