image_pdfimage_print
T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü
05/01/2022
Sayı : E-64822600-010.06.01-3229848
Konu : İç Genelgeler
GENELGE
(2022)
31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/9) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve bu Tebliğ ekinde (EK-2) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için anılan Bakanlıkça ya da anılan Bakanlıkça yetkilendirilecek olan kuruluşça üretim girdisi muafiyetine yönelik yazı düzenlenir. Düzenlenen yazının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Bu kapsamdaki muafiyet yazısının düzenlenmesinin ve sonradan kontrolünün usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. TAREKS’e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya muafiyet yazısı düzenlenmez ve var olan muafiyet yazısı iptal edilir.” hükmü kapsamında düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyeti Yazılarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla bu Genelge hazırlanmıştır.
Firma Başvurusu
Madde 1- (1) Üretim Girdisi Muafiyet yazısı için sanayici veya sanayici adına ithalat yapan
tedarikçi Bakanlığımız web sitesinde “E-Hizmetler” sayfasında İl Müdürlükleri bölümünde
yer alan “Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formu” nu doldurarak başvuruda bulunur.
(2) Başvuruda bulunan, eğer sanayici adına ithalatı yapan tedarikçi ise, sanayicinin imza
sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından yetkilendirildiğine
dair belgeyi, Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formunda yer alan “Başvuru için İstenen
Belgeler” kısmına yükler.
(3) Başvuruda bulunan eğer sanayici adına ithalatı yapan tedarikçi ise, üretici ve ithalatçının kendi aralarında düzenlediği, ithalatı gerçekleştirilecek olan girdi ürünleri ve miktarını açıkça belirtecek taahhütname de “Başvuru İçin İstenen Belgeler” bölümüne eklenir.
(4) Firma, farklı nihai ürünlerde aynı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) sahip girdi ürün kullanacak ise; her bir nihai ürün için kapasite raporunun Tablo-4’ünde (Yıllık Tüketim Kapasitesi) belirtilen girdi ürün tüketim miktarını toplam miktarı aşmayacak şekilde
paylaştırarak başvuruda bulunur.
(5) Firma, nihai üründe birden fazla GTİP’ e sahip aynı girdi ürün kullanacak ise girdi ürüne
ait her bir GTİP için, kapasite raporunun Tablo-4’ünde belirtilen girdi ürün tüketim miktarını,
toplam miktarı aşmayacak şekilde paylaştırarak başvuruda bulunur.
(6) Firma Döner Sermaye İşletmesi hesabına başvuru ücretini ödedikten sonra, başvurusu İl Müdürlüğü “DB Onay” ekranına düşer.
Başvurunun Kontrolü
Madde 2- Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;
(1) Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde (EBYS) belgeleştirilen Üretim Girdisi Muafiyet
Başvuru Formunda yer alan bilgiler doğrultusunda;
a) Başvurunun, üreticinin bulunduğu, Sanayi Sicil Belgesi’nin düzenlendiği İl Müdürlüğü’ne
yapılıp yapılmadığı,
b) Firmaya ait kapasite raporunun, muafiyet yazısının düzenlendiği tarihte geçerli olup
olmadığı ve firmanın iletişim bilgileri ve adres bilgilerinin güncelliği,
c) Kapasite Raporunda bulunan üretim konularının başvuruda yer alan nihai ürünle uyumlu
olup olmadığı,
ç) Nihai üründe kullanılacak ithalata konu girdi ürüne ait GTİP’in; 2022/9 sayılı Tebliğ ek
listesinde mevcut olduğu,
d) Nihai ürünün, Sanayi Sicil Belgesi ve kapasite raporunun Tablo-2 (Yıllık Üretim
Kapasitesi)’ sinde yer alıp almadığı,
e) Sanayi Sicil Belgesi’nde ve kapasite raporunun Tablo-2’sinde (Yıllık Üretim Kapasitesi) yer alan nihai üründe kullanılacak ithalata konu girdi ürünün, kapasite raporunun Tablo- 3’üne (Kapasite Hesabı) ürün cinsi ve miktar olarak uygunluğu,
f) Muafiyete konu girdi ürün miktarlarının, kapasite raporunun Tablo-4’ünde belirtilen tüketim miktarlarını aşıp aşmadığı,
g) Muafiyete konu girdi ürünlere, farklı GTİP ile Araç Parçalarının ithalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) kapsamında da ayrıca muafiyet verilip verilmediği,
