Search
Close this search box.

Müdürlük Emri 2022/47 Sayılı Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gemlik Genel Müdürlüğü

Sayı : E-71848703-100-
Konu : Müdürlük Emri 2022/47

17.08.2022 / 77373957
MÜDÜRLÜK EMRİ
(2022/47)

Bakanlığımız Ticaret Müfettişleri S. Gökhan KOŞAR ve Fatih KARTAL tarafından düzenlenen 04.08.2022 tarihli 521-B/l 1 sayılı cevaplı raporda tenkit edilen hususlara ilişkin;

1-Söz konusu raporun 13. Maddesinde, “… YGM’ler tarafından düzenlenen ve imzalanan eksikliğe ilişkin tutanaklarda mühürlerin sağlamlığının kontrol edilip edilmediği noktasında herhangi bir ibareye yer verilmediği, mühürlerin sağlamlığı, orijinal mühürlerin herhangi bir şüphe yaratacak durumda olup olmadığı noktasında herhangi bir hususun tutanaklara işlenmediğinin tespit edildiği…” bildirilmiştir. Konu ile ilgili olarak düzenlenen şablon tutanak yazımız ekinde gönderilmiş olup, bundan sonraki işlemlerde YGM’ler tarafından düzenlencek eksiklik/fazlalık tutanaklarında bu şablona göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

2-Cevaplı raporun 14. maddesinde, “4 Seri No.lu Tebliğ’in 37/9 maddesi ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinin “Sorumluluk” başlıklı 22/1 maddesinin (j) bendinde yer verilen hususlara uygun olacak şekilde boşaltma sonuçları uygun olan transit refakat belgelerinin işlenmesi gereken bordroların bir kısmının düzenlendiği tarihe ilişkin bilgileri ihtiva etmeyen, anlaşılabilir olmayacak mahiyette tanzim edildiği, ayrıca bahse konu bordroya kayıtlı TRB ’lerin ve eki ilgili belgelerin 4 Seri No.lu Tebliğ’in 37/9 maddesinde belirtilen 3 günlük sürenin bariz bir ölçüde aşılarak teslim edildiğinin tespit edildiği hususu bildirilmiştir.

Konuyla ilgili 4 Seri No.lu Tebliğ’in 37/9 maddesinde; “YGM bulunan antrepolarda boşaltma sonuçlan YGM veya YGM’nin antrepodaki çalışanı tarafından sisteme girilir. Boşaltma sonuçları uygun olan TRB’ler, boşaltmanın yapıldığı antrepodan sorumlu YGM tarafından, aynı gümrük idaresine bağlı birden fazla antrepoya eşya boşaltılması durumunda ise son antrepodan sorumlu YGM tarafından, bordroya kaydedilerek boşaltmayı takip eden en geç üç iş günü içerisinde varış gümrük idaresine iletilir. Boşaltma sonucunun uygun olmaması halinde uyuşmazlığın tespit edildiği antrepodan sorumlu YGM tarafından en geç takip eden iş günü mesai bitimine kadar gümrük idaresine ilgili transit evrakının ulaştırılması zorunludur. YGM tarafından bu fıkra hükümlerine uygun hareket edilmemesi halinde her bir transit beyanı için YGM’ye Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır. ” hükmüne,

 

  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinin “Sorumluluk” başlıklı 22/1 maddesinin (j) bendinde ise; “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından antrepoda sonlandırılan transit beyanına ilişkin belge ve bilgileri; boşaltma sonucunun uygun olması halinde boşaltma tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde, uygun olmaması halinde ise en geç boşaltma tarihini takip eden ilk iş günü içerisinde bir bordroya kaydederek antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine göndermek” hükmüne amir olup,

  Bu itibarla, YGM’lerce düzenlenerek Gümrük İdaresine teslim edilecek bordroların düzenlendiği tarihi, kaydedilen TRB’lere ilişkin tarih/sayı bilgilerini ve gerekli diğer bilgileri eksiksiz içerecek mahiyette hazırlanması ve varış bildirimi yapılan ve boşaltma işlemleri gerçekleştirilen transit beyannamelerine ait bordoların süresi içerisinde Müdürlüğümüze ulaştırılması hususunda azami dikkat ve özen gösterilmesi,

   3-Cevaplı raporun 15. maddesinde, “b) XT84796579, YX83380844, VX85354321 (Örnekleri çoğaltmak mümkündür.) sayılı Gelen TIR Karnelerinin Volet-2 yapraklarının eklerinde teslim tesellüm tutanaklarının olmadığı, XH83382926, XN82936774 (Örnekleri çoğaltmak mümkündür.) sayılı Gelen TIR Karnelerinin Volet-2 yapraklarının eklerinde bulunan teslim tesellüm tutanaklarının antrepo veya geçici depolama ile görevli memur/ygm ya da adına görevlendirdiği çalışanı tarafından imzalanmadığı, ” hususları bildirilmiştir.

