Search
Close this search box.

Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Tedarik Sorunu

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24545304-553.02
Konu : Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Tedarik Sorunu

07.12.2020/59576366
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 16/11/2020 tarihli yazınız.

İlgisi nedeniyle Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan yazınızda, Covid-19 salgını nedeniyle özellikle İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatlarda dolaşım ve menşe belgelerini düzenleyen kurumların kapalı olması ya da kısıtlı çalışması nedeniyle söz konusu belgelerin tedarikinde zorluk yaşandığı belirtilmektedir. Yazınızda devamla, Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15/04/2020 tarihli yazısında olduğu gibi, belirlenecek makul bir tarihe kadar, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen denetimlerde ithalat işlemlerinin menşe ve dolaşım belgeleri ibraz edilmeden tamamlanmasına imkan sağlayacak bir düzenlenme yapılması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15/04/2020 tarihli yazısı ile asıl nüshaları ibraz edilemeyen A.TR Dolaşım Belgelerinin BİLGE Sisteminde “sonradan verilecek” anlamına gelen “S” ibaresinin seçilmesine ilişkin bir düzenleme, 30 Haziran 2020 tarihine kadar tescil edilmiş beyannameler kapsamında getirilmiştir.

Söz konusu yazının hazırlandığı pandemi başlangıç döneminde, Genel Müdürlüğümüze iletilen talepler doğrultusunda özel sektörün ihtiyaç duyduğu ürünlerde bir noksanlık olmamasını teminen gerekli görülen ve uygulanabilir bulunan tedbirler tarafımızca alınmıştır. Bu kapsamda, Covid-19 küresel salgını nedeniyle belge temininde gecikmeler yaşandığı doğrultusunda firmalardan alınan bildirimlerin incelenmesi neticesinde, fiili denetime yönlendirilen eşyaya ilişkin belge ibrazı ek süresi geçici olarak 120 günden 180 güne çıkarılmış olup, keyfiyet 27/04/2020 tarihli yazımız ile Derneğinize de bildirilmişti. Ancak, gerek A.TR Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesine ilişkin bir düzenlemenin uygulanabilir görülmemesi, gerekse pandemi başlangıç döneminden bu zamana kadar A.TR Belgelerinin teminine ilişkin bildirilen bir sorun bulunmaması nedeniyle bu minvalde bir düzenleme yapılmamıştır. Öte yandan, normalleşme süreci dahilinde belgelerin temininde gecikmeye sebebiyet verecek şartların büyük ölçüde giderildiği ve ek süre uzatımı ihtiyacının ortadan kalktığı görüldüğünden belge ibrazı ek süresi tekrar 120 gün olarak düzenlenmiş olup, halihazırda denetim birimlerimizden ya da ithalatçı firmalardan denetim belgelerinin teminine ilişkin herhangi bir sorun ya da düzenleme talebi iletilmemiştir.

Bilindiği üzere, A.TR Dolaşım Belgesi sunulan başvurularda eşyanın ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulmakta olup, yalnızca istisnai hallerde A.TR belgeli eşya fiili denetime yönlendirilmektedir. İthalat aşamasında yürütülen denetimlerin ülkeye güvenli ve teknik düzenlemesine uygun ürün arzını sağlamak amacıyla yapıldığı ve A.TR Dolaşım Belgesi ile söz konusu uygulamaya geniş kapsamlı bir muafiyet sağlandığı göz önüne alındığında; bahse konu belgenin ibrazı olmaksızın ürünlerin denetimlerden muaf olarak ülkemiz piyasasına arzının sağlanmasına ilişkin bir düzenlemenin ithalatta ürün güvenliği denetimlerinin temel maksadı ile çelişeceği değerlendirilmiştir. Bu itibarla, A.TR Dolaşım Belgesinin sonradan ibrazı ile eşyanın ürün güvenliği denetiminden muaf olarak ithaline izin verilmesine ilişkin talebiniz uygun görülmemiştir.

Bilgilerini rica ederim.

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top