ğ) Teknik dosya incelemesinin gerekli olduğu durumlarda; nihai üründe kullanılması taahhüt
edilen girdi ürüne ait atıfların nihai ürünün teknik dosyasında yer alıp almadığı
h) Başvuruya konu girdi ürünün, nihai ürünün bir parçası ya da bileşeni olup olmadığı, nihai
ürünü tamamlayacak nitelikte bir yan ürün olmamasına (cep telefonu adaptörü (şarj cihazı), aydınlatma ürünlerinde kullanılan lambalar vb.) dikkat edilerek, kontrol edilir ve bu işlemlere göre üretim girdisi muafiyet belgesi düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verilir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge/bilgilerin hatalı olduğunun tespit edilmesi
veya Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilememesi durumunda, başvuru iptal edilip gerekçesi başvuru sahibine iletilerek işlem sonlandırılır.
(3) Gerek duyulması halinde, belge düzenlenmeden önce veya sonra;
(a) PGD faaliyeti Bakanlığımız sorumluluğunda olan ve firmanın üretmeyi taahhüt ettiği nihai ürünlere ait teknik dosya, firmadan talep edilerek incelenir.
(b) Firmanın üretim tesisi yerinde ziyaret edilerek, ithalatı yapılan/yapılacak ürünlere ilişkin
teknik dosyası ve ekleri talep edilerek inceleme yapılır.
(c) Tereddüt oluşması durumunda, kapasite raporları ile ilgili kapasite raporunu düzenleyen
Sanayi/Ticaret/Sanayi ve Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden
bilgi ve teyit istenir.
Muafiyet Yazısının Düzenlenmesi
Madde 3- Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;
(1) a) Firmanın başvuruda belirtilen şartları sağlaması durumunda, ilgili firmaya hitaben
muafiyet istenen ürünlere yönelik yıllık azami muafiyet miktarları belirtilerek Ek-1’de örneği
bulunan üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenir. Bu Genelge’nin 2 inci maddesi, birinci
fıkrasına uygun olmayan başvurulara muafiyet belgesi düzenlenmez.
b) Belge hazırlandıktan sonra “DB Onay” ekranı, “Nihai Durum” düğmesinden “ödeme
talebi” oluşturulur. Ödemeler Dijital Bakanlık sayfasından ya da Bakanlığımız web sayfasında yer alan Ödeme Girişi sekmesinden (Birimler/Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü/Döner Sermaye/Ödeme Girişi) kolay tahsilat olarak gerçekleştirilebilir. Ödeme gerçekleşmeden firmaya veya temsilcisine elden ya da e-posta yoluyla evrak teslim edilmez. Ödeme durumu Bakanlığımız web sayfasında yer alan ödeme sorgusu ekranından da (Birimler/Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü/ Döner Sermaye/Ödeme Sorgusu) kontrol
edilebilir.
c) Düzenlenecek muafiyet yazısı üretici adına ise üretici firmanın unvanı ve vergi numarası,
tedarikçi adına ise tedarikçi firmanın yanı sıra üretici firmanın da unvan ve vergi numarası
yazıda belirtilmelidir.
d) Muafiyet yazısı içeriği, farklı nihai ürünlerde aynı GTİP’e sahip girdi ürün kullanılması  durumunda her bir nihai ürün için, nihai üründe birden fazla GTİP’e sahip aynı girdi ürün
kullanılması durumunda ise girdi ürüne ait her bir GTİP için düzenlenir.
e) Kapasite raporunun yenilenmesi, yıllık tüketim kapasitesinde değişiklik yapılması, mevcut olan veya yeni ilave edilen girdi ürünler olması vb. durumlarda daha önce düzenlenen muafiyet iptali sağlanıp kalan kullanım miktarları hesaplanarak yeni muafiyet yazısı düzenlenir.
f) Sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi firmaya yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde düzenlenecek üretim girdisi muafiyet yazılarındaki mükerrerliğe engel olunması açısından gerekli tedbirler alınır.
(2) Başvuru yapıldığı tarihte geçerli olan Kapasite Raporunun geçerlilik süresine bakılmaksızın muafiyet yazısı 31 Aralık 2022 ‘ye kadar geçerli olacak şekilde düzenlenir.
Firmaya Yapılacak Bildirimler
Madde 4- (1) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;