     Konuyla ilgili Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’in 33’üncü maddesinin 2’nci fıkrası “Eşyanın boşaltılıp teslim alınmasını müteakip görevli memur tarafından ek-7 ’de yer alan teslim tesellüm tutanağı dört nüsha düzenlenir. Düzenlenen bu tutanaklar taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücü tarafından da imzalanır…” hükmüne amir olup, bundan böyle gerçekleştirilecek işlemlerde anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda azami dikkat ve özen gösterilmesi,

   4-Son olarak, bilindiği üzere antrepo ve geçici depolama yerlerine eşya alınmasına yönelik işlemler, Gümrükler Genel Müdürlüğünün “Antrepoya Eşya Alınması ve Aynı Gümrük İdaresi Denetiminde Eşya Sevki” konulu 2013/5 Sayılı Genelge kapsamında; Antrepolarda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin transit işlemlerinde yapacakları işlemler ise “Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğine” göre yapılmaktadır.

      Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’ün Üçüncü Kısmında “Varış Gümrük İdaresi İşlemleri başlıklı Bölümünün Eşyanın ve Belgelerin Sunulması” Madde 35/2‘de “Eşyanın varış gümrük idaresine bağlı olan ve YGM bulunan bir antrepoya, hareket gümrük idaresince belirlenen süre sınırı içerisinde ulaşması durumunda, birinci fıkrada belirtilen işlem YGM veya YGM’nin antrepodaki çalışanı tarafından yapılır. Hareket gümrük idaresince belirlenen süre sınırı aşıldığında veya varış gümrük idaresinde değişiklik söz konusu olduğunda, YGM veya YGM’nin antrepodaki çalışanı tarafından sistemde işlem yapılmasını (YGM NOT) müteakip birinci fıkrada belirtilen işlem gümrük idaresi tarafından gerçekleştirilir.” hükmüne,

      2013/5 Sayılı Genelgenin “I-Eşyanın Antrepoya Alınması” başlıklı maddesinin, 2-Transit Rejimi Kapsamında Parsiyel Taşımacılık Konusu Eşyanın “İçerisinde birden fazla alıcıya ait ve bir kısmı geçici depolama yerine bir kısmı ise antrepo rejimi kapsamında antrepoya alınacak eşya bulunan taşıtın öncelikle geçici depolama yerine götürülmesi esas olmakla birlikte, şartların gerektirmesi ve gümrük idaresince de uygun bulunması halinde, taşıtın öncelikle antrepoya götürülerek bilahare geçici depolama yerine sevk edilmesi de mümkündür. … içerisinde geçici depolama yeri ve/veya antrepoya alınacak eşya ile birlikte taşıtüstü işleme tabi tutulacak eşya bulunan taşıtlar, önce geçici depolama yeri ve/veya antrepolara, son olarak ise taşıtüstü işleme tabi tutulacağı yere sevk edilecektir.” hükmüne

     Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğ 13. Maddesi 4/b’de ise “b)Transit beyannamesine ilişkin varış, boşaltma ve bir sonraki boşaltma yerine sevk işlemleri, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirince çalıştırılan gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları bakımından bu Tebliğin genel hükümleri ile AN6 ve AN8 kodlu tespit işlemlerinin özel hükümlerine tabidir. Ancak, TIR ve transit işlemlerine ilişkin görevlerle ilgili olarak tespit raporu düzenlenmez. ” hükmüne amirdir.

   Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde uygulamada yeknesaklığın bulunmadığı ve sağlanması için hem geçici depolama yeri, hem antrepo, hem serbest bölge, hem de taşıt üstü işlemlerin bulunduğu hallerde sırasıyla;

     Serbest Bölge, Geçici Depolama Yeri, Antrepo ve son olarak Taşıt Üstü işlemleri ikmal edilecektir. Diğer taraftan söz konusu taşımalarda yabancı plakalı araç olması durumunda kabotaj ihlalinin gerçekleşmemesi için antrepo ve taşıt üstü işlemlerin bir arada olduğu durumlarda öncelikle Müdürlüğümüz tarafından kontrolün sağlanması için YGM’lerce Müdürlüğümüz ilgili servisine bilgi verilmesi gerekmektedir.

      Yukarıda açıklanan hususlara azami özen ve dikkat gösterilmesi gerekmekte olup, tespit edilen aksi durumlarda mevzuat uyarınca ilgililer hakkında Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği 24/1-a uyarınca işlem tesis edilecektir.

  Bilgilerine tebliğen rica ederim.

Mehmet ÇİÇEK
Gümrük Müdürü

Dağıtım:

Bilgi ve gereği için YGM’lere

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top