a) Belirtilen şartların sağlanmaması durumunda, üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenmeyip firmaya, gerekçesi belirtilerek yazılı / elektronik posta ile (firma e-posta adresini beyan etmiş ise) bilgi verilir.
b) Belirtilen şartların sağlanması durumunda, başvuru sahibi üretici firma ise gereği için
üretici firmaya, başvuru sahibi üretici adına tedarikçi firma ise gereği için tedarikçi firmaya,
bilgi için üretici firmaya hitaben üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenir.
Bakanlığa Yapılacak Bildirimler
Madde 5– (1) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince, anılan Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında;
a) Olumlu değerlendirildiği takdirde düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyet yazılarının
birer örneği, “İl Müdürlüğü adı” ve “firma adı” ile isimlendirilerek “.pdf” dosya formatında,
Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetim
Şubesine elektronik posta yoluyla (sugithalat@sanayi.gov.tr) iletilir.
b) Olumlu ya da olumsuz değerlendirilen üretim girdisi muafiyet başvurularının tamamına
ilişkin Ek-3’te belirtilen tablo, kendinden önceki aylara ait başvuruları da kapsayacak şekilde
doldurularak, bir sonraki ayın ilk haftası içinde “.xls” veya “.xlsx” formatında, Bakanlığımız
Metroloji Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü İthalat Denetim Şubesine elektronik
posta yoluyla (sugithalat@sanayi.gov.tr) iletilir.
Muafiyet Yazısına İlişkin TAREKS İşlemleri
Madde 6– Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;
(1) Firmanın üretim girdisi muafiyet belgesini Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi’ne
(TAREKS) yüklemesinin akabinde gerekli incelemeler yapılarak onay/ret işlemleri elektronik
imza vasıtasıyla gerçekleştirilir.
(2) Daha önce onaylanmış ve kullanımda olan üretim girdisi muafiyet belgelerine ilişkin iptal işlemleri TAREKS üzerinden de eş zamanlı olarak yürütülür ve ilgili belgelerin kullanımı iptal edilir.
Muafiyet Yazısı Sonrası Denetim
Madde 7- Gerek görülmesi halinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;
(1) a) Muafiyet yazısının düzenlendiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde firma üretim
yerinde ziyaret edilerek ithalatı yapılan ürünlerin üretimde kullanılıp kullanılmadığı kontrol
edilir.
b) İthalatı yapılan ürünlerin firmada mümkünse depolandığı alanlar kontrol edilebilir.
(2) PGD’si Bakanlığımız sorumluluğunda olan;
a) Nihai ürünlere ait teknik dosya ve ekleri incelenir.
b) İthalatı yapılan ürünlere yönelik eksiklik ve/veya güvensizlik şüphesi halinde PGD süreci
gerçekleştirilerek, Bakanlığımız Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü
bilgilendirilir.
(3) Muafiyet yazısı konusu girdi ürünlerin nihai ürünlerde kullanılıp kullanılmadığına dair
ispat yükümlülüğü firmaya aittir.
Diğer Hususlar
Madde 8- (1) 2022/9 sayılı Tebliğ kapsamında bir üreticiye firmaya yönelik aynı anda ancak bir adet üretim girdisi muafiyet belgesi düzenlenebilir ve TAREKS üzerinden onayı
gerçekleştirilebilir. Firmanın aynı vergi numarası ve sanayi sicil kaydı ile birden fazla
yerleşkede faaliyet göstermesi durumunda her bir yerleşke için ayrı bir üretim girdisi muafiyet belgesi düzenlenebilir.
(2) Kapasite kriterlerine göre günde 8 saat ve 300 işgünü üzerinden hesabı yapılan kapasite
raporlarındaki bilgilere göre tesisin iki veya üç vardiya çalışması halinde ne kadar üretim
yapabileceği, talep üzerine ilgili Sanayi/Ticaret/Sanayi ve Ticaret Odasınca tespit edilir ve
ilgili oda tarafından verilen ayrı bir yazı ile firma tarafından İl Müdürlüğüne sunulur.
(3) Firmaların üretim girdisi muafiyet belgesi yenileme başvuruları, gerektiğinde Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü yetkililerince firmaya ait üretim tesisi yerinde ziyaret edilerek gerekli
incelemeler yapıldıktan sonra tamamlanır.
(4) Üretim girdisi muafiyet belgesi düzenlenmesi öncesinde ya da sonrasında yapılacak denetimlere ilişkin düzenlenecek PGD tutanaklarında açıklama kısmında, ilgili denetim

faaliyetinin üretim girdisi muafiyet belgesine yönelik olduğu, belge düzenlenme öncesinde ya da sonrasında mı gerçekleştirildiği açıkça belirtilir.

(5) Üretim Girdisi muafiyeti hizmeti ücretlerinin bu Genelge’nin 1 inci Madde Yedinci fıkrasında ve 3 üncü Maddesi birinci fıkrası (b) bendinde belirtilen aşamalarda, Bakanlığımız
Döner Sermaye İşletmesi hesaplarına yatırıldığı kontrol edilir.

Firmanın Sorumluluğu

Madde 9- (1) Bu genelge kapsamında, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçiye hitaben düzenlenen üretim girdisi muafiyet yazıları, 12 Mart 2020 tarihinde 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” kapsamında uyulması gereken düzenlemeleri ve firma
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yaptırımlar

Madde 10- Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;

(1) Bu Genelge hükümlerine uygun olmayan başvurular olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(2) Üretim Girdisi Muafiyet belgesi düzenlenmesi sonrasında yapılacak denetimlerde;

a) Üretilmesi taahhüt edilen nihai ürünlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, firmaya ait
üretim girdisi muafiyet belgesi iptal edilir ve ilgili firmanın söz konusu nihai ürünlerine
yönelik belgenin iptal edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tekrar bir muafiyet belgesi
düzenlenmez.

b) Firmanın, uygunsuz ürünleri hariç olmak üzere diğer nihai ürünlerinde kullanılacak girdi
ürünlerine yönelik üretim girdisi muafiyet belgesi düzenlenebilir.

c) Firmanın, Üretim Girdisi Muafiyet belgesi kullanarak ithal ettiği girdi ürünleri doğrudan
piyasaya arz ettiği tespit edilirse, söz konusu belge iptal edilerek, ilgili ürünler için piyasaya
arz edilmiş ürünlere uygulanan PGD faaliyeti yürütülür. Ayrıca firmaya belgenin iptal edildiği
tarihten itibaren 1 yıl süreyle yeni bir muafiyet belgesi düzenlenmez, bu durumun iki yıl
içinde tekrarı halinde bu süre iki katına çıkarılır.

3) Firmanın faaliyetlerine son verdiği, işletmesini resmi olarak başka bir ile taşıdığı vb.
durumların tespit edilmesi halinde zaman kaybetmeksizin düzenlenmiş üretim girdisi muafiyet belgesi iptal edilir.

Yürürlük

Madde 11- (1) Bu Genelge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 14/04/2021 tarihli ve
2502977 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Üretim girdisi muafiyet yazılarına ilişkin yapılacak işlemlerin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini rica ederim.

Çetin Ali DÖNMEZ
Bakan a.
Bakan Yardımcısı V.

Ek:
1- Üretim Girdisi Muafiyet Yazısı Örneği
2- Aylık Olarak Olumlu-Olumsuz Değerlendirilen Muafiyet Başvuruları Listesi

Dağıtım:

Gereği: 81 İl Müdürlüğü

Bilgi: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

image_pdfimage_print